(10.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Budeme tedy hlasovat o tom, zda návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009, ve zkráceném jednání."

Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Táži se vás, kdo s ním souhlasí. Kdo je proti?

V hlasování číslo 45 přítomno 177, pro 168, proti nikdo. Tento návrh jsme přijali.

 

Můžeme tedy zahájit projednávání bodu

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 382/2009 Sb., o státním
dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním
následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009
/sněmovní tisk 1093/ - zkrácené jednání

O úvodní slovo požádám ministra financí Eduarda Janotu. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní předsedající, dovolte, abych vás seznámil se svým stanoviskem, návrhem k novele zákona č. 382, o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009. Ano, v červnu a červenci 2009, čili touto novelou chceme řešit i záplavy a povodně, které se udály v letošním roce a které zasáhly území Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského a Zlínského kraje.

Chci vás ubezpečit, že se jedná o technickou novelu. Chci vás ubezpečit, že se jedná o jakýsi mandát, o jakési legislativní umožnění zvýšit limit, který zákon č. 382/2009 stanovil pro krytí dopadů následků povodní ze 7 mld. na 10 mld. Čili předpokládáme, že ten rozsah, který bude kryt tímto dluhopisovým zákonem, bude v souvislosti s povodněmi letošního roku maximálně 3 mld. Chci vás ujistit, že tato částka není definitivní. Tato částka ani není smyslem našeho jednání. Smyslem našeho jednání je vytvořit onen legislativní mandát. O tom, jaká výše prostředků bude skutečně vynaložena, rozhodne vláda po projednání podrobných podkladů, které obdrží od jednotlivých ministrů, které obdrží od jednotlivých hejtmanů, a poté, co vláda určí priority, které bude z rozpočtových prostředků v souvislosti s povodněmi řešit. (V sále je velký hluk.)

Zvažovali jsme několik, minimálně dvě varianty řešení následků povodní. Ta první varianta, to je novela zákona, kterou dnes projednáváme, vychází mimo jiné i z toho, že já jsem vedl v minulém roce jednání s Evropskou investiční bankou a podařilo se mi projednat a dohodnout určitý pružný mechanismus řešení takovýchto následků povodní. Ten mechanismus spočívá v tom, že - pochopitelně na základě legislativního zmocnění - Česká republika vydá dluhopisy, resp. Česká republika z dluhopisů, které má ve vlastním portfóliu Ministerstvo financí, pak za podmínek v té době platných pro daný typ dluhopisů na sekundárním trhu, tak tyto dluhopisy odkoupí Evropská investiční banka. Evropská investiční banka je odkoupí za výhodných podmínek. Ty výhodné podmínky pramení mimo jiné z toho -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte, pane ministře. Chtěla bych požádat všechny naše kolegy, aby i poslední den jednání Sněmovny, pokud tedy nebudeme jednat ještě zítra, věnovali pozornost tomu, co se říká od řečnického pultu, a všechny ostatní hovory, všechny ostatní hovory přenesli mimo tuto síň.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Ty dluhopisy odkoupí za podmínek, které platí na sekundárním trhu v té době, a prostředky takto získané z této emise bude moci Ministerstvo financí, vláda, použít na řešení následků povodní. Platí tady ještě určitý favour nebo určité zvýhodnění, které se podařilo dojednat s Evropskou investiční bankou, a sice že nám poskytne zjednodušeně řečeno určitou slevu, chci říct retrocesi, která vyplývá z toho, že ratingové ohodnocení Evropské investiční banky je tříáčkové, ratingové ohodnocení České republiky je jednoáčkové a ten rozdíl mezi bonitou, mezi kreditním rizikem tříáčkovým a jednoáčkovým, nám Evropská investiční banka sleví, tudíž o to nám zjednodušeně zlevní úročení. Myslím si, že to je výhodná finanční operace, z pohledu České republiky zcela určitě. Jsem rád, že Evropská investiční banka s námi v tomto smyslu spolupracuje a je připravena tento typ dohody uplatnit při řešení letošních následků povodní. Obrazně vyjádřeno, ta sleva může činit až půl procenta, čili nejedná se o malou částku v porovnání s tržní hodnotou toho či onoho dluhopisu.

Řekl bych, že toto je jedna věc, o které jednala vláda. Na druhé straně já jsem vládu podrobně informoval o situaci ve státním rozpočtu. Jako ministr financí nechci připustit, aby automaticky zvýšením možnosti emise dluhopisů došlo ke zhoršení deficitu státního rozpočtu. Když připustím, že bude emitována výše 3 mld., když připustím, že z této částky v letošním roce budou utraceny 1,5, možná 2 mld., bude to záležet na připravenosti projektů v té oblasti, které vláda uzná za prioritní - patrně to bude infrastruktura, železniční, silniční, vodní toky apod. či některé jiné škody na státním nebo regionálním majetku - tak pochopitelně zvýšení prostředků, které projde rozpočtem z tohoto titulu, by zhoršilo deficit státního rozpočtu. K tomu jako ministr financí nechci přistoupit pasivně a v dohodě s panem premiérem, koneckonců i v dohodě a v diskusi s jednotlivými členy vlády jsme připraveni přijmout opatření, která dále zavážou prostředky státního rozpočtu schválené ve státním rozpočtu pro letošní rok jenom s cílem, aby byl dodržen onen limit deficitu veřejných rozpočtů k HDP ve výši 5,3 %.

Situace není vůbec jednoduchá, protože vaší zásluhou, nebo některých z vás, se rozpočet v té závěrečné fázi projednávání podstatně změnil, myslím ve smyslu dalších rizik, která naběhla v tom reálném plnění. Víte, že byly schváleny dávky mateřské na původní výši, to je řádově 1,7 až 1,8 mld., ale nevíte, že je výrazné riziko neplnění příjmů zejména v oblasti pojistného. Já to riziko odhaduji někde na úroveň 16 až 20 mld. a tato částka není v žádném případě přehnaná. Z tohoto důvodu vláda už přistoupila k jednomu kroku, to znamená, že během měsíce února zavázala 6 mld. finančních prostředků, rozpočtových prostředků, které při tehdejší situaci a vůbec žádném povědomí o povodních, žádném povědomí o tom, že plnění příjmů z pojistného bude takové, jaké je, tak předpokládala, že je zaváže a že provede vyhodnocení po polovině roku a podle situace ty prostředky resortu buď vrátí, nebo je prostě definitivně zkrátí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP