(12.00 hodin)
(pokračuje Kopecký)

Třetí pozměňovací návrh se týká účinnosti novely zákona. Tu předloha uváděla k datu jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení o uznávání zahraničních kvalifikovaných certifikátů, které mělo nabýt účinnosti vstupem České republiky do Evropské unie. Uvedenou podmínku nebylo možno splnit z časových důvodů již při projednávání v Senátu. Ponechání této podmínky by mohlo vyvolat pro uživatele zákona aplikační pochybnosti, proto tento pozměňovací návrh.

Všechny pozměňovací návrhy byly dohodnuty s ministerstvem a doporučuji, abyste tyto pozměňovací návrhy podpořili. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu senátorovi. Nemám žádnou přihlášku do rozpravy. Ptám se, zda se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Ptám se, zda pan navrhovatel a pan zpravodaj chtějí vystoupit se závěrečnými slovy. Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 507/1, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 507/2."

Ještě předtím, než zahájím hlasování, vás na žádost z pléna odhlásím a prosím, abyste se všichni zaregistrovali svými identifikačními kartami.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem usnesení, tak jak jsem ho přednesla, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 173 z přítomných 178 poslanců pro návrh hlasovalo 177, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji panu senátorovi i panu ministrovi a končím projednávání bodu 32.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je

 

33.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 508/4/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 508/5. Našemu jednání nebude přítomen pan senátor Václav Jehlička, který musel naše jednání z časových důvodů opustit. Budeme návrh zákona projednávat bez přítomnosti pana senátora.

Prosím, aby za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům se vyjádřil ministr informatiky pan Vladimír Mlynář. Prosím, pane ministře.

 

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: Paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, připomínky Senátu k novele zákona o ochraně osobních údajů byly v jedné části identické jako v předešlém bodě, tedy účinnost původně schválená Poslaneckou sněmovnou byla předpokládána ke dni vstupu do Evropské unie. Senát však nestihl v řádném termínu novelu projednat. Proto pozměňovací návrh navrhuje posunout účinnost ke dni vyhlášení.

Druhým doplněním, které Senát provedl, je rozšíření taxativního výčtu kategorií citlivých osobních údajů o tzv. genetická data. S tímto návrhem souhlasil jak Úřad na ochranu osobních údajů, tak předkladatel. Proto vám doporučuji, abyste potvrdili verzi ve znění Senátu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane ministře. Ptám se zpravodajky petičního výboru paní poslankyně Veroniky Nedvědové a poté pana zpravodaje výboru pro evropské záležitosti, pana poslance Petra Nečase, zda se chtějí vyjádřit k pozměňovacím návrhům Senátu. Není tomu tak.

 

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, zda se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 508/4, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 508/5."

Nevidím žádost o odhlášení jako v předchozích případech.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 174 z přítomných 186 poslanců pro návrh hlasovalo 175, proti 3. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji panu ministrovi a končím projednávání bodu 33.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je

 

34.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
/sněmovní tisk 528/3/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 528/4. Vítám mezi námi pana senátora Jana Hadravu.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, prezidentem České republiky byl podepsán dne 7. 6. 2004 nový zákon o zaměstnanosti, který byl přijat Senátem v podobě schválené Poslaneckou sněmovnou. Připomínám tuto závažnou skutečnost proto, že s tímto zákonem bezprostředně souvisí zákon, kterým se mění některé zákony právě v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti, takzvaný doprovodný zákon. Poslanecká sněmovna vyslovila s tímto zákonem souhlas dne 7. dubna.

S tímto zákonem jsou spojeny některé významné změny v dalších zákonech. Například doprovodný zákon rozvádí nebo podrobněji vymezuje podmínky pro uplatnění příslušných ustanovení zákona o zaměstnanosti, v zákoníku práce jde například o zavedení agenturního zaměstnávání, zajištění srovnatelných mzdových a pracovních podmínek zaměstnance přiděleného k zaměstnání personální agenturou, výkon dětské činnosti a podobně. Významné jsou i změny v zákoně o sociální potřebnosti, který je rovněž součástí doprovodného zákona. Spočívají v tom, že pokud člověk bez práce déle než rok nepřijme bez vážných důvodů veřejně prospěšnou práci, která bude odpovídat jeho zdravotnímu stavu, vyřadí ho úřad práce ze své evidence a současně ztratí nárok na sociální dávky. Nebude se totiž považovat za sociálně potřebnou osobu, neboť prostředky k obživě si mohl opatřit prací, kterou mu zprostředkoval úřad práce. Tento přísnější postih čeká hlavně lidi, kteří zároveň pobírají sociální dávky a načerno pracují.

Senát k tomuto doprovodnému zákonu přijal tři pozměňovací návrhy, které svým obsahem a účinkem nedopadají na uvedené a další otázky, které tento zákon v souvislosti s problémy zaměstnanosti řeší. Rovněž se nedotýkají otázek trhu práce ani práv a nároků subjektů, které jsou činné v oblasti zaměstnanosti. Jeden pozměňovací návrh se týká možnosti sjednávat a opakovat pracovní poměr na dobu určitou akademických pracovníků vysokých škol a novelizuje se tím zákon o vysokých školách. Další dva pozměňovací návrhy jsou legislativně technického charakteru. Týkají se účinnosti některých dílčích částí zákonů obsažených v doprovodném zákonu a rovněž nemohou ovlivnit poslání a účinnost zákona. Příslušné části zákona po legislativně technické stránce spíše upřesňují tento zákon.

S ohledem na charakter těchto pozměňovacích návrhů, který jsem stručně vysvětlil, doporučuji Poslanecké sněmovně přijmout návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti, ve znění pozměňovacích návrhů, které byly přijaty Senátem tak, aby byla jistota, že tento zákon projde.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP