Neautorizováno !


 

(17.20 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za zpravodajskou zprávu pana poslance Jana Mládka.

 

Přerušuji bod číslo 15 a zahajuji bod číslo 16, kterým je

 

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
/sněmovní tisk 1008/ - druhé čtení

 

Poprosil bych pana místopředsedu vlády a ministra financí Bohuslava Sobotku, aby udělal úvodní slovo. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, tento návrh řeší pouze změny některých zákonů bezprostředně souvisejících s uplatňováním zákona o provádění mezinárodních sankcí. Jedná se především o návaznost zákona o provádění sankcí s činnostmi, které již Ministerstvo financí vykonává v oblasti boje proti praní špinavých peněz podle zákona č. 61/1996, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Dále je zde nutné prolomení mlčenlivosti, které je obdobné s již přijatými opatřeními proti praní špinavých peněz. Omezuje se však pouze na skutečnosti, které jsou významné pro uskutečňování mezinárodních sankcí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Bohuslavu Sobotkovi.

Žádám pana poslance Jana Mládka, aby ještě - ale on odkáže pravděpodobně na svou zpravodajskou zprávu k tisku 1007. Jenom připomínám, že usnesení výboru rozpočtového máte jako sněmovní tisk 1008/1.

 

Přerušuji bod 16 a zahajuji sloučenou rozpravu k bodům 15 a 16.

Nemám žádnou přihlášku do obecné rozpravy, mám ale přihlášky do podrobné rozpravy. Z místa vidím přihlášku pana poslance Václava Exnera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, moje vystoupení se týká tisku 1008, vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí.

V části deváté článku devět je změna v zákoně číslo 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. V § 14 odst. 3 se mění písmeno h), a to takovým způsobem, že se ruší dosavadní text, který ovšem se netýká problematiky, která je předmětem návrhu zákona, ale problematiky spojené se žádostí o seznam plátců pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a údaje o výši příjmů a výdajů jednotlivých osob samostatně výdělečně činných atd. V důvodové zprávě není vůbec vysvětleno, proč původní text je nahrazován novým textem. Nemám žádnou námitku proti novému textu, ale bylo by potřeba vysvětlit, proč se ruší původní text, z čeho to vyplývá, případně čím je nahrazen.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Václavu Exnerovi. Kdo další do sloučené obecné rozpravy? Nevidím. Končím obecnou rozpravu.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Ve sloučené podrobné rozpravě jako první přihlášený vystoupí poslanec František Beneš. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, abych využil této příležitosti a napravil chybu, které jsme se dopustili, z mého pohledu chybu na začátku letošního roku. Můj pozměňovací návrh se vztahuje k tisku 1008, a to k části páté zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Pozměňovací návrh zní: Za třetí. V § 118 odst. 3 písmeno c) zní:

"c) informace o všech peněžitých a naturálních příjmech, které přijali za účetní období vedoucí osoby a členové dozorčí rady od emitenta a od osob ovládaných emitentem, a to za každého člena představenstva, za každou jinou vedoucí osobu a za každého člena dozorčí rady,".

Čtvrtý bod. V § 118 odst. 3 písmeno d) zní:

"d) informace o počtu akcií vydaných emitentem, které jsou ve vlastnictví statutárních orgánů nebo jejich členů, ostatních vedoucích osob emitenta a členů dozorčí rady, včetně osob blízkých těmto osobám, informace o opčních a obdobných smlouvách, jejichž podkladovým aktivem jsou účastnické cenné papíry vydané emitentem a jejichž smluvními stranami jsou uvedené osoby nebo které jsou uzavřené ve prospěch uvedených osob, dále též informace o jednotlivých obchodech, které uvedené osoby uskutečnily v účetním období a jejichž předmětem nebo podkladovým aktivem jsou účastnické cenné papíry vydané emitentem; informace se uvádějí za každou z uvedených osob; uvedené osoby oznámí emitentovi na jeho žádost údaje potřebné pro splnění této povinnosti,".

Já vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Františku Benešovi. A nyní do rozpravy pan poslanec Zdeněk Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, já dávám pozměňovací návrh k tisku 1008, to znamená k tomu zákonu souvisejícímu.

A/ V části první - Změna zákona o zřízení ministerstev - se vkládá nový bod 3 za bod 2, který zní:

"3. V § 15 odst. 3 se slova "Českou zemědělskou" nahrazují slovy "Státní zemědělskou".

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 4.

B/ Článek XX zní: "Článek XX. Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona ač. 284/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona číslo - který ještě nevyšel ve Sbírce zákonů, ale co nevidět vyjde - /2005 Sb., se mění takto:

1. V § 31 odst. 7 se slova "příslušné organizační složce Ministerstva financí podle zvláštního právního předpisu" nahrazují slovy "příslušnému orgánu podle zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu".

2. Poznámka pod čarou č. 4a se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

3. V § 77 se vkládají za slovo "žádost" slova "právní skutečnosti", slova "skutkový děj udál" se nahrazují slovy "právní jednání či skutkový děj udály" a na konci věty se vkládají slova "či právní události".

4. V § 78 písm. b) se slova "osvědčení skutkového děje" nahrazují slovy "osvědčení jiné právní skutečnosti, skutkového děje".

Odůvodnění bodu A: Zákonem č. 146/2002 Sb. byla zřízena Státní zemědělská a potravinářská inspekce a byla zrušena Česká zemědělská a potravinářská inspekce. Tato změna však nebyla dosud promítnuta do zákona o zřízení ministerstev, což tímto činím.

Pokud se týká bodu B, tak v bodě B body 1 a 2 jsou změny, které v podstatě doporučil rozpočtový výbor. Pod bodem 3 a 4 je zapracování právních skutečností či právních událostí do možnosti osvědčování soudním exekutorem.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Koudelkovi. Nyní přihlášený Václav Exner v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, i když jsou tady páni soustředěni na jinou problematiku, docela bych přivítal, kdyby odpověď na mou otázku z obecné rozpravy byla, je-li to možné, zodpovězena ještě v průběhu rozpravy.

A nyní bych chtěl přednést pozměňovací návrhy k tisku 1007.

První se týká § 10 odst. 2, kde navrhuji tento odstavec vypustit a odstavce 3 a 4 přečíslovat na odstavce 2 a 3.

Důvod je ten, že v § 10 nemá samo oznámení vliv na zacházení s majetkem. To je podrobně rozvedeno v § 11 a odstavec 2 je v tomto případě duplicitní.

Za druhé navrhuji v § 13 v odstavci 2 v části věty za středníkem doplnit za slovo "lze" slova "není-li možné jiné řešení" a současně na konec věty slova "v nezbytném rozsahu".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP