(10.40 hodin)
(pokračuje Janota)

Dnes mohu s jistotou říct, že tyto prostředky nebudou utraceny, resorty je nedostanou, naopak, před vládou bude stát další krok vázání prostředků letošního státního rozpočtu. To je věc, kterou odhaduji v rozsahu 5, možná 8 miliard navíc proti tomu, co už proběhlo. O tom ještě vláda bude jednat v první dekádě měsíce července.

Možná s úsměvem přijmete, jestli to bude tato vláda pana Fischera, nebo jiná vláda, to je věc jiná, nicméně tato vláda musí předložit určitý návrh kroků, které v případě, že daňová přiznání u právnických osob neskončí výrazně lépe, než jsme očekávali v rozpočtu, a nebudou schopna kompenzovat výpadky, o kterých jsem mluvil, tak v tomto případě bude muset vláda přistoupit k dalšímu vázání, resp. už přímo k jistým škrtům v rozpočtu. Protože pan premiér Fischer mi dal jednoznačný cíl a úkol nezpochybnit kvalitu, věrohodnost našeho konvergenčního programu, který jednoznačně deklaruje, že deficit letošních veřejných rozpočtů neskončí hůře než 5,3 % k HDP a že jsme připraveni dosáhnout deficity v roce příštím ve výši 4,8 a 4,2 v roce 2012. Pakliže bychom nebyli schopni garantovat věrohodnost pro letošní rok, tak věrohodnost pro roky příští by byla tímto velmi podlomena.

Co se týče poznámky k roku 2011 a 2012. Víte, že vláda schválila parametry dnešního programu. Vláda logicky, protože se jedná o období před volbami, nestanovila konkrétní kroky, jakým způsobem dosáhne tohoto deficitu, tzn. jakým způsobem ušetří řádově 60 miliard - zdůrazňuji 60 miliard, tj. rozdíl mezi deficitem, který vyplývá ze střednědobého výhledu pro rok 2011, a mezi tím, co musíme dosáhnout v návrhu rozpočtu na rok 2011 v příštím roce. Je to změna deficitu. A jaká opatření, v jakém rozsahu na straně příjmů a na straně výdajů budou realizována, to bude záležet na tom, k jakým krokům se vláda rozhodne. Pakliže - já si to nepřeju a patrně nikdo z mých kolegů ve vládě - se vládní projednávání protáhnou, tak protože vláda musí respektovat termíny rozpočtových pravidel, tak nejpozději do 10. července navrhne seznam úsporných kroků na straně výdajů či seznam kroků na straně příjmů tak, abychom mohli rozepsat jednotlivým kapitolám limity, které budou muset dodržet, aby byla zabezpečena celková částka 4,8 %.

Tyto poslední věty říkám jaksi nad rámec dnešního jednání, říkám je proto, že nemůžeme připustit, a to ani současná vláda, ani vláda, která nastoupí buď rychle, nebo později po této vládě, aby tak neučinily, neb za této situace by nebylo možno dodržet a garantovat deficity ve výši 4,8, resp. 4,2 pro příští rok. Takže v tomto smyslu bych chtěl, abyste pochopili jednání vlády. Vláda tady nestojí pasivně s tím, že zvyšuje výdaje. Systém řešení následků povodní prostřednictvím dluhopisů nám připadá transparentní a dává možnost, aby vláda, jednotliví ministři seškrtali ty výdaje, které jsou v rozpočtu méně významné, méně podstatné, které nejsou natolik nezbytné. Jaká bude ta struktura, o tom bych v dané chvíli nehovořil. To bude záležet na konkrétním jednání vlády. V každém případě mám dohodu s panem premiérem v tom, že takovýto materiál, pakliže jeho vláda bude vládnout ještě v průběhu měsíce července, bude muset být jednoznačně schválen.

Dámy a pánové, tolik k této variantě a k vysvětlení k novele zákona č. 382. Možná nad rámec. Pochopitelně, mohl by někdo z vás říci, že emise nebyla nutná, že jsme mohli použít ony vázané prostředky z té první fáze. Je to teoreticky možné. Já považuji variantu přes dluhopisy za transparentnější, koneckonců i výhodnější z pohledu úrokových nákladů, a proto bych si dovolil vás požádat o její schválení.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost. (Potlesk několika poslanců spíše zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Jen oznamuji, že prvé čtení návrhu zákona se ve zkráceném jednání nekoná, a proto bych nyní požádala o slovo zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Bohuslava Sobotku. Rozpočtový výbor, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán, projednal tento návrh a přijal usnesení, které nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1093/1. Prosím pana kolegu Sobotku, aby nás seznámil s výsledkem projednávání tohoto návrhu zákona ve výboru.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, rozpočtový výbor dnes projednal příslušný návrh zákona. Navrhuje Poslanecké sněmovně, aby k návrhu zákona vedla rozpravu obecnou a k celému návrhu i rozpravu podrobnou a aby jednání Poslanecká sněmovna ukončila dnes do 13 hodin. Současně jsme ve svém usnesení z dnešního dne doporučili Poslanecké sněmovně, aby tento návrh zákona schválila s několika drobnými legislativně technickými úpravami. Všechny tyto úpravy jsou součástí tisku, který jste obdrželi. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Nyní tedy rozhodneme podle návrhu rozpočtového výboru tak, jak nás s ním seznámil pan zpravodaj, o tom, že povedeme rozpravu nejprve obecnou a potom podrobnou.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 46. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení rozpočtového výboru o způsobu vedení rozpravy k tomuto bodu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 46. Přítomno 178, pro 132, proti nikdo. Návrh jsme schválili a takto tedy povedeme rozpravu. Žádám pana zpravodaje, aby ji spolu se mnou sledoval.

 

Zahajuji nejprve rozpravu obecnou. Mám do ní jednu přihlášku, pokud se nemýlím, byla to do obecné rozpravy? (Ano.) Tak tedy má slovo pan kolega Michal Doktor jako první.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane předsedo vlády, pane ministře financí, kolegové, dovolte prosím několik poznámek a připomínek k žádosti vlády o schválení zákona, kterým bude navýšen dluhopisový program na nápravu škod povodní roku 2009, a sice z původních 7 miliard korun na nově vyznačených 10 miliard korun, a předmět užití rozšířen na krytí škod povodní roku 2010. Neočekávejte prosím ode mě nějaký přespříliš politicky naladěný text nebo rozsah mého vystoupení. Na druhou stranu si nemohu odpustit vznést několik poznámek, které jsou vedeny názorem a stanoviskem poslaneckého klubu Občanské demokratické strany, jejíž názor reprezentuje zpravodaj tohoto sněmovního tisku pan kolega Pavel Suchánek.

V tomto případě a v situaci, kdy je třeba naléhavě a také co nejefektivněji, a to zdůrazňuji, nejefektivněji zajistit zdroje pro financování nápravy škod způsobených povodní, jistě platí příměr často užívaný, že ten, kdo rychle dává, dvakrát dává. Proto dovolte, abych vyjádřil stanovisko poslaneckého klubu Občanské demokratické strany, který zřetelně a jednoznačně dává najevo, že podpoří žádost vlády o rozšíření dluhopisového programu z roku 2009 o tituly, jež jsou vyznačeny v návrhu zákona, jinými slovy bude částka rozšířena ze 7 miliard na 10 miliard korun a předmět užití rozšířen na krytí povodní, resp. škod způsobených povodní v roce 2010. Budeme hlasovat pro, avšak vyslovujeme jistý druh výhrady. A o to více oceňuji rozsah a obsah, zejména obsah vystoupení pana ministra financí.

Zdůrazňujeme především nehospodárnost a nepromyšlenost rozhodování, ve kterém byl navýšen reálný schodek rozpočtu na rok 2010 v průběhu závěrečného projednávání v Poslanecké sněmovně. Zdůrazňujeme rovněž napětí vytvořené marnotratným přehlížením priorit země, mezi které jistě patří i schopnost řešit havarijní situace v zemi, a nám se po hříchu takových peněz nedostává, protože jsme v napětí, které je zvyšováno jednak navýšením původního záměru dosáhnout nejvýše 163miliardového schodku státního rozpočtu, a tento byl rozhodnutím levice navýšen, ale reálně jsme také v napětí vytvářeném tím, že reálná ekonomika neodevzdává státnímu rozpočtu takový výběr zdrojů, který byl předpokládán.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP