Neautorizováno !


 

(12.00 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Stanovisko vlády k tomuto návrhu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 895/1.

Prosím tedy, aby za navrhovatele předložený návrh uvedla paní poslankyně Jitka Gruntová.

 

Poslankyně Jitka Gruntová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, sněmovní tisk 895 je návrhem zákona, kterým mají být u příležitosti šedesátého výročí ukončení druhé světové války v Evropě oceněni naši spoluobčané - účastníci národního boje za vznik a osvobození Československa, jakož i někteří pozůstalí po nich.

Ocenění účastníků prvního a druhého odboje se navrhuje formou příplatku k důchodu, což je obdobou nařízení vlády číslo 622/2004 Sb., kterým byl přiznán příplatek k důchodu nejenom těmto občanům, ale i vdovám či vdovcům po nich. A týká se to občanů, kteří byli v době od 25. února 1948 do 31. prosince 1989 odsouzeni a v letech 1968 a 1993 rehabilitováni. Ve shodě s tímto nařízením i mnou předložený návrh stanoví příplatek ve výši 50 korun za každý započatý měsíc odbojové činnosti, věznění nebo účasti v československé armádě v zahraničí. Vdovám a vdovcům po těchto osobách se navrhuje stanovit příplatek polovinou této částky, což je rovněž paralelou s nařízením vlády číslo 622/2004 Sb.

Přestože neexistuje zaručená evidence možných žijících příslušníků československých legií, ale zejména vdov po nich, nelze vyloučit, že takové osoby existují. Aby byla eliminována možnost, že by tito jednotlivci byli opomenuti, a tím navrhovaný zákon částečně utrpěl na svém významu, jejich výslovné uvedení obsahuje nejen pozitivní část zákona, ale i jeho název. Právě tuto okolnost kritizuje jako nadbytečnou stanovisko vlády, které nám bylo předloženo jako sněmovní tisk 895/1, kde je uvedeno, že - cituji - "poslední žijící legionář zemřel v roce 2003 ve věku 107 let a lze důvodně předpokládat, že ani vdovy po nich nežijí". Tuto skutečnost ovšem nelze tvrdit jednoznačně. Proto byli příslušníci československých legií, ale zejména vdovy po nich, zahrnuti mezi oprávněné osoby. Pouze v tom je obsažena jistota, že i pro ně se navrhují srovnatelné nároky jako pro účastníky druhé světové války a některé pozůstalé po nich.

Zdůraznění historického významu zákona se projevuje jeho opatřením preambulí. Obdobně tomuto také bylo u zákona číslo 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce.

Navržený příplatek není součástí důchodu, takže nebude hrazen z pojistného na sociální zabezpečení, nýbrž z jiných položek státního rozpočtu. Výše nákladů se odhaduje na nejvýše 300 milionů korun ročně s tím, že vzhledem ke generaci občanů, jichž se má týkat, se budou náklady přirozenou cestou snižovat.

Návrh obsahuje ustanovení, která upravují nezbytné technické podrobnosti týkající se vzniku nároku na příplatek, přechodu tohoto nároku, pravidla řízení o poplatku, použitelnost obdobných předpisů ve vymezených obecných postupech a situacích a rovněž financování příplatku. Výslovně se uvádí, že se k příplatku jako ke zvláštní formě ocenění nemá přihlížet při rozhodování o dávkách z jiných sociálních subsystémů ani při zdaňování částky důchodu přesahující roční hranici 162 tisíc korun, že je řízení o něm osvobozeno od správních a soudních poplatků.

Z uvedených důvodů dochází k drobným změnám v zákonu o životním minimu, o soudních poplatcích, o daních z příjmu, o státní sociální podpoře a o správních poplatcích. Tyto změny jsou nezbytné, protože příplatek nemá být součástí důchodu, a proto je třeba jej pro uvedené účely blíže charakterizovat.

Právě tato část návrhu je však nepřijatelná pro vládu, což ve svém stanovisku zdůvodnila tím, že by účastníci národního boje za osvobození byli zvýhodněni oproti odpůrcům komunistického režimu, kteří pobírají příplatek k důchodu podle vládního nařízení číslo 622/2004 Sb. K tomuto postoji vlády i k jejím dalším námitkám se vyjádřím v obecné rozpravě, do které se tímto přihlašuji.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Michal Kraus. Prosím, pane poslanče.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP