(12.40 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 179. Kdo souhlasí s návrhy B1 až B4? Kdo je proti těmto návrhům?

Hlasování číslo 179, přítomno 157, pro 135, proti 4. Tyto návrhy jsme schválili. Prosím o dalším návrh.

 

Poslanec Michal Doktor: Bod C je v tuto chvíli podle mě nehlasovatelný, neb nebyla přijata část pozměňujícího návrhu označená jako A9.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Legislativa souhlasí, vše bylo řádně projednáno. Všechny návrhy jsme podrobili hlasování a přikročíme k návrhu o celém zákonu.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 224."

Zahajuji hlasování pořadové číslo 180. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, tedy s celým zákonem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 180. Přítomno 157, pro 110, proti 26. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji tedy panu ministrovi a děkuji též panu zpravodaji.

 

Dámy a pánové, na 12.30 hodin byl pevně zařazen bod, který je označen jako 81. Se svolením paní zpravodajky i s pochopením pana ministra jsme počkali do hlasování bodu předchozího. Nyní tedy zahajuji projednávání bodu

81.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 278/ - třetí čtení

Pan ministr Chalupa je přítomen, paní zpravodajka, kterou je paní poslankyně Kateřina Konečná, je též přítomna. Pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní 278/3.

Otevírám rozpravu v rámci třetího čtení a ptám se, kdo se hlásí do této rozpravy. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích a já požádám paní zpravodajku, aby nám oznámila postup při hlasování a poté nás provedla také tímto hlasováním.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, jak bylo řečeno, pozměňovací návrhy vám byly rozdány ve sněmovním tisku 278/3. Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán, a proto nám zbývá poměrně jednoduchá procedura.

Vzhledem k tomu, že body A a B v pozměňovacích návrzích jsou totožné, je to usnesení výboru pro životní prostředí a usnesení výboru zemědělského, které mají spíše povahu legislativně technickou, dovolila bych si navrhnout tento postup v hlasování. Nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A, o pozměňovacím návrhu B, pokud bude přijat, tedy nemusíme hlasovat, protože je totožný. A následně bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu C poslance Ladislava Skopala a poté o zákonu jako celku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji. Je to naprosto jednoduchá procedura. Pokud nebude námitka, nebudeme o ní hlasovat a můžeme rovnou přistoupit k prvnímu návrhu. Prosím paní zpravodajku, aby nám jej oznámila. A prosím poté o stanoviska.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Takže nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu obsaženém v usnesení výboru pro životní prostředí číslo 23 z osmé schůze.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím stanoviska. (Zpravodajka i ministr souhlasné.)

 

Zahajuji hlasování číslo 181. Ptám se, kdo souhlasí s pozměňovacím návrhem uvedeným pod písmenem A. Proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 181, přítomno 155, pro 128, proti 1. Tento návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Vzhledem k tomu, že byl přijat tento pozměňující návrh, nemusíme již hlasovat o pozměňujícím návrhu B a musíme se vyrovnat pouze s pozměňujícím návrhem C poslance Ladislava Skopala. Mé stanovisko z pozice zpravodaje výboru je neutrální, z pozice poslankyně mírně pozitivní. (Ministr: Neutrální.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 182. Táži se, kdo souhlasí s návrhem, který je uveden pod písmenem C. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 182, přítomno 155, pro 83, proti 21. Tento návrh přijat byl.

 

Nyní budeme tedy hlasovat již o celku a já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 278, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování číslo 183. Táži se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 183, přítomno 156, pro 133, proti 2. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce. Končím projednávání bodu číslo 81, sněmovního tisku 278.

 

Zahajuji projednávání bodu

77.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb.,
o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží
porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 228/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zasedl ministr financí Miroslav Kalousek. Někde tady je přítomen, prosím o jeho přizvání do jednacího sálu. Prosím též zpravodaje pana poslance Jana Bureše, aby zasedl ke stolku zpravodajů. Oznamuji, že návrh na zamítnutí podán nebyl. Pozměňovací návrhy nebyly předneseny.

Otevírám rozpravu a táži se, zda se někdo hlásí do této rozpravy. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím a budeme hlasovat tedy o celém návrhu usnesení.

 

Tento návrh zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 228."

Zahajuji hlasování číslo 184. Táži se, kdo souhlasí, aby dle tohoto návrhu usnesení byl zákon přijat. (Ministr financí vchází do dveří.) Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 184, přítomno 154, pro 125, proti 1. S návrhem zákona tedy Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas.

 

Končím tím projednávání bodu 77, sněmovního tisku 228. Děkuji panu zpravodaji. (Potlesk zprava.)

 

Zahajuji projednávání bodu

80.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním
investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 276/ - třetí čtení

Pan ministr financí je zde, zpravodajem rozpočtového výboru je pan poslanec Radim Fiala. Pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 276/2.

Otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan ministr financí. Prosím, má slovo jako první.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Přihlásil jsem se jenom proto, abych poděkoval Poslanecké sněmovně za pochopení, se kterou schválila předcházející návrh zákona bez mé přítomnosti. Jsem už starší člověk, některé věci prostě umí Poslanecká sněmovna rychleji než já. Děkuji za pochopení. (Smích v sále.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP