(12.50 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak. Další přihláška do rozpravy? Není-li - ani legislativně technické, ani gramatické úpravy nikdo nenavrhuje. Pokud tomu tedy tak je, končím rozpravu a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím nyní, pana zpravodaje, aby vás seznámil s procedurou.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s návrhem hlasování.

K tomuto zákonu byly ve druhém čtení podány dva pozměňovací návrhy, přišly do lavic, máte je označeny písmeny A a B. Pozměňovací návrh pod písmenem A je legislativně technický pozměňovací návrh, pozměňovací návrh pod písmenem B je návrh paní poslankyně Heleny Langšádlové. Tento pozměňovací návrh pod písmenem B mění v bodu B20 část pozměňovacího návrhu A.

Tudíž můj návrh na hlasování je, tak jak jsem to konzultoval s legislativně právním odborem Poslanecké sněmovny, že

za prvé budeme hlasovat samostatně o bodu B20, který mění část pozměňovacího návrh A, za druhé budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A ve znění bodu B20, za třetí budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B a za čtvrté budeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji za návrh procedury. Má někdo námitku proti této proceduře?

Pokud ne, zahajuji hlasování pořadové číslo 185. Kdo souhlasí, abychom se touto procedurou řídili? Zahajuji toto hlasování. Kdo je pro tuto proceduru? Kdo je proti?

V hlasování číslo 185 přítomno 157, pro 127, proti 2, proceduru jsme schválili.

 

Požádám vás, pane zpravodaji, o přednášení jednotlivých návrhů a o vyjádření se k nim a o totéž požádám poté pana ministra. Prosím.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Jako první bod, který jsme si schválili budeme hlasovat o bodu B20, moje stanovisko je ano. (Ministr: Souhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 186. Kdo souhlasí s návrhem označeným jako B20? Kdo je proti?

Hlasování číslo 186, přítomno 157, pro 130, proti 6, návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Protože jsme schválili bod B20, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem A, avšak ve znění bodu B20. Moje stanovisko je ano. (Ministr: Souhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 187. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 187, přítomno 157, pro 133, proti 5, návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Předposledním hlasováním bude hlasování o poslaneckém návrhu pod písmenem B paní poslankyně Heleny Langšádlové. Stanovisko je ano. (Ministr: Souhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 188. Kdo je pro tento návrh B? Kdo je proti?

Prosím hlasování pořadové číslo 188, přítomno 157, pro 125, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Budeme hlasovat o závěrečném návrhu usnesení, protože všechny návrhy už jsme hlasování podrobili.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 276, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Prosím o stanoviska k tomuto celkovému hlasování. (Obě stanoviska byla kladná.)

Zahajuji hlasování pořadové číslo 189. Kdo je pro návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 189, přítomno 157, pro 130, proti 5, Poslanecká sněmovna s návrhem tedy vyslovila souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji, končím projednávání bodu 180, sněmovního tisku 276.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

83.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 119/ - třetí čtení

Máme tady pana ministra financí, prosím také pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Alfréd Michalík. Pozměňovací návrhy byly rozdány jako 119/2.

Otevírám nejprve rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pan ministr financí, prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Chtěl bych poděkovat rozpočtovému výboru za rozpravu a vyjádřit souhlas se všemi pozměňovacími návrhy. Uzná-li pan zpravodaj za vhodné, je možné o nich hlasovat en bloc. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Další přihláška do rozpravy? Do rozpravy ve třetím čtení není žádná taková přihláška.

Končím rozpravu a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Pana zpravodaje, pana poslance Michalíka požádám, aby nám navrhl proceduru hlasování.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Děkuji, paní předsedkyně. Kolegyně, kolegové, stojíme před hlasování k těm návrhům, které byly předloženy rozpočtovým výborem, a jednomu návrhu, který byl předložen ve druhém čtení. Všechny tyto návrhy jsou konsenzuální a díky návrhu pana ministra je můžeme hlasovat en bloc, takže doporučuji odsouhlasit body A1 až A3 a B1 jedním hlasováním.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je nějaká námitka proti postupu, že budeme hlasovat zároveň o všech návrzích uvedených pod písmenem A a zároveň o návrhu uvedeném pod písmenem B? Není-li žádná taková námitka, nemusíme schvalovat proceduru, protože se jedná o jedno hlasování.

Zahajuji hlasování číslo... Pardon, ještě se zeptám na stanoviska. (Stanovisko zpravodaje i ministra financí bylo kladné.)

 

Zahajuji tedy hlasování číslo 190, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 190, přítomno 156, pro 127, proti 3. Tyto návrhy byly přijaty a můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 119, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Stanoviska ještě, prosím pana ministra, pana zpravodaje. (Obě stanoviska byla kladná.)

Zahajuji hlasování číslo 191, ptám se kdo je pro závěrečné usnesení? Kdo je proti?

Hlasování číslo 191, přítomno 186, pro 129, proti 4. Konstatuji tedy, že Poslanecká sněmovna s návrhem zákona vyslovila souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji, končím tím třetí čtení sněmovního tisku 119, bodu číslo 83.***
Přihlásit/registrovat se do ISP