(17.00 hodin)
(pokračuje H. Šedivá)

V závěru této průběžné zprávy máte uvedeny některé oblasti, kterými se ještě komise bude zabývat. Jsou samozřejmě ještě další oblasti, které v této zprávě nejsou zveřejněny a o kterých se domníváme, že v této chvíli není vhodné mluvit.

Proto tedy žádám Poslaneckou sněmovnu o přijetí usnesení, aby Poslanecká sněmovna - (Poslankyně se obrací k předsedající.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím ještě o klid v jednací síni. Já téměř neslyším, co nám paní předsedkyně komise chce navrhnout.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Žádáme, aby bylo schváleno usnesení: Poslanecká sněmovna schvaluje prodloužení termínu činnosti vyšetřovací komise do 31. 12. 2004 a prodloužení termínu předložení závěrečné zprávy do 31. 12. 2004.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Já to vnímám spíše jako procedurální návrh, o kterém bychom mohli hlasovat hned. Záleží, zda proti tomuto mému postupu nebude námitka v Poslanecké sněmovně. Pokud by byla, otevřela bych všeobecnou rozpravu, ale pokud nyní taková námitka nezazní, budeme o tomto návrhu, tj. o návrhu na prodloužení termínu činnosti a prodloužení termínu předložení závěrečné zprávy, hlasovat nyní.

Ptám se ještě, zda je námitka proti tomuto mému návrhu postupu. Není. Ale vidím vaši žádost o odhlášení, což činím. Ještě se pokouším přivolat do sněmovny naše kolegy. Chvíli tedy počkáme, aby se i oni mohli tohoto procedurálního hlasování zúčastnit.

Zopakuji těm, kteří právě přišli do jednací síně, že paní předsedkyně vyšetřovací komise přečetla usnesení vyšetřovací komise č. 16, v němž žádá komise sněmovnu o prodloužení termínu činnosti vyšetřovací komise, a to do 31. 12. letošního roku, a zároveň žádá o prodloužení termínu k předložení závěrečné zprávy k témuž datu, tedy k 31. 12. 2004.

Ptala jsem se, zda bude nějaká námitka, když dám hlasovat o tomto návrhu hned. Pokud námitka bude, otevřu všeobecnou rozpravu a budeme pokračovat všeobecnou rozpravou.

Vidím, že se hlásí pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Já si myslím, že bychom se neměli touto procedurou zdržovat. Přece to je návrh, který vyplyne z té zprávy, to znamená, o tomto návrhu je třeba hlasovat po všech rozpravách, které třeba ani nebudou bohaté. Ale to není procedurální návrh, o kterém bychom mohli hlasovat hned. To nelze.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Přijímám tuto vaši námitku, pane poslanče, a otevírám všeobecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Táži se, zda se do ní hlásí někdo z místa. Není tomu tak, všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Ptám se, zda se do této rozpravy někdo hlásí. Písemnou přihlášku nemám z místa žádnou, neregistruji. Končím rozpravu podrobnou a budeme hlasovat o jediném usnesení, které nám bylo rozdáno písemně. Je to usnesení vyšetřovací komise a já poprosím paní předsedkyni, aby ještě jednou toto usnesení přečetla pro ty, kteří tu nebyli.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Poslanecká sněmovna schvaluje prodloužení termínu činnosti vyšetřovací komise ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human do 31. 12. 2004 a prodloužení termínu předložení závěrečné zprávy Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky do 31. 12. 2004.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 144. Já jsem zahájila hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 144. Z přítomných 124 pro bylo 120, proti 1. Návrh byl přijat. Návrh usnesení tedy byl schválen.

 

Končím projednávání bodu 124. Děkuji paní předsedkyni.

 

Můžeme přistoupit k dalšímu bodu. Tímto bodem je bod

 

127.
Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
pro zjištění skutečností v souvislosti s arbitrážním řízením
ve věci CME versus Česká republika

 

Zprávu přednese předseda této komise pan poslanec Stanislav Křeček. Prosím, aby se ujal slova a přednesl případně návrh na usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Paní předsedající, kolegyně a kolegové, moje vystoupení se bude spíše blížit vystoupení paní kolegyně Šedivé než pana kolegy Sýkory, protože také naše komise, přestože má připravenu obsáhlou zprávu ze svého vyšetřování, se rozhodla na své poslední schůzi, že si také ještě dovolí požádat Poslaneckou sněmovnu, aby prodloužila její činnost o půl roku, tedy s termínem do 31. 12. 2004.

Naše komise vyslechla 32 svědků z nejrůznějších - od bývalých ministrů, členů rady mediální, bývalé poslance a celou řadu dalších, ale bohužel zjišťujeme, že potřebujeme provádět ještě další důkazy, a to nikoliv proto, že bychom chtěli zbytečně prodlužovat činnost komise, ale přece jenom komise vyšetřující naši problematiku - ta se týká deseti miliard proti 600 milionů korun dálnice. Tak přece jenom tato škoda, která byla způsobena, to, co musela Česká republika zaplatit, je pořád vyšší. Byla to první arbitráž, kterou Česká republika takovýmto způsobem prostě prohrála. Celá ta záležitost je velmi medializována, jak jistě víte. Je používána i ve volební kampani, některé útržky, a myslím, že stojí za to, aby vyšetřovací komise podrobně se těmito věcmi zabývala a podala Poslanecké sněmovně zprávu, ze které by vyplynuly některé závěry a poučení do budoucna, když bohužel ty peníze z naší zprávy asi nevyplynou. Z tohoto důvodu si dovolíme požádat o prodloužení.

Jaké jsou naše záměry? Chceme vyslechnout pracovníky nebo členy advokátní kanceláře Clifford Chance, která zastupovala Českou republiku a o které, pokud tuto problematiku sledujete, víte, že existují námitky proti tomu, jakým způsobem byla Česká republika zastupována. Chceme znovu požádat společnost CME, aby zbavila mlčenlivosti některé důležité svědky, protože mlčenlivost, na kterou se někteří svědkové odvolávají, velmi ztížila naše postavení, nebo resp. naši možnost přezkoumávat některé věci. Pomíjím, že na povinnost mlčenlivosti se odvolal i státní úředník, který jinak nebyl účastníkem řízení, který jinak samozřejmě měl povinnost vypovídat a který jinak informoval své nadřízené o své činnosti, takže jsme to brali jako snahu vyhnouti se výpovědi před komisí, což samozřejmě chceme v budoucnu odstranit. Domníváme se, pokud společnost CME se domnívá, že na její straně je pravda, že právem dopadla arbitráž tak, jak dopadla, nic jí nebude bránit, aby svolila s tím, že budou klíčoví svědkové zbaveni mlčenlivosti.

Dostaly se nám do rukou některé závažné podklady, které bohužel stavějí celou záležitost do jiného světla.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP