(18.30 hodin)

Poslanec David Šeich: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, nejedná se o nikterak kontroverzní návrh, je to technická novela, není potřeba o ní dlouze mluvit, pan ministr vyčerpávajícím způsobem ji uvedl. Není to dokonce dohoda, jak by název napovídal, o některých citlivých tématech, která se týkají osobních údajů mezi EU a USA, která mají určitý politický náboj a určitou názorovou různorodost na toto téma. Je to opravdu technická dohoda o vzdušných prostorech mezi EU a USA a nemá v sobě žádnou kontroverzi.

Myslím, že věcně přísluší k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, nemám písemné přihlášky. Pan poslanec Václav Exner se hlásí. Máte slovo, pane kolego.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, jde o novou společnou liberální úpravu o letecké dopravě mezi USA a Evropským společenstvím a jeho členskými státy a je záměr rozšířit tento přístup na další země. Myslím si, že ten liberální přístup, který je ve smlouvě zmíněn na mnoha místech, ať už jde o otevřené trhy, takzvanou rovnou hospodářskou soutěž, minimální zásahy státu a regulace, je zásadou této smlouvy s tím, že je tam současně určité omezení týkající se vlastnictví a kontroly společností.

Zajímavé je to, že dohoda obsahuje i rozhodnutí o zahájení dalšího kola, které vlastně podmiňuje platnost této dohody. V případě, že by do 30. března příštího roku nebylo ukončeno toto druhé kolo, nevstoupila by vlastně ani tato smlouva v platnost. Není nebezpečí, že by u nás snad nebyl ten proces ukončen do té doby - aspoň si to myslím podle toho, jaká je problematika této smlouvy. Ale vlastně vystupuji jenom proto, abych ještě jednou upozornil na to, že je zajímavé, že zde Česká republika nechce prozatímní uplatňování dohody od toho domluveného data 30. března 2008 podle čl. 25 bez ukončení našeho ratifikačního procesu. Říkám to proto, že je možno to srovnat s přípravou dohod o radarové základně, kde jsme v nótě už potvrdili Spojeným státům, že budeme souhlasit s uplatňováním příslušných smluv od data podpisu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Zeptám se, jestli chce ještě někdo vystoupit v obecné rozpravě. Není tomu tak, končím obecnou rozpravu a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh na přikázání? Nemá.

 

Zahájím hlasování pořadové číslo 226. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 226 přítomno 130, pro 96, proti nikdo. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Tím končí projednávání bodu č. 60, sněmovního tisku 256. Děkuji panu ministrovi i zpravodaji.

 

Jsme u bodu číslo

 

62.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí nového znění Přílohy I Úmluvy o účincích
průmyslových havárií přesahujících hranice států (Helsinky, 17. března 1992)
/sněmovní tisk 275/ - prvé čtení

 

O slovo požádám ministra životního prostředí Martina Bursíka - samozřejmě také je místopředsedou vlády. Prosím ho, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, jde o nové znění Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států. Úmluva byla sjednána v roce 1992 v Helsinkách s cílem předcházet účinkům průmyslových havárií přesahujících hranice jednotlivých států na lidské zdraví, životní prostředí a majetek. Důraz je kladen na preventivní opatření, hodnocení rizika a předcházení vzniku závažných havárií, a v případě, že k nim dojde, tak na účinnou likvidaci. Pro Českou republiku je úmluva platná od 10. září 2000. V současné době má 37 smluvních stran, včetně Evropského společenství.

Rozhodnutí změnit Přílohu I Úmluvy bylo přijato v listopadu 2006 v Římě. Příloha I, o které zde hovoříme, definuje nebezpečné látky pro účely vymezených nebezpečných činností a je čistě technického charakteru. Delegace České republiky podpořila přijetí rozhodnutí o novém znění Přílohy I této Úmluvy.

Přijetí změn Českou republikou nebude mít dopad na státní rozpočet.

Úmluva je opět smlouvou prezidentské kategorie, s jejíž ratifikací vyslovil souhlas Parlament, a proto i návrh nového znění musí být projednán v obou komorách Parlamentu a podepsán prezidentem.

Jedná se o podrobnější rozčlenění jednotlivých nebezpečných látek na více kategorií, podrobnější specifikaci.

Podrobnějšími informacemi vás zde nechci v tomto čase zahltit, a proto žádám, abyste pustili tento návrh přijetí nového znění Přílohy I této Úmluvy do dalšího čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová:Děkuji, pane místopředsedo. Prosím nyní o slovo zpravodajku pro prvé čtení, paní poslankyni Kateřinu Konečnou.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, já vás taky nebudu dlouho zdržovat. Myslím, že pan ministr řekl vše podstatné. Opravdu se jedná o technickou novelu, která realizuje jmenovitě uvedené látky a přípravky. Myslím si, že se jedná o věc, kterou musíme přijmout, a proto vás prosím, abyste tuto úmluvu propustili dále k projednání do zahraničního výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se na vaše přihlášky, protože písemnou žádnou nemám. Nikdo se nehlásí, proto končím obecnou rozpravu a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání výboru zahraničnímu. Má někdo jiný návrh? Nemá.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 227. Táži se, kdo souhlasí s přikázáním zahraničnímu výboru. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 227, přítomno 130, pro 91, proti nikdo. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Tím končí dnes jeho cesta Sněmovnou, což znamená, že jsme se vypořádali s bodem č. 62, sněmovním tiskem 275.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

64.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou
republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru
daní z příjmu, která byla podepsána v Addis Abebě dne 25. července 2007
/sněmovní tisk 279/ - prvé čtení

 

O slovo požádám pana ministra financí Miroslava Kalouska.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové předkládám další ze seriálu smluv zamezujících dvojímu zdanění. S Etiopií Česká republika dosud takovouto mezinárodní smlouvu nemá, což samozřejmě může mít za důsledek dvojí zdanění daňových rezidentů, kteří v jednom státě žijí, v druhém podnikají. Z toho důvodu obě dvě země na expertní úrovni upravily mezinárodní smlouvou zcela standardní, která vychází ze schválených modelů OECD, vzájemné rozdělení a výměnu informací jednotlivých úřadů.

Smlouva logicky posílí právní jistotu u podnikatelských subjektů v obou dvou zemích. Byla podepsána 25. července t.r. v Addis Abebě za zcela mimořádného vedra. Já prosím o její vlídné projednání.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP