(Jednání pokračovalo v 11.40 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, přestávka pro jednání poslaneckého klubu ODS uplynula a my budeme pokračovat v jednání. Prosím, abychom se ztišili. Rozprava byla ukončena a nyní v souladu s jednacím řádem přistoupíme k hlasování podle § 97 odstavec 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Pokusím se vás všechny přivolat.

K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Přednesu návrh usnesení. Předtím vás ještě na žádost z pléna odhlásím a prosím, abyste se všichni zaregistrovali svými identifikačními kartami.

Návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 274/6, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 274/7."

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 169 z přítomných 189 poslanců pro návrh hlasovalo 24, proti 131. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odstavec 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu podle sněmovního tisku 274/6."

Kvorum je nastaveno.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 170 z přítomných 185 poslanců pro návrh hlasovalo 86, proti 90. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Nevím, jestli bude docházet ke kontrole výsledku hlasování. Ne. Konstatuji, že návrh zákona jsme nepřijali. Končím projednávání bodu 30.

 

Budeme pokračovat v jednání podle schváleného pořadu bodem, kterým je

 

31.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních,
oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 444/4/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 444/5. Vítám mezi námi pana senátora Vítězslava Vavrouška.

Prosím, za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům se vyjádřil ministr zdravotnictví pan Jozef Kubinyi. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jozef Kubinyi Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, v návrzích na novelizaci zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, byly obsaženy tyto okruhy změn právní úpravy: snížení limitu vytvářeného rezervního fondu, přesnější specifikace fondu prevence, zakotvení oprávnění zástupců státu, zástupců pojištěnců a zástupců zaměstnavatelů ve správních radách zdravotních pojišťoven, pokud jde o rozhodování v některých zásadních otázkách, zavedení nové organizační -

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane ministře, promiňte, že vás přeruším, ale pokusím se zjednat přece jen větší klid v jednací síni. Prosím vás, kolegyně a kolegové, utište se, rozpusťte své hloučky, ať může pan ministr slušně vystupovat. Prosím o klid.

Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jozef Kubinyi Děkuji. Zavedení nové organizační struktury Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, upuštění od dalšího každoročního navyšování zajišťovacího fondu.

V průběhu projednávání návrhu Poslaneckou sněmovnou byl návrh doplněn řadou pozměňovacích návrhů. Mezi nejvýznamnější z těchto pozměňovacích návrhů bylo doplnění původního návrhu novelizací zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Cílem této novely je dosažení změny režimu tzv. přerozdělování pojistného za pojištěnce, jejichž plátcem pojistného je stát, včetně zvýšení podílu přerozdělovaného pojistného ze 60 % na 100 %. V zákoně 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, je rovněž navrhována změna spočívající ve zpřísnění režimu stanovení výše pojistného v případech tzv. souběhu, tj. v případech, je-li zaměstnancem či osobou samostatně výdělečně činnou současně osoba, za kterou je plátcem pojistného stát.

Další významná změna je pak doplnění návrhu o novelu zákona č. 48/1997 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, kdy se navrhuje úprava režimu výběru pojistného tak, aby byla umožněna tzv. správní exekuce a výběr pojistného též výkazem nedoplatků. Navrhovaná novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, obsahuje též úpravu úhrad léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely z veřejného zdravotního pojištění tak, že návrh obsahuje nový Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely včetně režimu provádění jeho změn.

V průběhu projednávání návrhu Senátem byl návrh doplněn řadou pozměňovacích návrhů, jako je např. postupný přechod na 100% přerozdělení pojistného během dvou let, ponechání plnění zajišťovacího fondu v současné podobě a další návrhy, které byly předkladatelem akceptovány.

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás požádal o podporu návrhu v podobě vrácené Senátem, neboť navržené změny by měly přispět ke stabilizaci a lepšímu fungování systému veřejného zdravotního pojištění v České republice. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu ministrovi. Ptám se zpravodaje pana poslance Vladimíra Říhy, zda se chce k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřit. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu. Úvodem chci připomenout, že při novém projednávání návrhu zákona nejsou přípustné pozměňovací návrhy. Jako první vystoupí v rozpravě pan senátor Vítězslav Vavroušek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP