(15.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Paní poslankyně Konečná položí svoji doplňující otázku.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Pane premiére, já jsem se vás neptala, co vy chcete. Já jsem se vás ptala, jestli znáte priority občanů, se kterými jste podepisoval smlouvu. Myslím si, že jedna z velmi známých priorit občanů je, že zde nechtějí žádného zahraničního vojáka, a to evidentně nedodržujete, ani nechcete dodržovat.

Nicméně protože mi to nedá, já zde tu smlouvu s občany mám. Tam o tom, jak to bude s léky, nic takového, co jste řekl, není. Tam je napsáno, že výrazně snížíte celkové doplatky na léky, které poškozují hlavně chronicky nemocné a starší spoluobčany. Pane premiére, přečtěte si, co podepisujete.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Reagovat bude předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Musím říci, že na tom trvám, protože speciálně tito občané platí dnes deset tisíc i víc ročně za doplatky za léky. Právě oni i tou první úpravou, která ještě není reformou, budou v lepším postavení, protože to bude zastropováno pěti tisíci, ať si o tom myslí kdo chce co chce.

Myslím, že občané chtějí být hlavně bezpeční v zahraničí, chtějí volně cestovat. To jim mimochodem, pokud se to podaří, umožníme vstupem do schengenské dohody. Chtějí, já si myslím, aby - a to je možná přesnější - zde nebyly žádné okupantské holinky. Pokud si o tom rozhodneme sami, je to naše rozhodnutí.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S následující interpelací vystoupí pan poslanec Antonín Seďa, a to ve věci analýzy rizik a hrozeb. Připraví se paní poslankyně Ladislava Zelenková. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Vážený pane předsedo vlády, v úvodu mi dovolte pouze dvě poznámky na obranu kolegy Votavy, který vám již nemůže odpovědět.

Za prvé. Pane premiére, výrok "es kommt der Tag" jste skutečně neřekl, ale napsal v SMS. A v tom já nevidím žádný rozdíl.

Za druhé - k tomu vašemu vyhrožování. Vždyť média psala, že jste vyhrožoval fotografovi Blesku, a to dokonce zabitím.

Nyní, vážený pane předsedo vlády, k důležitější věci. Vláda České republiky zahájila jednání s americkou stranou o podmínkách případného umístění radarové základny v České republice. Přes mnohá spíše politickoideologická vyjádření a prohlášení vašich ministrů jsem přesvědčen, že vaše vláda nepovažuje případné rozhodnutí o umístění americké radarové základny za strategický a bezpečnostní rozhodovací proces.

Každá vláda, včetně vaší vlády, pane premiére, má odpovědnost za ochranu svých občanů. A exekutiva má povinnost poskytnout politikům co nejlepší informační podklady pro jejich rozhodování. Musím z tohoto místa konstatovat, že Ministerstvo obrany spíše hraje roli mrtvého brouka a paní ministryně obrany je ve vztahu k výboru pro obranu nekomunikativní. V bezpečnostních otázkách je vždy nejdůležitější vycházet z analýzy bezpečnostních hrozeb a z nich vycházejících rizik, která ohrožují bezpečnost země a našich občanů. Proto bych očekával, že vaše vláda předloží takovýto analytický materiál příslušným výborům Poslanecké sněmovny. Přestože jsem takovou analýzu osobně požadoval a stále požaduji, příslušní ministři vaší vlády mlčí a mlží.

Vážený pane premiére, kdy vaše vláda předloží do výboru pro obranu komplexní analýzu hrozeb a z toho vyplývajících rizik pro Českou republiku z hlediska možného ohrožení země balistickými raketami krátkého, středního a dlouhého doletu? Věřím, že jste si vědom důležitosti takovéhoto materiálu nejen pro nás poslance, ale především pro českou veřejnost. A kdy nám, pane premiére, konečně sdělíte, že naše země protiraketovou obranu k ochraně svých obyvatel potřebuje, či nikoliv? A pokud potřebuje, jak nebo s kým ji budeme budovat? Děkuji za odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Odpověď premiéra následuje.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Děkuji za otázku. Kdyby to bylo tak jednoduché, abych odpověděl na poslední otázku, tak řeknu - ano, Česká republika tuto protiraketovou obranu potřebuje a budeme ji budovat se Spojenými státy americkými. Ale vy dobře víte, že to tak jednoduché není.

Kdybyste si počkal na mnou zprávu pravidelně předkládanou Poslanecké sněmovně, tak byste se také dověděl, že taková analýza, kterou požadujete, již existuje. Zpracovali ji na Fakultě vojenského zdravotnictví v Hradci Králové na Univerzitě obrany. Podepsán je pod ní mimo jiné, kromě celého týmu, podplukovník doc. MUDr. Jan Österreicher, PhD., a MUDr. Peter Bednarčík, CSc. To jenom pro pořádek.

Resort Ministerstva obrany, za který tímto svým způsobem odpovídám, přikládá a nadále bude přikládat otázce vyloučení zdravotních rizik souvisejících s případnou realizací vámi zmíněného projektu mimořádnou pozornost. Řekl bych, že úplně klíčovou. Ta věc má řadu aspektů, které můžete diskutovat a diskutujeme - obranné, bezpečnostní, geopolitické, vojenské, regionální a další, ale pokud by existovalo jakékoli riziko zdravotního ohrožení, tak by to samozřejmě významně poznamenalo i rozhodování české vlády i českého parlamentu. Budeme dbát na to, aby byly přísně dodržovány jak zdravotnické, tak hygienické normy platné v České republice.

K poznatkům v této oblasti je třeba uvést, že na základě informací týkajících se technických parametrů zvažované radarové stanice - a mohl bych přečíst zprávu kolegů, kteří se zúčastnili návštěvy Marshallových ostrovů - které Ministerstvo obrany od americké strany doposud obdrželo, to je proces, který bude pokračovat v následujících měsících, a jež jsou postupně doplňovány, nebyl zjištěn za dodržení stanovených bezpečnostních opatření žádný negativní vliv na zdraví obyvatel.

Je třeba si uvědomit, že ten úzký elektromagnetický paprsek bude směřovat zcela mimo obydlenou oblast, do přesně stanoveného prostoru, pod stálým úhlem minimálně dva stupně, a nemůže zasáhnout obyvatele stejně jako na Marshallových ostrovech. Dosavadní zkušenosti s identickým radarem, protože to je ten, který by sem měl být převezen a rekonstruován, řekl bych, že i zkušenosti lidí, kteří tam byli z Poslanecké sněmovny a kteří měli možnost s těmi lidmi mluvit, nebo zkušenosti podobného radaru v Japonsku vyvracejí celou řadu mýtů a nepodložených informací o zdraví škodlivých účincích radaru. Oba tyto radary se nacházejí v osídlených oblastech, ve významně osídlených oblastech.

Také studie, které zpracovaly americké expertní týmy v oblasti možného vlivu radarových stanic tohoto systému, které se nacházejí na území Spojených států amerických, jednoznačně potvrdily, že nedochází k žádnému poškození zdraví obyvatel pohybujících se v bezprostředním okolí těchto zařízení. Tu studii je také možné si najít a je na webové stránce www.mda.nil.

V nejbližší době zahájí naprosto detailní, po studii, kterou máme dispozici, právě tým složený z odborníků Fakulty vojenského zdravotnictví z oboru hygieny a radiobiologie a Ústředního vojenského zdravotního ústavu, kteří se věnují právě vlivu elektromagnetického záření na zdraví obyvatel, velmi významnou studii v tomto směru a velmi významné práce. Hlavním úkolem tohoto týmu bude vypracovat analýzu z hlediska možných zdravotních dopadů a sledovat všechny aspekty, které souvisejí s touto problematikou. Tito příslušníci týmu budou přímo v týmu vyjednávajícím s americkou stranou, což je samozřejmě velmi důležité, protože to je vysoce specializovaná věc. Těžko čekat, kdyby ti odborníci nebyli v týmu, že by naše vyjednávací pozice byla rovnocenná.

Další náplní bude samozřejmě účast na veřejných diskusích s obyvateli, protože je třeba hodnověrně, správně informovat lidi, a to udělají daleko lépe odborníci než politici, kterým ti lidé nemusí věřit. Samozřejmě resort Ministerstva obrany spolupracuje se Státním zdravotním ústavem, s Národní referenční laboratoří pro neionizující automatická pole atp.

Chci říci, že stejně jako vy, stejně jako všichni ostatní v této Sněmovně přikládám speciálně otázce vlivu na zdravotní stav lidí v případě tohoto projektu daleko nejvýznamnější roli. A stejně jako vy si přeji, aby ty studie veškeré naše případné pochybnosti nebo pochybnosti veřejnosti hodnověrně vyvrátily.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan poslanec Seďa položí doplňující otázku.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Vážený pane předsedo vlády, asi jsme si neporozuměli. Já jsem se ptal na analýzu bezpečnostních hrozeb a z nich vycházejících rizik, která ohrožují bezpečnost země, nikoli zdravotní analýzu. Takže se znovu ptám, kdy analýza těchto hrozeb bude předložena příslušným výborům Poslanecké sněmovny. Mám na mysli ohrožení České republiky z tzv. nepřátelských států, nikoli zdravotní hledisko. To je první věc.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP