(15.00 hodin)
(pokračuje Vlček)

Zahájil jsem bod

 

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 486/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Pane místopředsedo, prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, podrobné odůvodnění této novely jsem přednesl v prvním čtení. Proto mi dovolte jenom stručnou rekapitulaci základních prvků novel těchto zákonů.

Základním motivem předložení této novely je motivovat občany k aktivnímu chování na trhu práce a k tomu, aby nespoléhali dlouhodobě na systémy sociální ochrany, pokud tam neodůvodněně dlouho setrvávají. Základním prvkem je mj. povinnost úřadu práce vypracovat individuální akční plán všem uchazečům o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci déle než pět měsíců, povinnost uchazeče o zaměstnání přijmout nabízenou rekvalifikaci pod hrozbou sankce vyřazení z evidence. Je zde také povinnost spolupracovat při plnění a vypracovávání individuálního akčního plánu uchazeče, stejně tak zde sankcí může být i vyřazení z evidence.

Další změnou je výrazně degresivní způsob vyplácení podpor v nezaměstnanosti a zkrácení podpůrčí doby o jeden měsíc s tím - a to chci zdůraznit - že celkový objem vyplacené podpory v nezaměstnanosti zůstává u uchazeče o zaměstnání stejný, jako dostává dnes v průběhu šesti měsíců. Čili nikdo nepřijde o jednu jedinou korunu. Na druhou stranu tento návrh motivuje k rychlému nalezení nového pracovního místa, k větší snaze vyřešit tuto situaci pokud možno v průběhu prvních dvou tří měsíců nezaměstnanosti, protože zkušenosti jednoznačně ukazují, že především po půl roce nezaměstnanosti nebo až roční nezaměstnanosti vznikají určité problémy s reintegrací do trhu práce.

Dalším prvkem je zpřísnění podmínek pro přiznání podpory v nezaměstnanosti. Ta by neměla být napříště přiznávána těm uchazečům, kteří v posledních šesti měsících před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážných důvodů opakovaně nejméně dvakrát sami ukončili pracovní poměr zprostředkovaný úřadem práce.

Dalším prvkem je motivovat k většímu aktivnímu nasazení především dlouhodobě nezaměstnané, to znamená na základě systému dobrovolné pomoci obci ovlivnit výši vyplácených sociálních dávek podle počtu dobrovolně odpracovaných hodin ve prospěch obce.

Dalším důležitým prvkem tohoto návrhu zákona je zapracování projektu tzv. zelených karet, to znamená systému, který debyrokratizuje a snižuje korupční potenciál v oblasti zaměstnávání zahraniční pracovní síly, kde základním předmětem této zelené karty je její duální charakter, to znamená současné poskytnutí povolení k dlouhodobému pobytu a pracovního povolení. S tím, že - to chci velmi zdůraznit - u uchazečů z neunijních členských zemí Evropské unie je možné se ucházet pouze o pracovní místa, o která nejeví zájem čeští občané, případně občané členských států Evropské unie. V případě ztráty zaměstnání u tohoto uchazeče nevzniká nárok na sociální dávky, ale naopak vzniká povinnost do dvou měsíců si naleznout nové zaměstnání.

Návrh tohoto zákona projednal výbor pro sociální politiku, který doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit s návrhem zákona souhlas. Dále doporučil přijmout na výboru schválené změny a doplnění zákona. Chtěl bych zdůraznit, že s některými těmito pozměňovacími návrhy souhlasím, s některými samozřejmě nesouhlasím. V průběhu třetího čtení samozřejmě sdělím svůj názor Poslanecké sněmovně, které z těchto návrhů podporuji.

Děkuji, dámy a pánové, za vaši pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 486/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku paní poslankyně Lenka Mazuchová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Mazuchová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor pro sociální politiku projednal tisk číslo 486 dne 26. 6. na svém zasedání a přijal usnesení, které vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 486/1.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji paní zpravodajce. Poprosím paní zpravodajku, aby se posadila ke stolku zpravodajů.

Otevírám obecnou rozpravu, do které zatím nemám žádnou písemnou přihlášku. Zeptám se pana poslance Vojíře, jestli je to podrobná, nebo obecná. Podrobná. Ano, takže zatím nemám písemnou přihlášku, ale z místa se hlásí pan místopředseda Zaorálek. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, je tady takové veselé rušno ve sněmovně a takový nezvyklý čas ten srpnový na projednávání norem, nicméně si myslím, že tato norma, tento návrh je docela závažný a že by stálo za to si uvědomit, o čem rozhodujeme a o čem hlasujeme. Mám na mysli navrhovanou změnu zákona o zaměstnanosti a o pobytu cizinců. Já to nechci rozebírat, abych udržel vaši pozornost. Teď bych se chtěl soustředit na věc, která mě zaujala nejvíce na tomto návrhu zákona, a to je otázka tzv. zelených karet a otevření prostoru občanům nebo obyvatelům zemí třetího světa, kteří by takto mohli s daleko výrazněji omezenými administrativními překážkami proudit do České republiky.

Mně připadá, že to je rozhodování o tom, jak chceme, aby do budoucna vypadala Česká republika. To je debata, která se tady konala v minulosti vícekrát. Ona má několik rovin. Ona má rovinu nejen sociální, ona má rovinu bezpečnosti, ona má rovinu i zahraničněpolitickou.

V minulosti jsme zde dokonce projednávali některé normy, kdy se schvalovaly určité pokusy otevřít Českou republiku nebo dostat do ní některé kvalifikované síly z některých vybraných oblastí z některých zemí okolo v Evropě a blíže. Teď je zde úplně nový pokus. Ten má filozofii úplně novou. Já bych si jenom přál, abychom si uvědomili, že tady takový zcela nový pokus, poměrně revoluční, je, že o něm budeme rozhodovat a hlasovat.

Já jsem byl vždy přesvědčen, že Česká republika by se měla vyhnout chybám, ke kterým došlo v ostatních zemích západní Evropy. Mám na mysli to, co se stalo ve Francii a v Německu. Země, ve kterých vznikla poměrně rozsáhlá ghetta obyvatelů Turků, Arabů. Vznikla tam celá předměstí, ve kterých jsou dnes poměrně velké dramatické sociální problémy. Ve Francii jsou zapalována auta. Ty země viditelně obtížně hledají schopnost si s přívalem těchto nových etnik, kultur, národů poradit.

Zelené karty, jak jsem slyšel, by mohly u nás být vystaveny až pro statisíce přistěhovalců z nových zemí třetího světa. Slyšel jsem číslo 750 tisíc apod. Víte, mně se jedná, že to by zcela zásadně změnilo podobu České republiky. Otázka, kterou kladu, je, jestli máme na to, abychom takovýto příval nekvalifikovaných zaměstnanců ze zemí třetího světa vůbec zvládli a abychom se s ním do budoucna vypořádali.

Mám pocit, že tady je celá řada otázek. Upozornil jsem třeba na bezpečnostní otázky, jak jsme schopni něco takového podchytit z hlediska bezpečnostního. Byl jsem nedávno v jednom evropském městě, poměrně významném, kde mi říkali, že bych neměl chodit do některých čtvrtí, protože tam mají libanonské gangy apod. a v noci se tam střílí. A policie tam nejde jinak, než pokud je jich padesát a ozbrojených. Tohle všechno v západní Evropě najdeme a to je rozhodování, jestli to chceme mít i tady, nebo ne.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP