Neautorizováno !


 

(17.00 hodin)
(pokračuje Eybert)

Z těchto, ale i z dalších důvodů Senát Parlamentu ČR zamítl tento návrh novely zákona. A jestli smím, tak doporučuji vám udělat totéž a počkat na lépe připravené znění novely řešící tuto problematiku. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátoru Pavlu Eybertovi a v otevřené rozpravě se ptám, zdali má ještě někdo zájem vystoupit. Ano, pan poslanec Karel Vymětal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, pan senátor Eybert velmi poctivě a přesně přečetl informaci, kterou nám dal písemně. Všichni poslanci ji mají, takže bych spíš měl otázku na pana senátora: Dobře, to víme, to známe. A dál? Máte nějaké další argumenty? Jinak vidím, že jsem jaksi s láskou sledoval, jestli jste udělal ve čtení chybu, nebo nikoliv. Ale to všechno už víme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Vymětalovi. Byla to faktická poznámka. Jestli pan senátor Eybert chce odpovědět, má samozřejmě šanci. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Pavel Eybert: Já samozřejmě vím, že jsem četl to, co jsem vám poslal písemně. Ovšem poslal jsem vám to vlastně před prázdninami a měl jsem pocit, že někteří z vás již nevědí, o čem naše připomínky ze Senátu byly. I zde jsem byl přítomen, když toto, co tady na mě paní poslankyně (Orgoníková) signalizuje, zde říkal pan senátor Kubera. Já nepochybuji o tom, že umíte číst. Vůbec ne. Jen jsem měl pocit, že přece jen uplynula příliš dlouhá doba.

A co se týká merita věci, o kterém tady bylo řečeno, to je prostě otázka, jak se kdo dívá na tvorbu našich zákonů, na tvorbu našich zákonných předpisů. Senát usoudil, že v této novele jsou vady, že ho zavádějí jinam, než by si přál. Proto doporučil zamítnutí této novely a měl za to, že je neopravitelná, a neopravitelná právě v tom duchu, ve kterém ho předkladatelé přednesli.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátoru Eybertovi. Ptám se, jestli je ještě někdo, kdo se hlásí do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím. Ptám se navrhovatele, jestli má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování. Já se pokusím přivolat ostatní poslance do Sněmovny a požádám o nastavení potřebného kvora, počtu hlasů 101. Už je nastaveno. Budeme hlasovat podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, tj. k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců. Přednesu návrh usnesení. Požádám vás, abyste zaujali svá místa ve sněmovně, všechny vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými hlasovacími kartami.

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 846/4."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 59 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 59 z přítomných 156 pro 117, proti 39. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh zákona byl přijat.

 

Děkuji senátoru Pavlu Eybertovi, děkuji panu poslanci Ladislavu Skopalovi a končím bod číslo čtyři.

 

Dalším, již nikoliv pevně zařazeným bodem našeho dnešního jednání je bod číslo

 

14.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech
peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích
a platebních systémech (zákon o platebním styku),
ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další související zákony
/sněmovní tisk 967/ - druhé čtení

 

Než požádám, aby úvodní slovo přednesl z pověření vlády místopředseda vlády a ministr financí pan Bohuslav Sobotka, požádám, aby místo u stolku zpravodajů zaujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jan Mládek. Nyní žádám pana ministra financí a místopředsedu vlády Bohuslava Sobotku, aby uvedl tisk 967. Ještě než přijde, chtěl bych vám oznámit, že tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a usnesení rozpočtového výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 967/1.

Požádám sněmovnu o klid, než pan ministr a místopředseda vlády Bohuslav Sobotka přijde, aby se mohl nadechnout. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych odkázal na své vystoupení, které jsem měl v rámci prvého čtení projednávání tohoto návrhu zákona. Chtěl bych rovněž požádat Poslaneckou sněmovnu o to, aby pokud možno pozměňovací návrhy, které budou případně předloženy v rámci druhého čtení, věcně souvisely s tímto návrhem zákona, který pokládám za v zásadě politicky neutrální a nekonfliktní, a chtěl bych požádat, aby případnými pozměňovacími návrhy nebyl změněn tento nekonfliktní charakter předlohy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Bohuslavu Sobotkovi za jeho úvodní slovo a nyní žádám o zpravodajskou zprávu pana poslance zpravodaje Jana Mládka. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Mládek: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vám sdělil výsledek projednávání tohoto zákona v rozpočtovém výboru.

Rozpočtový výbor projednal tuto novelu na své 47. schůzi dne 7. září 2005. Po úvodním slově náměstka ministra financí pana Prouzy, zpravodajské zprávě poslance Jana Mládka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další související zákony, tisk 967, vyslovila souhlas bez připomínek.

Zároveň sděluji, že nebyly předneseny na rozpočtovém výboru žádné pozměňovací návrhy. Já nicméně si dovolím v podrobné rozpravě dva přednést. Jeden je legislativně technický - není možné již stihnout datum účinnosti 1. října, a druhý je upřesnění, kdy se který zákon použije. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu a konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Ale vidím faktickou připomínku v obecné rozpravě pana kolegy Karla Vymětala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já bych se jenom rád zeptal, protože v prvním čtení jsme přikázali tento tisk rozpočtovému výboru a bankovní komisi. Usnesení bankovní komise zde nemám a asi nikdo z nás, tak bych se chtěl zeptat, co bankovní komise k této záležitosti říká, protože není jaksi legrace, když Sněmovna přikazuje k projednání, a komise mlčí. Čekám, že na to dostanu odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Vymětalovi. Kdo další do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou. Eviduji přihlášku pana zpravodaje do podrobné rozpravy, takže prosím pana poslance Jana Mládka, aby vystoupil v podrobné rozpravě. Máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP