Neautorizováno !


 

(17.10 hodin)

Poslanec Jan Mládek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si načíst dva pozměňovací návrhy.

V části šesté, článek VIII Změna zákona o správě daní a poplatků se za bod 14 vkládá nový bod 15, který zní:

"Bod 15, § 99 zní: Při správě daní se zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, nepoužije s výjimkou postupu podle § 175 při vyřizování stížností."

Druhý pozměňovací návrh je tento:

Část devátá zní: "Účinnost, článek 11. Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení s výjimkou článku VIII, bodu 15, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Mládkovi. Kdo další vystoupí v podrobné rozpravě? Vidím pana poslance Zdeňka Koudelku s přihláškou do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, předkládám tento pozměňovací návrh:

1. V názvu zákona se vypouští slovo "související".

2. Za část osmou se vkládá nová část devátá, která zní:

"Část devátá. Článek XI Změna zákona o rozhodčím řízení. Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů se mění takto:

V § 2 se vkládají nové odstavce 6 a 7, které zní:

(6) Stát nesmí uzavřít rozhodčí smlouvu a nesmí být stranou rozhodčího řízení, a to ani jako právní nástupce. Rozhodčí smlouvy nelze použít, pokud má být stranou rozhodčího řízení stát.

(7) Má-li stát jako právní nástupce být stranou rozhodčího řízení včetně přezkoumání, převezme a dokončí řízení soud, který je jako soud prvního stupně příslušný k řízení o žalobě podané podle občanského soudního řádu. Toto řízení nepodléhá soudnímu poplatku v prvním stupni. Soud též rozhodne o náhradě nákladů neskončeného rozhodčího řízení. Proti rozhodnutí soudu jsou přípustné opravné prostředky podle občanského soudního řádu.

Článek XII Přechodné ustanovení. Dosud neskončená rozhodčí řízení včetně přezkoumání, v nichž je stranou rozhodčího řízení stát, převezme a dokončí soud, který je jako soud prvního stupně příslušný k řízení o žalobě podané podle občanského soudního řádu. Toto řízení nepodléhá soudnímu poplatku v prvním stupni. Soud též rozhodne o náhradě nákladů neskončeného rozhodčího řízení. Proti rozhodnutí soudu jsou přípustné opravné prostředky podle občanského soudního řádu."

Další část a článek se přečíslují.

Odůvodnění: Stát si pro řešení sporů nejen svých, ale i svých občanů a právnických osob zřizuje soudní soustavu. Jako možnost vyhnout se této soudní soustavě stát zavedl zákon o rozhodčím řízení, kde strany mohou přenést svůj spor před soukromé rozhodce. Nevidím však důvod, aby soukromí rozhodci rozhodovali o obrovských sporech, kde stranou rozhodčího řízení je stát. Tato možnost má být poskytnuta pouze soukromým subjektům, pokud tak samy uznají za vhodné a uzavřou rozhodčí smlouvu. Tuto možnost by stát neměl využívat, a to už i proto, že pro stát je soudní řízení levnější, protože stát nepodléhá placení soudních poplatků, ale také má mnohem větší možnost opravných prostředků, včetně dovedení sporu až k nejvyšším soudním instancím, jako je Nejvyšší soud. Rovněž poukazuji na to, že v rozhodčím řízení náklady nesou strany, to znamená, nevztahuje se tady zásada osvobození státu od soudních poplatků, naopak stát musí platit rozhodčí náklady.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Koudelkovi. Kdo další se hlásí do podrobné rozpravy? Teď nikoho nevidím. Končím podrobnou rozpravu.

Není žádný návrh, o kterém bychom mohli hlasovat, a proto končím i bod č. 14.

 

Děkuji panu ministru financí a panu zpravodaji, ale nepouštím je od stolku zpravodajů, protože budeme pokračovat bodem č. 15. Podle našeho programu je jím

 

15.
Vládní návrh zákona o provádění mezinárodních sankcí
/sněmovní tisk 1007/ - druhé čtení

 

Žádám pana místopředsedu vlády a ministra financí Bohuslava Sobotku, aby se ujal slova, prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, rovněž mi dovolte velmi stručně uvést, že problematika uskutečňování mezinárodních sankcí za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu, k jejichž dodržování je Česká republika zavázána ze svého členství jak v Evropské unii, tak i v Organizaci spojených národů, dosud byla v našem právu řešena nedostatečně a nebyla vyřešena ani v řízení, které předcházelo našemu vstupu do EU. Tento návrh a s ním související návrh změnového zákona pod číslem tisku 1008 je především naplnění povinností, které pro naši republiku jako člena Evropské unie vyplývají z evropské společné zahraniční a bezpečnostní politiky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministrovi financí Bohuslavu Sobotkovi.

Konstatuji, že tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1007/1. A prosím, aby zpravodajskou zprávu přednesl pan zpravodaj a člen rozpočtového výboru poslanec Jan Mládek. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Mládek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolil bych si ještě přednést návrh na sloučení diskuse nad tisky 1007 a 1008, protože jeden je zákon a druhý jsou související zákony a diskuse má samozřejmě smysl dohromady.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Je to logický návrh. Já vás odhlásím, protože poměry ve sněmovně se přece jen změnily. Je tady méně poslanců, ale jistě jsme usnášeníschopní.

Jde o procedurální návrh, o sloučení rozpravy k tiskům 1007 a 1008.

Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, abychom mohli hlasovat. Je nás tady mnohem více, než je vás přihlášeno.

 

Budeme nyní hlasovat o sloučení rozpravy v hlasování pořadové číslo 60, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 60 z přítomných 113 pro 97, proti nikdo. Návrh byl přijat. Sloučili jsme obecnou rozpravu k tiskům 1007 a 1008, k bodům 15 a 16.

 

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Mládek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl usnesení rozpočtového výboru k oběma bodům. Bylo to na 47. schůzi dne 7. září 2005. K vládnímu návrhu o vydání zákona o provádění mezinárodních sankcí, sněmovní tisk 1007, rozpočtový výbor po úvodním slově náměstka ministra financí J. Málka, po zpravodajské zprávě poslance Jana Mládka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona o provádění mezinárodních sankcí vyslovila souhlas s těmito připomínkami:

1. V § 20 Společná ustanovení, odst. 7, se slova "příslušný územní finanční úřad" nahrazují slovy "obecný správce daně místně příslušný podle zvláštního právního předpisu".

2. V § 23 se slova "dnem 1. prosince 2005" nahrazují slovy "prvním dnem měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení".

Rozpočtový výbor rovněž projednal tisk 1008, tj. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí.

Po úvodním slově náměstka ministra financí J. Málka, zpravodajské zprávě poslance J. Mládka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí, tisk 1008, vyslovila souhlas s těmito připomínkami:

1. V části 19 článek XIX zní:

"V § 56 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 284/2004 Sb., se za slova "podle zvláštního právního předpisu" vkládají slova "o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu".

Poznámka pod čarou č. 4a se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.".

2. V části 23 článku XXIII se slova "dnem 1. prosince 2005" nahrazují slovy "prvním dnem měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení".

Čili toto jsou výsledky projednání v rozpočtovém výboru, včetně několika pozměňovacích návrhů, které byly předneseny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP