(10.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

Takže jsme se přenesli i přes omluvy z dnešního jednání a nyní další informace.

Paní poslankyně, páni poslanci, v pondělí 24. května t. r. jsem obdržela dopis od předsedy vlády Jana Fischera, který mě informoval, že vláda schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci roku 2009, sněmovní tisk 1093. Vláda při této příležitosti využila svého práva a podle ustanovení § 99 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, navrhla, abych vyhlásila k projednání tohoto vládního návrhu zákona stav legislativní nouze. Zároveň jsem byla vládou požádána, abych rozhodla, že uvedený návrh zákona, který jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1093, bude projednán v době vyhlášeného stavu legislativní nouze ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Dne 28. května 2010 jsem rozhodnutím v zastoupení předsedy Poslanecké sněmovny č. 77 vyhlásila stav legislativní nouze od 24. května do 3. června t. r. Dále jsem rozhodla podle § 99 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny o projednání předloženého vládního návrhu ve zkráceném jednání, přikázala jsem jej rozpočtovému výboru k projednání a stanovila mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do 27. května 2010 do 9.30 hodin.

Vážené kolegyně a kolegové, podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá, a já otevírám nejprve rozpravu k tomuto bodu, tedy zda trvá stav legislativní nouze. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Nejprve prvním hlasováním rozhodneme o tom, zda trvá stav legislativní nouze. Svolám naše kolegy.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze k projednání sněmovního tisku 1093."

Zahajuji hlasování pořadové číslo 42. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 42, přítomno 169, pro 158, proti nikdo. Sněmovna tedy stvrdila, že trvá stav legislativní nouze.

 

Dále bych vás ráda informovala, že byly předloženy písemné interpelace, a to pány poslanci Ohlídalem, Němcem a panem poslancem Bratským. Všichni tři naši kolegové mě informovali o tom, že své písemné interpelace stahují.

Budeme tedy pokračovat dalšími sděleními. Ráda bych vám oznámila, že ve čtvrtek 12. května t. r. prezident republiky vrátil Poslanecké sněmovně zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o změně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 967/4. V souladu s Ústavou a jednacím řádem zařazuji do pořadu 79. schůze tento nový bod. Navrhuji, abychom jej projednali ihned po projednání návrhu zákona ve stavu legislativní nouze.

 

Dámy a pánové, teď je před námi ještě jedno hlasování, protože musíme rozhodnout o tom, zda můžeme dnes, tedy ve čtvrtek, jednat o zákonech ve třetím čtení, tak nám to předepisuje jednací řád. Já tedy o této možnosti nechám nyní hlasovat - zda Poslanecká sněmovna souhlasí s tím, že bude projednávat dnes zákon ve třetím čtení.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 43. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem zákona. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 43, přítomno 173, pro 112, proti 6. Schválili jsme možnost projednávat dnes zákon ve třetím čtení.

 

Nyní zde mám ještě jedno sdělení. Nevím, zda bude formální, nebo ne, ale musím připomenout, že nejpozději do 11 hodin je možno podat vzhledem k tomu, že je čtvrtek, přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 hodin proběhne případně jejich losování, pokud ze strany poslanců a poslankyň bude zájem o tyto interpelace.

 

Dámy a pánové, ještě je před námi hlasování, já jsem již avizovala, že navrhuji zařadit na náš program dnes zákon, který nám vrátil prezident republiky - vetoval, to je tedy návrh zákona o ochraně ovzduší. Navrhuji vám, abychom jej projednali ihned po návrhu zákona ve stavu legislativní nouze.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 44. Táži se vás, kdo souhlasí s takovýmto návrhem. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 44, přítomno 176, pro 156, proti 5. Návrh jsme přijali.

 

Nyní je prostor pro to, abych se zeptala, zda ještě někdo z vás má návrh k našemu pořadu schůze, k našemu dnešnímu jednání. Pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní místopředsedkyně, kontrolní výbor na své 59. schůzi dne 18. května přijal usnesení č. 384 k informaci o aktuálním stavu kontroly hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu. Usnesení vám bylo rozdáno na lavice a kontrolní výbor Poslanecké sněmovny v něm konstatuje, že kontrola hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu končí v souvislosti s uplynutím 5. volebního období a se zánikem mandátu poslanců.

Vzhledem k tomu, že kontrolnímu výboru, konkrétně pracovní skupině kontrolního výboru, nebyla poskytnuta ze strany prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Františka Dohnala potřebná součinnost k výkonu předmětné kontroly, kontrola končí bez řádného výsledku. Já jsem pověřen kontrolním výborem, abych vás s tímto seznámil, a byť jsem se formálně přihlásil k zařazení nového bodu, tak nenavrhuji zařazení tohoto bodu, protože Poslanecká sněmovna může toto vzít na vědomí.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit s nějakým návrhem, který by se týkal našeho dnešního jednání. Pokud tomu tak není, můžeme přistoupit k prvnímu bodu. Tímto prvním bodem našeho dnešního projednávání je - ještě než jej zahájím, musíme před projednáním vládního návrhu, kterým se mění zákon č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci roku 2009, sněmovní tisk 1093, musíme ještě podle § 99 odst. 5 posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu ve kráceném jednání splněny.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu, k této otázce, tedy k podmínkám, ale nehlásí se do ní nikdo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP