(14.40 hodin)
(pokračuje Nečas)

My se samozřejmě budeme snažit maximálním způsobem být vstřícní vůči dosavadním zaměstnancům městských částí, které mají tuto věc na starosti. Budeme respektovat kolektivní smlouvy, budeme se snažit maximálním způsobem nezhoršit jejich postavení. Na druhé straně ano, je skutečností a je realitou, že tady vzniknou lidé vykonávající stejnou nebo srovnatelnou práci v závislosti na tom, zda přecházejí z městských částí, nebo pracují na úřadu práce, kteří budou mít například rozdílně nastavenou výši odměn, a v dlouhodobém horizontu se budou muset tyto věci nějakým způsobem řešit.

Na druhou stranu, jak jsem již řekl, platí jednoznačně, že toto je požadavek samospráv na úrovni Prahy, které nadále odmítají spolufinancovat výkon přenesené státní správy, když ve zbytku České republiky je toto plně financováno ze státního rozpočtu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Já znovu ukončím obecnou rozpravu, protože vaším vystoupením byla otevřena. Ukončím tedy obecnou rozpravu a zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám zatím žádné písemné přihlášky. Hlásí se pan ministr. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, já bych si dovolil v souladu s § 95 odst. 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny přednést za navrhovatele návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení projednávaného návrhu zákona na 48 hodin, tak aby třetí čtení mohlo proběhnout v pátek tento týden. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Dále se hlásí o slovo do podrobné rozpravy? Nikdo. Hlásí se pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Já bych si jenom dovolil podat pozměňovací návrh v tom smyslu, že v části třetí Účinnost článek V se mění číslice 2009 na číslici 2010.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Znovu se táži, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím.

Poprosím paní zpravodajku… Nezazněly žádné návrhy krom návrhu pana ministra zkrátit lhůtu na 48 hodin. Zazvoním. Poprosím, aby se poslanci dostavili do jednací síně. Budeme hlasovat o návrhu pana ministra Nečase - zkrácení lhůty pro projednání mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin.

Ještě jednou zazvoním. Počkáme chvíli, než se poslankyně a poslanci dostaví do jednací síně, abychom mohli zase zjistit počet přítomných. Poprosím skrutátorky, aby zjistily počet přítomných poslanců. (Poslanci hlučí a průběžně stále vcházejí do sálu.)

Vážené kolegyně a kolegové, to se nikdy neodpočítáme stavu, když tady budete chodit ven, dovnitř a tak, to zde budeme sedět pěkně dlouho, ale záleží pouze na vás. Já jsem vás na to upozornil. (V sále je velký hluk.)

 

Táži se, kdo z přítomných poslanců souhlasí s návrhem pana ministra Nečase zkrátit lhůtu na 48 hodin. Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 3 z přítomných 176 poslankyň a poslanců pro návrh 108, proti 12. Kvorum bylo 89. Konstatuji, že jsme vyslovili souhlas s návrhem pana ministra Nečase zkrátit lhůtu pro jednání mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin.

 

Tím jsme vyčerpali všechny návrhy, které zazněly, o kterých bylo potřeba hlasovat. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce. Končím bod č. 1.

 

Nyní zahájíme bod

 

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb.,
o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech
(služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb.,
o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců
ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců
ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 521/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Pane místopředsedo, prosím, ujměte se slova.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP