(18.10 hodin)
(pokračuje Hašek)

A to je, bohužel, něco, co v České republice za dobu zhruba těch, dejme tomu, třinácti let poté, co sem obchodní řetězce vtrhly na zelenou louku, stále nefunguje.

Za tu dobu tu vládly různé vlády. Ani jedna z nich definitivně tuto záležitost nevyřešila a nepodařilo se přijmout ani poslanecké návrhy zákonů. Dejme, prosím, tomuto návrhu šanci postoupit do druhého čtení, jednejme v příslušných výborech Poslanecké sněmovny o všech možných řešeních. Já budu rád, když tam pan ministr Říman, příp. pan ministr Gandalovič přijde s konkrétním plánem, jak tedy chce rozpohybovat dodržování té platné legislativy. Když se to dozvíme a ta opatření budou účinná, já jsem přesvědčen o tom, že v takovém případě nám jde o řešení problémů a ne o čárku za to, jestli byl schválen zákon, se kterým přišel Gandalovič, Říman nebo Hašek.

Dámy a pánové, je to tedy na vás. Děkuji za pozornost.

Jinak, samozřejmě, souhlasím jménem předkladatelů s prodloužením lhůty o dvacet dnů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Děkuji. To kdyby pan zpravodaj věděl, tak možná navrhne třicet dnů, protože tam by ten váš souhlas byl opravdu potřeba. Ale přesto za ten souhlas děkuji a dávám slovo panu zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, ve své závěrečné řeči bych chtěl upozornit na známou skutečnost, že je otevřen zákon o ochraně hospodářské soutěže, který prošel na této schůzi prvním čtením, a že je možné použít některé z těch našich návrhů, například na to, aby takzvaná společná dominance byla konečně funkční a byla použitelná. Tolik k tomu zákonu.

Nevím, jestli tady mám opakovat návrhy, které tady zazněly před chvílí, ale myslím si, že je to zbytečné.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Myslím si rovněž, že budeme postupovat postupně tak, jak ty návrhy zazněly. Věřím, že všichni, kteří chtějí hlasovat, jsou přítomni.

Já vás na žádost odhlásím. Poprosím o novou registraci. (Probíhá registrace.)

 

Jako první zazněl návrh na zamítnutí.

Zahajuji hlasování, které má pořadové číslo 100. Ptám se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 177 poslanců, pro 73, proti 94. Návrh nebyl přijat.

 

Přistoupíme tedy k hlasování o návrhu na vrácení navrhovatelům k dopracování.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 101. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 178 poslanců. Pro bylo 76, proti 91. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o přikázání návrhu výborům. Organizační výbor navrhuje, aby předložený návrh byl přikázán hospodářskému výboru. Já se táži, zdali má někdo nějaký další návrh. Hned tři ruce nahoře a tentokrát vyhrál pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Někdy je rychlost rozhodující. Navrhuji přikázat ještě výboru zemědělskému.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak. Nyní pan poslanec Skopal. (Z místa uvádí stejný výbor.) Totéž. Pan poslanec Zgarba? (Z místa uvádí stejný výbor.) Totéž.

Takže dva návrhy na přikázání.

 

Nejprve rozhodneme o přikázání výboru hospodářskému.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 102. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 179 poslanců, pro 165, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 103 a táži se, kdo souhlasí s přikázáním výboru zemědělskému, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 179 poslanců. Pro bylo 138, proti 19, takže i tento návrh byl přijat.

 

Poslední hlasování bude o návrhu na prodloužení lhůty pro projednávání ve výborech o 20 dnů.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 104. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 178 poslanců, pro 169, nikdo proti. I tento návrh byl přijat.

 

Dámy a pánové, končím první čtení této poslanecké předlohy s poděkováním navrhovateli i zpravodaji.

 

Nyní budeme projednávat bod

 

51.
Návrh poslanců Petra Plevy, Michala Haška, Olgy Zubové, Petra Tluchoře
a Vítězslava Jandáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb.,
o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 552/ - prvé čtení

 

Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, předkládám vám novelu zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. Návrh řeší postup při přechodu na rozhlasové digitální vysílání a přispívá ke konsolidaci rozhlasového trhu do doby dokončení přechodu na digitální rozhlasové vysílání a přináší další dílčí technické změny.

Návrh obsahuje způsob řešení aktuálního sporu mezi provozovateli celoplošného rozhlasového vysílání a provozovateli regionálního vysílání, týkajícího se regionálního obsahu vysílání, včetně vysílání reklam, kdy provozovatelům celoplošného rozhlasového vysílání je umožněno vysílat pořady s regionálně odlišným obsahem a provozovatelům regionálního vysílání je povoleno vytvářet programové sítě s významným pokrytím.

V důsledku vývoje rozhlasového trhu v České republice v posledních letech existují právnické osoby, obchodní společnosti, které vlastní stoprocentní majetkovou účast ve více provozovatelích rozhlasového vysílání s licencí. Dosavadní právní úprava však neumožňovala těmto osobám své vlastnictví v jednotlivých provozovatelích konsolidovat. Návrh stanoví možnost pro subjekty, které jsou jediným společníkem ve více provozovatelích vysílání s licencí, přeměnit toto formou fúze na jednu nástupnickou společnost.

Návrh přináší řešení pro překlenutí období, v němž bude docházet k postupnému skončení platnosti licence k rozhlasovému vysílání u jednotlivých subjektů do doby přechodu na digitální rozhlasové vysílání. Podstatou navrhovaných úprav je institut takzvané přechodné licence.

Dále se také tento návrh dotýká změny zákona o Českém rozhlase, kde dává tento zákon, co se týče odměn Rady Českého rozhlasu, úpravu do souladu s již přijatou novelou zákona o České televizi, protože se předkladatelé domnívají, že není žádný právní důvod k tomu, aby Rada Českého rozhlasu měla jiný statut, co se týče odměn, než Rada České televize.

Dále chci říci, že předkladatelé jsou si vědomi připomínek a stanoviska vlády. Mnohé připomínky vlády, především v oblasti takzvané přechodné licence, přechodu na digitální vysílání, jsme připraveni řešit pozměňovacími návrhy ve výborech.

Další relevantní připomínka vlády se týká vymezení území, které je pokryto rozhlasovým signálem, kde vláda namítá, že není možné toto řešit v tomto zákoně. Jsme připraveni toto řešit vlastně přímou novelou zákona o elektronických komunikacích, kam tato část patří, a také tuto část přesunout do tohoto zákona a tak vyhovět připomínkám vlády.

Já vás dále nebudu zdržovat, jen vás poprosím o propuštění do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP