(14.50 hodin)

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně zopakoval základní důvody předložení této novely, kterou se má posunout účinnost právní normy, zákona o státní službě zaměstnanců, o tři roky. Tento zákon byl schválen v dubnu roku 2002 s tím, že měl platit od 1. ledna 2004. Od té doby již třikrát byl odložen, poprvé hned v roce 2002, kdy měl platit od 1. ledna roku 2005, podruhé v rámci určitých kroků v oblasti veřejných financí, které byly schváleny v roce 2003, kdy jeho platnost byla posunuta na 1. leden roku 2007. Třetí návrh předložila v létě roku 2006 vláda vedená panem Jiřím Paroubkem na odložení do 1. ledna roku 2009.

Toto je čtvrtý návrh na odložení. Jeho důvodem jsou tři základní prvky. Důvodem číslo jedna je, že vláda chce zpracovat obecný zákon řešící úředníky ve veřejné správě, protože drtivá většina výkonu státní správy je řešena v rámci přenesené působnosti státní správy pověřenými obecními úřady, případně obcemi s rozšířenou působností a krajskými úřady. Druhým důvodem je, že ve stávající podobě je tento zákon neufinancovatelný ze státního rozpočtu, což byl základní důvod, proč i předchozí vlády třikrát předložily Poslanecké sněmovně návrh na odročení. A třetím důvodem je, že na základě tohoto zákona byly zrušeny některé instituce, jako byl generální ředitel státní služby a jeho zástupce, kteří nebyli jmenováni. To znamená i z institucionálního hlediska tento zákon není aplikovatelný od 1. ledna roku 2009. To je tedy důvod, proč vláda předkládá návrh na posunutí účinnosti zákona o tři roky s tím, že chce vzniklý časový prostor využít pro vypracování komplexního zákona řešícího úředníky ve veřejné správě, který by byl na základě širšího politického konsensu předložen Poslanecké sněmovně a řešil by obecně postavení úředníků tak, aby v této věci nedocházelo ke změnám po každých volbách a případné změně vlády. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 521/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro sociální politiku poslanec Kosta Dimitrov. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Kosta Dimitrov: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením číslo 95 z 20. schůze výboru pro sociální politiku, konané dne 26. června 2008, k předmětnému vládnímu návrhu.

Výbor pro sociální politiku doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona 218/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 521, a žádá ministra vnitra a ministra práce a sociálních věcí, aby do 30. listopadu 2008 předložili záměr řešení státní služby.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. Požádám vás, abyste se posadil ke stolku zpravodajů.

Otevírám obecnou rozpravu, do které zatím nemám žádnou písemnou přihlášku. Z místa také zatím nevidím nikoho. Obecnou rozpravu končím.

Zahájím rozpravu podrobnou, do které taktéž nemám žádné přihlášky. Táži se, jestli se někdo hlásí z místa. Ano, je tomu tak, hlásí se pan ministr Nečas. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, analogicky s předchozím bodem, aby bylo umožněno Poslanecké sněmovně projednat třetí čtení tohoto návrhu zákona v pátek tento týden, navrhuji zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin podle § 95 odst. 1 zákona o jednacím řádu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Táži se, jestli se ještě někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Gonguji, aby poslanci měli čas se přesunout do jednací síně.

Pane zpravodaji, zazněl jediný návrh, který můžeme hlasovat, a to návrh pana ministra Nečase na zkrácení lhůty k projednání mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin.

Ještě jednou zazvoním, poprosím skrutátorky, by zjistily počet přítomných poslanců.

Poprosil bych kolegyně a kolegy, aby se posadili na svá místa, protože usnadníte práci skrutátorkám.

 

Táži se, kdo z přítomných poslanců souhlasí s návrhem pana ministra Nečase zkrátit lhůtu pro projednávání mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 4 z přítomných 179 poslankyň a poslanců pro návrh 141, proti 2, kvorum bylo 90. Konstatuji, že s návrhem pana ministra Nečase byl vysloven souhlas.

 

Končím druhé čtení tohoto návrhu a končím tedy bod číslo 2. Děkuji panu zpravodajovi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP