(Jednání pokračovalo v 10.53 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pauza pro jednání poslaneckého klubu Strany zelených je ukončena. Budeme tedy pokračovat v našem jednání, respektive zahájíme projednávání prvního bodu, kterým je

 

221.
Návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2009

 

Podle § 78 odst. 2 našeho jednacího řádu předkládá organizační výbor Poslanecké sněmovně ke schválení návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro každý kalendářní rok. Návrh, který jste obdrželi, odůvodní členka organizačního výboru paní poslankyně Hana Orgoníková. Vážená paní poslankyně, ujměte se slova. (V sále je velký hluk!)

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Děkuji. Paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, členové vlády, k Návrhu pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2009 bych uvedla, že tento návrh byl schválený na schůzi organizačního výboru Poslanecké sněmovny, a to ve znění Pravidel hospodaření pro rok 2008. Měsíční příspěvek je tedy stejný jako v loňském roce a je stanoven pevnou částkou na jednotlivé poslanecké kluby ve výši 24 500 korun měsíčně a variabilní částkou ve výši 3550 korun na každého člena klubu. Finanční prostředky budou uvolňovány měsíčně jako v loňském roce.

Dovolte, abych navrhla i usnesení: Poslanecká sněmovna schvaluje Pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2009 ve znění schválených Pravidel hospodaření pro rok 2008, s výší příspěvku měsíčně pevná částka na kluby 24 500 korun a variabilní částka na každého člena 3550 korun. Pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2009 tvoří přílohu tohoto usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, vážená paní poslankyně, i za fakt, že jste se snažila přehlušit hlukové pozadí v tomto sále, které je opravdu vysoké. Dámy a pánové, prosím, věnujme si alespoň trochu pozornost.

Zahajuji všeobecnou rozpravu. Do této rozpravy nemám žádnou přihlášku ani z místa se do rozpravy nechce nikdo zapojit. Končím obecnou rozpravu.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Ani do této rozpravy nemám žádnou přihlášku, myslím, že nemusíme opakovat návrh usnesení. Je jasný a stejný jako v roce 2008. Končím rozpravu podrobnou.

Přistoupíme k hlasování. Budeme tedy rozhodovat o tom, že Poslanecká sněmovna schvaluje Pravidla hospodaření poslaneckých klubů na rok 2009 ve znění schválených Pravidel pro hospodaření pro rok 2008 s výší měsíčního příspěvku tak, jak přednesla paní zpravodajka, s tím, že Pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2009 budou tvořit přílohu našeho usnesení.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 305. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 181 poslankyň a poslanců pro návrh 171, proti nikdo. Návrh usnesení byl schválen.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

 

137.
Vládní návrh zákona o základních registrech a o změně zákona č. 365/2000 Sb.,
o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o základních registrech)
/sněmovní tisk 598/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr vnitra pan Ivan Langer a zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Jaroslav Krupka. Pozměňovací návrhy vám byly rozdány jako sněmovní tisk 598/3.

Otevírám rozpravu. Pane ministře, přejete si vystoupit? Ano, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, čeká nás vyvrcholení legislativního procesu v určitém sektoru státu, tj. ve veřejné správě, a to přesněji v oblasti eGovernmentu. Čeká nás jeden z nejdůležitějších kroků, a to je rozhodování o legislativním základu pro vznik takzvaných základních registrů. Tak jako předcházející projekty, i tento je realizován v těsné spolupráci mezi Ministerstvem vnitra, dalšími resorty a Poslaneckou sněmovnou, jednotlivými výbory a jednotlivými poslaneckými kluby. Tak jako předtím i teď toto považuji za společné dílo a chci poděkovat všem, kteří se bez rozdílu na stranickou příslušnosti na tomto podíleli.

Považuji za velmi důležité zmínit na úvod několik málo tezí. První je, že vítám, že jsme zařadili na tuto schůzi napevno na příští týden změnový zákon, který souvisí s přijetím zákona o základních registrech, v jehož rámci bude možné diskutovat a upřesnit některá témata, která tady zazněla a o kterých hovořil pan kolega Koníček, ale i také kolegové z poslaneckého klubu ČSSD. To za prvé.

Za druhé. Přijetí tohoto návrhu zákona, nebo projednávání tohoto návrhu zákona provázela legislativní iniciativa, respektive komplexní pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu, který na první pohled může právní puristy vyděsit, některé novináře vést k divokým spekulacím o konformitě takového postupu s ústavou. Nicméně nechali jsme si zpracovat v této souvislosti právě proto, abychom měli jistotu, že legislativní proces takto je sice nestandardní, nicméně ústavně konformní, stanovisko Parlamentního institutu, který nám v tomto smyslu dal za pravdu.

Já se při hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích k nim vyjádřím. Obecně je podporuji a ještě jednou chci poděkovat všem, kteří odvedli obrovský kus práce, zejména při projednávání ve výboru pro veřejnou správu, a vyšli vstříc de facto svým komplexním pozměňovacím návrhem původnímu požadavku Legislativní rady vlády, která sama hovořila, a celá řada dalších expertů to zmiňovala, že by bylo lepší celou tuto materii shrnout do jednoho zákona, tedy nikoliv zákon o základních registrech a potom čtyři individuální zákony o jednotlivých registrech, a to z důvodu legislativní přehlednosti, srozumitelnosti a předcházení možným komplikacím.

Ještě jednou děkuji všem, kteří na tom pracovali, a pevně věřím, že budu moci poděkovat vám všem po závěrečném hlasování. Dokážu být vděčný a ty, kteří si to zaslouží, také za jejich práci odměnit. Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP