Neautorizováno !


 

(11.40 hodin)

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená paní předsedající, vážená Sněmovno, i já si dovolím předložit některé pozměňovací návrhy týkající se úpravy našeho vinařství. Některé z nich byly právě schváleny také v zákonu o konkursu a vyrovnání, byť tento zákon nakonec neprošel. Ještě upozorňuji, že jsem členem Vinařského fondu.

První návrh. A) Za část 25 se vkládá nová část 26 a 27, která zní: Část dvacátá šestá. Změna zákona o spotřební dani. Čl. XXVI. Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 353/2003 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb. a zákona č. 693/2004 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 92 odst. 1 se číslo "1000" nahrazuje číslem "2000".

2. V § 97 odst. 3 se číslo "1000" nahrazuje číslem "2000".

Část dvacátá sedmá. Změna zákona o vinohradnictví a vinařství. Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých dalších zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) se mění takto:

1. V § 31 odst. 2 druhé větě se za slovo "odvod" vkládají slova "a podporu státu".

2. V § 31 odst. 6 se na konci doplňují věty: "Veřejnou správu vykonává Rada, její předseda a ředitel. Mimo obnovu řízení o opravných prostředcích podle zvláštních zákonů rozhoduje předseda Rady, na jeho rozhodování se přiměřeně použijí ustanovení o vedoucím ústředního správního úřadu."

3. V § 31 se zrušuje odstavec 10.

4. V § 32 odst. 1 se ve větě druhé za slovo "Rady" vkládá čárka a slova "kteří jsou poslanci, senátory, členy vlády, vedoucími ústředního správního úřadu nebo o nichž tak stanoví zvláštní zákon,".

5. V § 34 odst. 1 se ve větě třetí za slovo "Rady" vkládá čárka a slova "kteří jsou poslanci, senátory, členy vlády, vedoucími ústředního správního úřadu, soudci nebo o nichž tak stanoví zvláštní zákon,".

6. V § 34 odst. 2 se písmeno c) ruší.

7. v § 34 odst. 2 se v písmenu j) slova "návrh organizačního řádu" nahrazují slovy "organizační řád".

8. V § 34 odst. 4 větě čtvrté se slovo "čtyřleté" nahrazuje slovem "pětileté".

9. V § 35 odst. 1 písm. c) se slova "finanční podpora státu (dále jen "podpora státu") nahrazují slovy "podpora státu" a za předložku "ve" se vkládá slovo "finanční".

10. V § 35 odst. 1 písm. k) se slova "odvodů stanovené" nahrazují slovy "odvodů či státní podpory stanovené", za slovem "splatnosti" se vypouští slovo "odvodu", slova "dvojnásobku odvodu" se nahrazují slovy "dvojnásobku odvodu nebo státní podpory" a za slovem "výrobce" se vkládají slova "či stát".

11. V § 35 odst. 3 se doplňuje nová věta, která zní: "Obdobně postupuje stát při výplatě podpory státu."

12. V § 35 odst. 4 se v první větě vypouštějí slova "stanoveného prováděcím právním předpisem" a druhá věta nově zní: "Vzor stanoví Fond jako přílohu organizačního řádu, zveřejní jej dálkovým způsobem a rozešle na obecní úřady vinařských obcí."

13. V § 35 odst. 9 se za slovo "Odvody" vkládají slova "a podporu státu".

14. V § 42 odst. 1 se vypouští čárka a následující slova "§ 31 odst. 10 a § 35 odst. 4".

Článek XXVIII. Přechodné ustanovení. Funkční období podle tohoto zákona stávajících členů voleného orgánu Vinařského fondu počne běžet dnem účinnosti tohoto ustanovení.

Ostatní části a články se přečíslují.

B) V dosavadní části 28 Účinnost se doplňují na konci slova "s výjimkou části 26. a 27., které nabývají účinnosti dnem vyhlášení".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan zpravodaj, pan poslanec Miloslav Vlček.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Paní předsedající, dámy a pánové, já bych doplnil pozměňovací návrh, protože ten souvisí s tím, co jsem načetl k tisku 883, tak dovolte, abych přednesl i pozměňovací návrh k tisku 884, který zní:

Část 28. Změna zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 28. V § 18 odst. 2 zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku, ve znění zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 569/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 120/1995 Sb., zákona č. 104/2000 Sb., zákona č. 211/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 293/2004 Sb., se na konci písm. b) doplňuje bod 15.

Bod 15. Převodu do státních finančních aktiv na částečné pokrytí rozpočtové úhrady kupní ceny za úplatný převod akcií společnosti ČEPS, a. s., od společnosti ČEZ, a. s., do majetku státu spravovaného Ministerstvem financí.

V důsledku tohoto je třeba v dosavadním návrhu zákona, kterým se mění některé zákony související s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku, provést ještě úpravu týkající se nabytí účinnosti, a to část 29. Účinnost. Článek 29. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006, s výjimkou části 28., která nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení a pozbývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Jestli tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Ptám se pana navrhovatele i pana zpravodaje, zda chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy. Není tomu tak. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu a oběma pánům děkuji.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod

 

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 918/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství pan Jaroslav Palas. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, byly promítnuty do našeho právního řádu základní předpisy Evropských společenství, směrnice upravující jak oblast ochrany před škodlivými organismy rostlin, tzv. karanténní oblasti, tak i oblast upravující registraci a používání přípravků na ochranu rostlin.

V červenci 2004 byla přijata novela jedné ze stěžejních směrnic - směrnice 2002/89/ES, která vychází ze směrnice Komise o kontrolách identity a fytosanitárních kontrolách rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které mohou být prováděny v jiných místech než v pohraničních vstupních místech do Společenství nebo poblíž těchto míst a specifikující podmínky vztahující se k takovým kontrolám. Nyní je třeba tyto změny co nejrychleji promítnout jak do zákona o rostlinolékařské péči, tak do jeho prováděcí vyhlášky.

V oblasti přípravků na ochranu rostlin a v oblasti sankcí novela zahrnuje změny, které tyto části zákona zpřesní.

Součástí návrhu je i novela živnostenského zákona. Živnosti týkající se dezinfekce, dezinsekce a deratizace se uvádějí do souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o zdraví lidu. Současně se ustanovení o živnosti ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin doplňuje o možnost použití biocidů a požadavek na odbornou způsobilost v případech, jde-li o hubení škodlivých organismů v potravinářských a zemědělských provozech. Tím se umožní podnikatelům poskytujícím služby dezinfekce, dezinsekce a deratizace i nadále hubit také škodlivé organismy rostlin a rostlinných produktů.

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem ČR, s mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR vázána - zejména Mezinárodní smlouva o ochraně rostlin FAO a Dohoda o aplikaci sanitárních a fytosanitárních opatření WTO. Je plně slučitelná s právem Evropských společenství.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP