Neautorizováno !


 

(11.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Josef Bíža.

 

Poslanec Josef Bíža: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, novela zákona o rostlinolékařské péči a živnostenského zákona, jejíž vládní návrh je předkládán, má doplnit a novelizovat stávající právní úpravu v této oblasti v souvislosti s novelami směrnic Rady Evropských společenství. Vzhledem k tomu, že předkladatel pan ministr zemědělství zdůvodnil návrh tohoto zákona, doporučuji propustit tento zákon do druhého čtení a přikázat ho zemědělskému výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Vidím pana poslance Grůzu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, v důvodové zprávě k tomuto sněmovnímu tisku se uvádí, že tento zákon je potřeba přijmout ve zkráceném čtení, neboť novela směrnice 2002/89/ES, která byla přijata v červenci 2004, a vychází tedy ze směrnice Komise o kontrolách identity a fytosanitárních kontrolách rostlin, potřebuje, aby byla rychle aplikována do našeho právního řádu. Já se tedy chci zeptat, protože při zařazení tohoto bodu na projednávání nebylo požádáno vládou o zrychlené projednávání, jestli tedy pominuly již důvody pro urychlené projednání ve Sněmovně, nebo naopak zde došlo k jakémusi opomenutí, a zda toto opomenutí nepřinese nějaké důsledky, protože tato norma bude přijata v normálním projednávání.

V případě, že by bylo nutno tuto normu nějak urychlit, dovolím si navrhnout zkrácení projednávání o 30 dnů s tím, že prosím pana ministra, aby se k tomu vyjádřil a případně vyjádřil souhlas předkladatele se zkrácením projednávání o 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Je to dotaz na pana ministra a já se ptám, zda pan ministr bude hned reagovat. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Já souhlasím s tímto návrhem pana poslance Grůzy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Žádnou jinou přihlášku do obecné rozpravy nemám. Předpokládám, že pan ministr ani pan zpravodaj nebudou chtít využít svého práva závěrečného slova.

Budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Tento návrh také podal pan zpravodaj. Budeme tedy hlasovat nejdříve o tomto přikázání.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 42 z přítomných 174 pro návrh hlasovalo 105, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty k projednání o 30, resp. na 30 dnů. Je to tak? Na 30 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 43 z přítomných 174 poslanců pro hlasovalo 94, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh zákona byl přikázán k projednání zemědělskému výboru a lhůta pro jeho projednání byla zkrácena na 30 dnů. Končím projednávání bodu 16.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod 17. Je jím

 

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 917/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství pan Jaroslav Palas. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych z pověření vlády uvedl a odůvodnil návrh zákona, kterým se mění zákon na ochranu zvířat proti týrání.

Hlavním cílem navrhované úpravy je odstranění problémů, které vznikly nabytím účinnosti zákona č. 77/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, který v § 4 odst. 1 písm. b) za týrání zvířat kromě jiného považuje i vychovávání, cvičení nebo účelové používání zvířete k agresivnímu chování vůči člověku nebo jiným zvířatům. Je však nutné umožnit použití zvířat ozbrojenými silami, ozbrojenými bezpečnostními sbory a obecní policií k plnění úkolů stanovených zákonem, to je použití zvířat jako donucovacího prostředku pro zabezpečení bezpečnosti státu, bezpečnosti osob a zasahujících osob, ochrany majetku nebo veřejného pořádku, aniž by se jednalo o týrání zvířat ve smyslu tohoto zákona.

V návrhu byla dále zohledněna skutečnost, že současné znění zákona neumožňuje v plném rozsahu provádět výchovu a výcvik psů členy kynologických organizací, a to zejména ve vztahu ke sportovnímu výcviku psů k obraně a výkonu práva myslivosti. Proto výjimka z § 4 odst. 1 písm. b) byla rozšířena i na výchovu a výcvik psů prováděný členy kynologických organizací. Psi takto vycvičení jsou využíváni po docvičení ozbrojenými silami, ozbrojenými bezpečnostními sbory a obecní policií k plnění stanovených úkolů. Tyto sbory obvykle základní výcvik k obraně neprovádějí, a proto je rozšíření výjimky nezbytné.

Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, věřím, že s ohledem na obsah navržené zákonné úpravy ji propustíte do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Josef Řihák.

 

Poslanec Josef Řihák: Paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesl krátkou zpravodajskou zprávu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

Na úvod bych rád zmínil, že jde o velmi aktuální a specifickou problematiku, kterou je třeba vyřešit samostatnou novelou tohoto zákona. Navrhovaná novela zákona byla podle sdělení předkladatele vypracována na základě dohody Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany a Ministerstva spravedlnosti k řešení problému vzniklého nabytím účinnosti zákona č. 77/2004, kterým se mění zákon č. 246/1992, na ochranu zvířat proti týrání. Tento zákon, jak již uvedl i předkladatel pan ministr, v § 4 odst. 1 písm. b) za týrání zvířete kromě jiného považuje i vychovávání, cvičení nebo účelové používání zvířete k agresivnímu chování vůči člověku nebo jiným zvířatům, čímž vzniká nejasnost týkající se výchovy, výcviku a použití zvířat při zásazích Policie České republiky, obecní policie, vězeňské služby a justiční stráže.

Já souhlasím s tím, co řekl pan ministr, a jako zpravodaj doporučuji propustit tento zákon do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Nemám do obecné rozpravy žádnou přihlášku a také nikoho nevidím. Obecnou rozpravu tedy končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat. Pokusím se přivolat všechny, kteří o tomto návrhu budou chtít hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, abychom tento návrh zákona přikázali k projednání zemědělskému výboru? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 44 z přítomných 174 pro návrh hlasovalo 92, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod 18 a je jím

 

18.
Návrh poslankyně Jitky Gruntové na vydání zákona
o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození
Československa a některých pozůstalých po nich
/sněmovní tisk 895/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Je mojí povinností sdělit, že k tomuto zrychlenému jednání podal veto poslanecký klub Občanské demokratické strany. Mám zde písemný seznam poslanců, kteří toto právo uplatnili.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP