(11.50 hodin)

Senátor Vítězslav Vavroušek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dostalo se mi milého úkolu seznámit vás s komplexním pozměňovacím návrhem Senátu k již výše uvedeným novelám. Písemně jste dostali běh tohoto zákona u vás a legislativní připomínky senátních legislativců zde nebudu číst.

Zdravotní výbor Senátu se 12. května rozhodoval, zda zákon zamítne, či půjde cestou komplexního pozměňovacího návrhu. Většinová vůle byla vypracovat komplexní pozměňovací návrh, který bych vám velice rád stručně okomentoval.

Část první. Bod č. 1 upravuje způsob volby ředitele VZP, kdy vycházíme z prostého faktu, že struktura VZP má samosprávný charakter a tomu by měl odpovídat i způsob návrhu na odvolání či jmenování ředitele.

Část druhá. Bod č. 2 ponechává existenci zajišťovacího fondu, který původně novela rušila, a bodem 3 se ruší povinnost vrátit odvody ze zajišťovacího fondu do základního fondu za rok 2003.

Část třetí. Body 4, 6 a 7, úprava metodiky, úhrady zvlášť nákladné zdravotní péče. Vládní návrh počítá s hranicí péče 300 tisíc, což je dvacetinásobek průměrného nákladu na pojištěnce. Senátní verze počítá s třicetinásobkem, ale především se jedná o index tak, aby bylo možné plynule reagovat na současné ceny.

Bod 5, 8, 9 je technická změna, bod 10 a 11 oproti původnímu vládnímu návrhu vytváří přechodné období pro roky 2005 a 2006 jako postupný náběh stoprocentního přerozdělení výběru pojistného a především dává do časového souladu oba dva mechanismy přerozdělování, to je nákladný pojištěnec a přerozdělování výběru.

V části čtvrté, bod 12, je technická změna. Bod 13 řeší problém, který by nastal, kdyby ke konkrétnímu datu byla zrušena příloha č. 2, Seznam léčivých prostředků. Bod 14 se týká účinnosti zákona.

Jediným pozměňovacím návrhem z pléna je návrh senátorky Palečkové týkající se článku 5 bodu 13 § 20 odst. 6, kterým se řeší nevhodná formulace, když se ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví, která se týká hospodaření zvláštního fondu, podílejí formou dohody i pojišťovny.

Závěrem bych, dámy a pánové, chtěl říci, že zdravotní výbor Senátu se rozhodl pro komplexní pozměňovací návrh z důvodu nutnosti nastartování některých mechanismů, časové naléhavosti a věcné potřebnosti nově zmiňovaných zákonů. Tento návrh umožňuje, aby novela mohla být v daném termínu funkční, dále zmírňuje dopady některých opatření, aniž by zpochybňovala dosažení cíle. Nebyly zde řešeny všechny nedostatky, pouze ty, které jsme z našeho pohledu považovali za nejpodstatnější. Je to konsensuální návrh z hlediska průběhu Senátem.

Věřím, že tento návrh podpoříte. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane senátore. Nemám žádnou další přihlášku do obecné rozpravy. Ptám se, zda se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Ptám se, zda pan ministr či pan zpravodaj chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy. Není tomu tak.

Přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 444/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 444/5."

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem… Toto hlasování prohlašuji za zmatečné, protože jsem nezaregistrovala žádost o odhlášení. Jakmile dojde hlasování, tak vás odhlásím.

Odhlašuji vás a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými identifikačními kartami.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 172 z přítomných 189 pro 119, proti 36. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji panu senátorovi i panu ministrovi a končím projednávání bodu 31.

 

Dalším bodem, který budeme projednávat, je bod č. 32, kterým je

 

32.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb.,
o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 507/1/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 507/2. Vítám mezi námi pana senátora Františka Kopeckého.

Prosím, aby za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům se vyjádřil ministr informatiky pan Vladimír Mlynář. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, změny, které učinil Senát Parlamentu České republiky v novele zákona o elektronickém podpisu, jsou velmi jednoduché a týkají se pouze účinnosti zákona, neboť Senát nestihl projednat zákon před vstupem naší země do Evropské unie a norma přijatá Poslaneckou sněmovnou předpokládala, že se tak stane před datem účinnosti naší přístupové smlouvy. Proto prosím Poslaneckou sněmovnu, aby podpořila verzi ve znění Senátu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu ministrovi. Ptám se pana poslance Mariana Bielesze, který je zpravodajem, zda chce odůvodnit pozměňovací návrhy. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Bielesz: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, návrh novely zákona o elektronickém podpisu byl projednán na 15. schůzi Senátu dne 29. 4. 2004. Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy tak, jak jsou uvedeny ve sněmovním tisku č. 507/2. Jedná se celkem o tři pozměňovací návrhy, jejichž smyslem je upřesnění popisu nově zavedeného pojmu elektronické značky, dále odstranění nepřesností v přechodném ustanovení novely zákona, které byly v původní dikci zákona a které se nevztahovaly na dosud jediného poskytovatele certifikačních služeb, a nakonec nápravu účinnosti zákona, která by mohla vyvolat pro uživatele jisté aplikační pochybnosti.

Z výše zmíněných důvodů doporučuji Poslanecké sněmovně schválit tento návrh zákona ve znění Senátu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu a úvodem chci připomenout, že při novém projednávání návrhu zákona nejsou přípustné pozměňovací návrhy. V rozpravě jako první vystoupí pan senátor František Kopecký. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor František Kopecký: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych krátce okomentoval pozměňovací návrhy, které Senát přijal na svém zasedání a které tady byly uvedeny, a máte je v písemné podobě informacích, které vám přišly ze Senátu.

První pozměňovací návrh souvisí, tak jak tady uvedl pan zpravodaj, s novým pojmem "elektronická značka" a upřesňuje popis vlastního obsahu takto označené datové zprávy.

Druhý pozměňovací návrh se vztahuje k určité nepřesnosti v přechodném ustanovení novely zákona zapsaném v článku druhém a zobecňuje význam článku novely.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP