(17.10 hodin)
(pokračuje Křeček)

Uvedu jediný příklad. Víte, že klíčovým okamžikem, z kterého se odvíjí veškeré zavinění České republiky prostřednictvím Rady rozhlasové a televizní vysílání, měl být tzv. návštěvní den Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, který se měl konat 2. března 1999, na který se měl dostavit tehdejší generální ředitel Vladimír Železný a požadovat na radě, aby mu pomohla bojovat proti společnosti ČNTS, resp. CME, a rada mu měla vyjít vstříc. Poslední podklady, které máme k dispozici, svědčí o tom, že 2. března se žádný návštěvní den nekonal, že se nic takového neudálo. Takovéto hrubé rozpory v důkazech svědčí o tom, že bychom se měli více zabývat těmito věcmi z důvodů, o nichž jsem hovořil. Chceme předložit Poslanecké sněmovně zprávu, ze které relevantní závěry vyplynou.

Dovoluji si proto předložit návrh, aby Poslanecká sněmovna souhlasila s prodloužením činnosti komise pro zjištění skutečností v souvislosti s arbitrážním řízení ve věci CME versus Česká republika do 31. 12. 2004 s termínem předložení závěrečné zprávy k témuž datu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane předsedo. Požádám vás, abyste tento návrh usnesení přečetl v podrobné rozpravě, protože jej nemáme k dispozici v písemné podobě.

Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Táži se na přihlášky z místa. Nevidím žádnou, končím obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou. Je zde jeden návrh usnesení, který nyní přečte předseda vyšetřovací komise pan poslanec Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dovolím si předložit v této fázi jednání návrh, který jsem řekl před chvílí: "Poslanecká sněmovna prodlužuje činnost vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění skutečností v souvislosti s arbitrážním řízení ve věci CME versus Česká republika do 31. 12. 2004 s termínem předložení zprávy k témuž datu."

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane předsedo. Pokoušela jsem se oznámit gongem, že se blíží hlasování.

Budeme hlasovat o návrhu na prodloužení činnosti vyšetřovací komise a o návrhu na prodloužení předložení zprávy této komise Poslanecké sněmovny ve věci CME versus Česká republika, prodloužení jak činnosti komise, tak předložení zprávy do 31. prosince.

 

O tomto návrhu budeme hlasovat v hlasování s pořadovým číslem 145. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 145 z přítomných 135 pro 124, proti 1. Návrh byl přijat. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání bodu 127. Děkuji předsedovi vyšetřovací komise a zahajuji projednávání bodu

 

48.
Návrh poslanců Ivana Langera, Jiřího Bílého a Tomáše Kladívka
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb.,
trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 632/ - první čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 632/1. Prosím, aby za navrhovatele tento návrh uvedl místopředseda sněmovna Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, předstupuji před vás jménem svým a kolegů Jiřího Bílého a Tomáše Kladívka s odůvodněním návrhu novely trestního zákona, který je návrhem sice dílčím, nicméně svým obsahem a významem nepochybně důležitým.

Dovolte mi nejprve stručně popsat podstatu návrhu. Přijetím navrhované novely by došlo k rozšíření stávajících skutkových podstat v trestním zákoně o další a do budoucna by byl podle našeho návrhu trestným činem i neoprávněný odposlech. Důvod navrhovaného doplnění trestního zákona je evidentní. Stávající trestní zákon neumožňuje jako trestní jednání stíhat a postihovat jiné jednání než porušování tajemství dopravovaných zpráv. Návrh nejen že řeší tento zásadní nedostatek trestního zákona, ale rovněž reaguje na rozvoj moderních technologií a na rizika, která jsou spojena s jejich zneužitím.

Dále se navrhuje učinit trestným i dosud v našem právu neupravený tzv. akustický odposlech.

Podle předkládaného návrhu by napříště bylo provádění neoprávněného odposlechu nebo záznam odposlechu telefonního, datového nebo jiného komunikačního provozu a neoprávněný odposlech prostor trestným činem, a to pod sankcí trestu odnětí svobody se sazbou do dvou let. Jako kvalifikovaná skutková podstata se konstruuje skutková podstata pro případy, kdy neoprávněný odposlech slouží jako činnost vedoucí k páchání další trestné činnosti.

Důvody, které nás vedou k předložení tohoto návrhu, lze ve stručnosti vyjádřit takto. Stávající trestní zákon podle našeho přesvědčení neposkytuje dostatečnou ochranu hodnotám a právům chráněným naším ústavním pořádkem. Mám zde zejména na mysli ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života - viz čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě - odkazuji se na čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, a rovněž ochranu obydlí a dopravovaných zpráv a záznamů - čl. 12 a 13 Listiny. Jsme přesvědčeni, že tyto hodnoty veřejná moc musí chránit, musí je prosadit, garantovat a nesmí ponechávat jejich ochranu pouze dotčeným subjektům, jako je tomu dosud, kdy dotčené osoby mohou svá práva chránit pouze individuálními žalobami na ochranu osobnosti. Návrh tedy vychází z jedné ze základních zásad právního státu, a to že občanská a lidská práva musí garantovat, prosazovat a chránit veřejná moc.

Jsme si plně vědomi závažnosti dopadů našeho návrhu, a proto jsme připraveni diskutovat o jeho optimální podobě. Nicméně jsme stejně tak přesvědčeni, že není možné nečinně přihlížet situaci, kdy - dovolte mi určité zjednodušení - za peníze či z jiných pohnutek lze o komkoli zjistit cokoli. Moderní společnost se neobejde bez informací a o většině z nás, teď nemám na mysli jen poslankyně a poslance Poslanecké sněmovny, jsou zachyceny mnohé velmi citlivé informace v nejrůznějších databázích. Můžete namítnout, že máme ochranu - zákon na ochranu osobních údajů - ale to je pouze částečná ochrana. Tento návrh vychází z přesvědčení, že tuto ochranu je třeba doplnit i o důslednou ochranu charakteru trestněprávního.

Po zveřejnění tohoto návrhu se objevilo několik námitek. Dovolte mi, abych se k nim ve stručnosti vyjádřil.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP