(18.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Petra Wolfa, aby se ujal slova.

 

Poslanec Petr Wolf: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, rozvoj všestranně a vzájemně výhodných hospodářských vztahů je jedním z cílů naší zahraniční politiky. Možné dvojí zdanění je nežádoucí a myslím si, že podpis této smlouvy je krokem kupředu a navázáním obchodních styků s touto zemí.

Tato smlouva byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN a dojde na základě ní k objektivnímu rozdělení práva na nárok z jednotlivých druhů příjmů mezi oběma státy, to je stát zdroje příjmu a stát jeho příjemce.

Uzavření smlouvy ani její provádění nebude mít přímý dopad na státní rozpočet. Celkový přínos plynoucí z uzavření smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Etiopií bude v praxi záviset na budoucím rozvoji jednotlivých forem hospodářské spolupráce.

Dámy a pánové, žádám vás o propuštění této smlouvy do druhého čtení a přidělení do zahraničního výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu. Nemám písemné přihlášky. Hlásí se někdo ze svého místa? Neregistruji žádnou takovou přihlášku, proto končím obecnou rozpravu.

Můžeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru zahraničnímu. Má někdo návrh jiný? Nemá. Budeme tedy hlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 228. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 228. Přítomno 130, pro 96, proti nikdo. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.

 

Tím jsme projednali bod číslo 64, sněmovní tisk 279. Děkuji jak panu ministrovi, tak také panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 65. Jde o

 

65.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 186 o práci na moři
spolu se stanoviskem vlády k informaci
/sněmovní tisk 312/ - prvé čtení

 

Místo omluveného místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase tento návrh uvede ministr dopravy Aleš Řebíček. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, Mezinárodní organizace práce, dále jen MOP, je generální vládní organizace založená v roce 1919. Nejvyšším orgánem je Mezinárodní konference zástupců členských států, nazývaná také Mezinárodní konferencí práce. Mezi hlavní činnosti MOP patří tvorba mezinárodních pracovních a sociálních norem, které jsou přijímány buď ve formě úmluvy, jež se po ratifikaci členským státem stává pro tento stát mezinárodněprávním závazkem, anebo ve formě doporučení, které se neratifikuje a obsahuje nezávazné standardy zpravidla doplňující tuto úmluvu.

Na základě článku 19 Ústavy MOP jsou vlády členských států po přijetí instrumentů povinny předložit nejpozději do 18 měsíců tyto nově přijaté instrumenty kompetentním orgánům svého státu k informaci, k posouzení možnosti ratifikace a vnitrostátního provádění. Těmito orgány jsou zpravidla zákonodárné orgány členských států MOP.

Ke splnění této povinnosti vyplývající z členství v MOP je Parlamentu České republiky předkládána Úmluva o námořní práci přijatá na 94. zasedání Mezinárodní konference v roce 2006. Česká republika toto zasedání neobesílala s ohledem na tehdejší absenci lodí plujících pod českou vlajkou a obecně nižší relevancí tohoto odvětví pro Českou republiku.

Úmluva obsahuje tři různé vzájemně související části - články, nařízení a kodex.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Miroslav Krajíček. Než mu dám slovo, oznámím, že dalším bodem, bodem 66, by nás měl provázet zpravodaj pan kolega Milan Šimonovský. Protože ho nevidím v jednací síni, prosím zástupce klubu KDU-ČSL, aby pana poslance Šimonovského pro příští bod sehnali, neboť je zpravodajem.

Nyní má ale slovo pan poslanec Miroslav Krajíček. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, pan ministr nás podrobně seznámil s obsahem úmluvy přijaté na Mezinárodní konferenci práce a já pouze doplním, že tato úmluva konsoliduje a aktualizuje doposud 68 existujících námořních úmluv a doporučení přijatých Mezinárodní organizací práce od roku 1920.

Na doplnění v podstatě, i když se zdá, že geografická poloha České republiky jako by nevyžadovala ratifikaci této úmluvy, její ratifikace je žádoucí z pohledu zajištění možnosti výkonu námořnického povolání českými občany. Ovšem pro její budoucí ratifikaci je však nutné vytvořit podmínky přípravou a novelizací právních předpisů v České republice, takže nelze než souhlasit s usnesením vlády číslo 929, kterým rozhodla prozatím nepředložit úmluvu k vyslovení souhlasu s ratifikací.

Jako zpravodaj vám doporučuji propustit tento tisk do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Krajíčkovi. Otvírám obecnou rozpravu. Písemnou přihlášku do této rozpravy nemám, proto se táži, zda se někdo chcete této rozpravy účastnit a hlásíte se do ní. Není tomu tak, končím obecnou rozpravu.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání výboru pro sociální politiku. Má někdo jiný návrh? Nemá.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 229. Táži se, kdo souhlasí s přikázáním k projednání výboru pro sociální politiku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 229. Přítomno 129, pro 100, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku.

 

Tím končí projednávání bodu číslo 65, sněmovního tisku 312.

 

Budeme se zabývat bodem číslo 66, jehož projednávání zahajuji. Jde o

 

66.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou
a Spojenými státy americkými, podepsána v Praze dne 7. září 2007
/sněmovní tisk 313/ - prvé čtení

 

Prosím, aby úvodní slovo místo omluveného místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase pronesl pan ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové, pracovat lze nejen na moři, jak nás upozornil předešlý bod, pracovat lze například i ve Spojených státech amerických. Zrovna tak občané Spojených států amerických mohou pracovat na území České republiky. Tato poměrně žádoucí migrace pracovníků si vyžaduje koordinaci sociálního zabezpečení mezi oběma státy, a to v oblasti důchodové.

Smlouva upravuje jednotlivá práva občanů na tom či onom státě, výpočet délky jejich pojištění a příslušných důchodů. Je zpracována standardním způsobem, je rozdělena do pěti částí a zcela jistě přispěje k mnohem větší sociální jistotě pracovníků obou dvou zemí, kteří pracují na území druhého státu, a přispěje k žádoucí pracovní migraci mezi oběma zeměmi. Prosím o její vlídné projednání. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Zpravodajem pro prvé čtení byl určen pan poslanec Milan Šimonovský. Je omluven pro pracovní cestu. Budeme tedy hlasovat o tom, že v prvém čtení se stane zpravodajem pan kolega Petr Wolf.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP