(12.30 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Proto si vás dovolím poprosit, abyste nepodpořili pozměňovací návrhy pod čísly A1 až A8. Podpoříte-li pozměňovací návrh pod bodem A9, tak necháváte finančnímu arbitrovi jeho odměny, které mu byly štědře vyměřeny Českou národní bankou, nicméně přesto se domnívám, že by měl být seřazen s ostatními šéfy organizačních složek státu a že požitky na úrovni ministra vlády nejsou až takovou újmou na to, aby Poslanecká sněmovna odmítla i pozměňovací návrh A9. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pan poslanec Michal Doktor, pan zpravodaj.

 

Poslanec Michal Doktor: Z logiky věci je myslím pochopitelné, že jsem se přihlásil do rozpravy především proto, abych reagoval zčásti na vystoupení pana ministra financí a zčásti s obhajobou usnesení rozpočtového výboru, které bylo minimálně z hlediska obsahu napadeno a zpochybněno. Myslím, že je to stav očekávatelný. Tento koncepční spor je avizován a je projednáván od začátku projednávání tohoto sněmovního tisku a od počátku bylo zřejmé, že shoda minimálně v jednom jediném bodě mezi ministrem financí a řekněme mnou a mým názorem, jakkoliv bych se teď mohl skrývat za usnesení rozpočtového výboru, a nechci tak činit, bude hledána jen velmi těžko.

Instituce finančního arbitra vznikla před mnoha lety a byla výsledkem koaličního a projektového naladění, s nímž Občanská demokratická strana nebyla zcela konformní. Na druhou stranu finanční arbitr si získal svou autoritu a jeho postavení zejména v situaci, kdy od něj veřejnost očekává, že bude nezávislým soudcem - avšak upozorňuji, že soudcem v uvozovkách, protože příměr uvedený panem ministrem financí týkající se soudců je na místě pouze potud, že finanční arbitr má vystupovat jako nezávislý soudce ve formě mimosoudního vyrovnání a snahy o mimosoudní narovnání sporů vedených mezi klienty bank a bankami, avšak není z hlediska definice svých práv a zřejmě především tedy záruk nezávislosti svého postavení chráněn tak jako soudci. To já myslím, že je ten největší a kvalitativně nejdůležitější rozdíl mezi příkladem, který byl použit pro popis tohoto sporu.

Právě proto byl finanční arbitr v minulosti volen Poslaneckou sněmovnou a dohodou, uvedu-li příklad, a snad se nebudu plést tolik, ale myslím, že poslední finanční arbitr byl zvolen většinou zhruba 136 hlasů, byla delegována volba Poslaneckou sněmovnou a pravidelné předstupování arbitra před Poslaneckou sněmovnou jak se svou zprávou, ale i projednávání jeho činnosti v rozpočtovém výboru, respektive ve stálé komisi pro bankovnictví, bylo pojato jako jistá koncepční záruka toho, že finanční arbitr bude absolutně nezávislým soudcem sporů, které nejsou ze své podstaty jednoduché, ale komplikované především tím, že klient se cítí vždy poškozen postupem banky, a já myslím, že k úctě současného finančního arbitra a k výši respektu slouží fakt, tedy reputační riziko, kterým dokázal banky přivést do pozice, kdy téměř 100 % všech nároků a všech konfliktů vedených a projednávaných jeho institucí je řešeno ke spokojenosti klientů.

Proto v situaci, kdy nově vláda navrhla, a pan ministr kontinuálně prosazuje nejen organizační změnu, ale změnu tu, která spočívala v tom, aby finančního arbitra napříště jmenovala vláda, považuji za správné, bude-li financován jako organizační složka státu, aby nadále jeho nezávislost, schopnost nezávisle vstupovat do takto citlivých věcí byla podtržena volbou Poslanecké sněmovny. V tom spočívá zásadní a vlastně jediný rozdíl mezi postojem pana ministra a postojem mým, v tuto chvíli tedy reprezentovaným usnesením rozpočtového výboru.

Z tohoto důvodu tedy žádám Poslaneckou sněmovnu, aby vyhověla tomu, že já označím usnesení rozpočtového výboru jako to, které preferuji. Na druhou stranu shledávám správným, abych vyhověl minimálně obsahu a choval se fair play vůči vystoupení pana ministra a rozdělím hlasování o usnesení rozpočtového výboru na dvě části, tedy body A1 až A8 a o části A9 nechám hlasovat samostatně s tím, že pozměňovací návrhy paní poslankyně Langšádlové bych nechal hlasovat dohromady, neb nejsou v konfliktu s ničím.

Tolik můj věcný postoj ke kritice a k vystoupení pana ministra financí a zároveň i náznak procedurálního postupu hlasování této věci před Poslaneckou sněmovnou.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane poslanče, proceduru si ještě ujasníme. Nyní se ptám v rámci rozpravy, zda se ještě někdo hlásí. Nehlásí-li se nikdo, rozpravu končím, a přikročíme tedy k hlasování o návrzích. Nejprve ale prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté se budu ptát u každého pozměňovacího návrhu na stanoviska jak pana ministra, tak pana zpravodaje.

Nejprve tedy návrh procedury.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážená paní předsedkyně, nejprve bude nepochybně nezbytně nutné hlasovat o legislativně technické úpravě, kterou jsem načetl v rozpravě. Poté navrhuji hlasovat takto - a prosím tedy, aby pan ministr naslouchal. Z bloku A, kterým je usnesení rozpočtového výboru, hlasovat body A1 až A8, potom bod A9 a poté body B1 až B4 jako celý blok a pak pozměňovací návrh označeným pod písmenem C.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl návrh procedury. Zeptám se, zda ji někdo chce pozměnit. Hlásí se někdo? Nehlásí.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 175. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem procedury. Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 175 přítomno 157, pro 126, proti 2. Proceduru jsme schválili.

 

Prosím vás o přednášení jednotlivých návrhů a požádám též o vaše stanoviska, oba dva. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Michal Doktor: Budeme tedy hlasovat o bloku pozměňovacích návrhů. (Předsedající: Legislativně technické.) Ano, nejdříve legislativně technické.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 176. Táži se, kdo souhlasí s legislativně technickou úpravou, která byla načtena ve třetím čtení, nebo úpravami, přesněji řečeno. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 176 přítomno 157, pro 132, proti 3. Legislativně technické úpravy jsme schválili. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Michal Doktor: Body A1 až A8.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Stanoviska prosím? (Ministr nesouhlasí. Zpravodaj souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 177. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 177 přítomno 157, pro 56, proti 62. Tento návrh přijat nebyl. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Michal Doktor: Bod A9.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová A9. Stanoviska prosím? (Ministr nesouhlasí. Zpravodaj souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 178. Kdo souhlasí s návrhem uvedeným pod označením A9? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 178 přítomno 157, pro 55, proti 61. Návrh nebyl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Michal Doktor: Budeme hlasovat o všech pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem B paní poslankyně Langšádlové. (Ministr i zpravodaj souhlasí.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP