Stenografický zápis 16. schůze, 29. dubna 2011


(Jednání zahájeno v 10.01 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Petr Gazdík


35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 305/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Zbyněk Stanjura


45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 271/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jan Husák
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Milan Urban
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 232/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jan Látka
Poslanec Josef Novotný st.
Poslanec Jan Husák
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Jan Babor
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Milan Urban
Poslanec Aleš Rádl
Poslanec František Laudát
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Jan Babor
Poslanec Petr Skokan
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Jan Látka
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


42. Návrh poslanců Jaroslava Krupky, Stanislava Polčáka, Kristýny Kočí, Zbyňka Stanjury a Jiřího Petrů na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 259/ - prvé čtení

Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec David Šeich
Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jan Klán
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Ivan Ohlídal


52. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 320/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslankyně Karolína Peake
Poslankyně Marie Nedvědová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec František Bublan


64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o kazetové munici /sněmovní tisk 203/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Jan Kubata


16. Vládní návrh zákona o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice a o jejím zničení (zákon o zákazu kazetové munice) /sněmovní tisk 214/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Alexander Černý


104. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec - prosinec 2010 /sněmovní tisk 282/

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Zdeněk Boháč
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


105. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2010 /sněmovní tisk 289/

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Antonín Seďa


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 107/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Cyril Zapletal
Poslanec Cyril Zapletal
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec František Laudát


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 216/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Stanislav Polčák


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 229/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Marek Benda


19. Vládní návrh zákona o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 230/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslankyně Jana Kaslová


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 231/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Marek Benda


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 270/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Marek Benda


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 323/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr kultury ČR Jiří Besser
Poslankyně Dana Filipi


26. Návrh poslance Pavola Lukši na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 258/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Pavol Lukša
Poslanec Miroslav Jeník


37. Vládní návrh zákona o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) /sněmovní tisk 311/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Bořivoj Šarapatka
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání skončilo ve 13.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP