(17.20 hodin)
(pokračuje Langer)

Námitka první - vláda chystá nový trestní zákon, a proto není možné či potřebné, užitečné nebo správné trestní zákon nyní novelizovat. Tuto námitku nepovažuji za příliš relevantní, mimochodem i proto, že dokonce sami poslanci vládní koalice, ať již kolegové ze strany lidové, či sociální demokracie, nyní navrhují nikoliv dílčí, ale dokonce koncepční změny stávajícího trestního zákona - viz ono postihování recidivistů, tedy pachatelů, kteří opakovaně se dopouštějí závažné trestné činnosti. A současně také platí, že osud nového trestního zákona lze dnes velmi těžko předvídat. A my se domníváme, nebo jsme dokonce přesvědčeni, že s trestněprávní ochranou soukromí a obydlí již nelze dále otálet.

Námitka druhá - náš návrh údajně nedovolí novinářům používat metod skryté kamery a novináři budou čelit trestnímu stíhání za používání těchto metod novinářské práce. Na tomto místě chci zdůraznit, že náš návrh nic takového neznamená. Takovéto obavy nejsou na místě. A jsem přesvědčen o tom, že pozornému čtenáři tohoto návrhu tato skutečnost nemůže uniknout. Dodávám, že etické standardy novinářské praxe obsahují významné limity pro používání skryté kamery. A k tomu ještě je třeba dodat jednu klíčovou tezi z trestněprávní teorie, že eventuální odhalování či překažení trestné činnosti, k němuž je tato metoda použita, vylučuje nebezpečnost takového jednání pro společnost, a proto nemůže být trestným činem, a proto podle takto definované skutkové podstaty nemůže být nikdo trestně stíhán. Z tohoto místa tedy chci novinářskou obec uklidnit.

Námitka třetí - tento návrh má údajně znamenat "konec detektivů v Čechách". Odpovídám: Ano, může znamenat konec "detektivů" v Čechách, ale pouze v tom případě, pokud si budou počínat nezákonně.

Současný stav je podle mého přesvědčení neudržitelný. Současný stav znamená, že se beztrestně obchoduje s neveřejnými databázemi, korupční prostředí umožňuje bez velkých rizik získávání informací právě z těchto databází. Na stránkách denního tisku se dokonce objevily sazebníky za tyto nelegální praktiky. K nejdražším službám patří například výpisy z telefonních účtů nebo informace od dopravní policie. A tady musím - a dodávám, že s politováním - uvést, že existují důvodná podezření, že lustrace osob pro soukromé detektivy nebo soukromé kanceláře provádějí přímo policisté. Není žádným tajemstvím, že Inspekce Ministerstva vnitra prověřovala v minulosti několik takových podezření, a je asi zbytečné dodávat, že na tyto nelegální praktiky často navazuje další trestná činnost, a to včetně té nejzávažnější, jako je například vydírání.

K výše uvedenému bych dále dodal zkušenost ze zahraničí, a to ze Spolkové republiky Německo. Tam ona neúnosná míra zásahů do soukromé sféry jedinců vedla například spolkový ústavní soud k rozhodnutí, že tamní dosavadní praxe, zejména ohledně odposlechu soukromých prostor, tzv. velký odposlech, je nepřijatelná, neboť tato praxe porušuje lidská práva a v mnohém odporuje ústavě. Tento nález Ústavního soudu Spolkové republiky Německo je relativně čerstvý, a to z března t. r.

V závěru bych chtěl zareagovat na stanovisko vlády k tomuto návrhu. Vládní stanovisko k našemu návrhu upozorňuje na některé jeho možné úpravy a já z tohoto místa chci deklarovat otevřenost k diskusi nad těmito úpravami. Sám jsem se velmi pečlivě zabýval stanoviskem vlády a mohu říci, že přinejmenším v první a druhé výtce nebo komentáři k tomuto návrhu považuji stanovisko vlády za odůvodněné a z pohledu navrhovatelů také jednoznačně akceptovatelné. Považujeme ale za důvodné a důležité, jak jsem již výše uvedl, i nadále nečekat na to, až sněmovna bude projednávat nový trestní zákon, a jsme přesvědčeni o tom, že stávající situace, kdy bez rizika jakýchkoliv trestněprávních sankcí může kdokoliv využívat moderní prostředky k tomu, aby zasahoval do našeho soukromí, aby shromažďoval data o komkoli, kdykoli a jakkoli se mu to líbí, je neúnosná. A pokud by výsledkem předložené novely byla alespoň akcelerace v projednávání tohoto tématu, upozornění na závažnost existujících problémů, které na vlastní kůži pocítili někteří z nás i někteří politici z komunální sféry, ale nejenom politici, ale i občané, kteří s politikou nemají nic společného, tato situace je natolik naléhavá, že odůvodňuje předložení tohoto návrhu.

A já vás jménem navrhovatelů prosím, zda byste tento návrh alespoň v té podobě, jak je předložen, podpořili a umožnili nám, abychom společně s kolegy jak z ústavněprávního výboru, případně z výboru pro obranu a bezpečnost, případně ze specializovaných komisí Poslanecké sněmovny návrh upravili, dopřesnili tak, aby cíl, který zde byl přesně definován, byl jednoznačně dosažen.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Marie Rusová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marie Rusová: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Předkladatel zde předložil normu, která je svým obsahem, věřím, že velice důležitá, ale z druhé strany na to pohlížím tak, že se jedná pouze o drobnou novelizaci tak významného zákona, jako je zákon trestní. Jedná se tedy o novou skutkovou podstatu trestního zákona, a to neoprávněný odposlech. Myslím si, že komentovat obsah tohoto sněmovního tisku by bylo nadbytečné, protože si myslím, že předkladatel poměrně podrobně sněmovnu s tímto seznámil.

Chtěla bych poukázat také na důvodovou zprávu předkladatele, kde poukazuje především na nedostatek stávající platné právní úpravy, a dále pak na počet odposlechů, který trvale vzrůstá, a naléhavou potřebu jasně vymezit hranice protiprávního jednání. Předkladatel zároveň konstatuje, že návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Je také ale potřeba poukázat na stanovisko vlády, která zejména poukazuje na to, že tento sněmovní tisk je formulován příliš široce, provádění takovéhoto odposlechu není vázáno na protiprávnosti, částečně se překrývá tato skutková podstata trestného činu s porušováním tajemství dopravovaných zpráv podle ustanovení § 239, a navrhovaná trestní sazba je neúměrná. Tolik asi co se týče stanoviska v určitém pohledu vlády.

Přestože tady navrhovatel apeloval na to, aby tento sněmovní tisk byl propuštěn do druhého čtení a mohl se tím zabývat ústavněprávní výbor, já opětovně na navrhovatele apeluji na stažení sněmovního tisku č. 632, a to doopravdy proto, že vlastně v rekodifikované formě trestní zákon je již připraven k předložení sněmovně. Pokud tento apel nebude vyslechnut, tak se hlásím do obecné rozpravy, kde podám určitý návrh. Zatím děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, ale vidím jednu přihlášku z místa, pan poslanec Jiří Bílý. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP