(11.40 hodin)
(pokračuje Pleva)

Hospodářský výbor sice přijal úpravu, která by měla umožnit v souladu s úpravou Evropské unie se pohybovat až do 1. května 2009 i bez těchto zádržných systémů, pokud tam bude více dětí, ale pouze po místních komunikacích. To je naprosto absurdní a rodiny s dětmi se musí skutečně vyhýbat i silnicím první třídy, nehledě na dálnice a další tyto silnice, a skutečně se po místních komunikacích asi vůbec nikam nedostanou. Proto si k tomu dovolím přednést pozměňovací návrh.

A pak ještě jeden problém, který by byl vyřešen, pokud by byl přijat pozměňovací návrh pana poslance Škopíka. nicméně pokud by nebyl přijat, předložím alternativní pozměňovací návrh, protože včera jsme shodou okolností u školských zákonů mluvili také o problematice církví a náboženských společností, a zde nám vyvstává problém, že duchovní církví a náboženských společností mnohdy musí v rámci výkonu svého povolání požívat alkoholické nápoje, byť v malém množství, ale pokud duchovní někde na vesnici má čtyři bohoslužby, na kterých vypije sice malé množství vína, mohlo by se stát, že hladina alkoholu, který mu bude naměřen, bude někde kolem 0,1 promile a on díky nově zavedenému bodovému systému přijde o řidičský průkaz. Je to samozřejmě absurdní a myslím, že bychom tuto situaci měli řešit, protože pokud ji nevyřešíme, myslím, že se také dopouštíme porušování náboženské svobody, což bychom určitě nechtěli a určitě by to nechtěl ministr za KDU-ČSL.

Já si dovolím přednést své pozměňovací návrhy. První pozměňovací návrh, který je k bodu 8 usnesení hospodářského výboru, zní takto: Slova "přechodně, nejdéle do 1. května 2009 po místních komunikacích" se zrušují. Alternativa k tomuto návrhu zní: Slova "po místních komunikacích" se zrušují. Je to také k bodu 8 usnesení hospodářského výboru.

A dále můj poslední pozměňovací návrh zní takto: Vkládá se nový novelizační bod, který zní: V § 5 odst. 2 písm. b) - toto je vztaženo k zákonu o provozu na pozemních komunikacích… Takže ještě jednou. v § 5 odst. 2 písm. b) se čárka na konci věty nahrazuje středníkem a vkládá se text, který zní: "To neplatí, pokud alkoholický nápoj požil v souvislosti s výkonem povolání řidič, který je duchovním církve nebo náboženské společnosti registrované podle zvláštního zákona, a pokud hladina alkoholu v krvi nepřekračuje 0,3 procenta." (Smích a potlesk v sále.) Odkaz na zákon číslo 3/2002 Sb.

Možná vám to někomu připadá komické, ale skutečně to je problém vážný, a nikoliv komický.

A totéž znění přijde do § 22 odst. 1 písm. b) zákona 200/1990 Sb., o přestupcích.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Plevovi. Slovo má pan poslanec Radko Martínek a připraví se poslanec Jan Kavan. (Hlásí se znovu poslanec Petr Pleva.) Tak, poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Já jsem se přeřekl, což zřejmě vyvolalo tu bouři smíchu, za což se omlouvám. Samozřejmě v pozměňovacím návrhu to mám napsáno správně, platí 0,3 promile, nikoliv 0,3 procenta.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, to by bylo šité na míru feldkurátovi Katzovi a to myslím není třeba do zákona uvádět. (Bouřlivý smích v sále.)

Hovoří pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Obávám se, že nebudu mít podobně zajímavý příspěvek.

Já bych si dovolil navrhnout také několik pozměňovacích návrhů, a to ve vztahu k zákonu číslo 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a změně některých zákonů, takže bych si dovolil v tomto zákoně v § 21 doplnit v odstavci 1 větu: "Rozsah činností uvedených v odstavci 2 písm. d) a způsob vykonání upravuje zvláštní předpis - vyhláška Ministerstva dopravy ČR."

Za druhé. V § 3 odst. 3 tohoto by tento paragraf nově zněl: "Doklady uvedené v § 2 překládá žadatel v originále či v ověřených kopiích, které správní orgán založí do spisu. Správní orgán po předložení těchto dokladů provede místní šetření za účelem kontroly technických podmínek pro provozování autoškoly a o místním šetření provede zápis, který je součástí správního spisu."

Za třetí. doplnit § 56 o písmeno f) a to písmeno f) by znělo: "kdykoliv v průběhu činnosti nesplní technické podmínky pro provozování autoškoly".

Za čtvrté. Paragraf 26 odst. 4 tohoto zákona by zněl: "Provozoval autoškoly je povinen započíst do výcviku v řízení vozidla počet hodin uchazeče absolvovaných na cvičištích a autodromech mimo autoškol, které provádí výcvik za podmínky, že výcvik byl prováděn právnickou či fyzickou osobou, která má k tomuto výcviku oprávnění."

A poslední - za páté. V § 28 vypustit text: "nejméně jedna vyučovací hodina" a nahradit ho textem "nejméně dvě vyučovací hodiny".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Martínkovi. Nyní je na řadě pan poslanec Jan Kavan. Přestože jsem avizoval, že bude právě na řadě, tak se zdá, že k němu tato informace nedolehla. Už jsem to říkal třikrát, takže v tuto chvíli přichází o pořadí, ale žádná hrůza se neděje, protože ho předbíhají pouze čtyři poslanci, a to pan poslanec Martin Říman, který se ujme slova, pan poslanec Kala, Kocourek a pan poslanec Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, dříve než přednesu a odůvodním své pozměňovací návrhy, které jste dostali písemně na stůl, tak mi dovolte jen kratičkou poznámku na margo toho, že poté co jsme vyslechli několik vystupujících s jejich několika desítkami nebo stovkami dalších pozměňovacích návrhů, tak věřím pevně, že pro více než těch šedesát poslanců, kteří hlasovali pro vrácení do výboru, se tento návrh stává správným a logickým, protože se zdá, že výsledek procedury přijímání tohoto zákona bude moci býti přesně ohodnocen známým příslovím, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly.

A teď k mým pozměňovacím návrhům. Já vaši pozornost soustředím pouze na jeden, na ten nejobsáhlejší, který se týká bodového systému, který je takovou červenou nití, která se táhne touto novelou, a pokusím se vás zaujmout, abyste alespoň přemýšleli nad návrhem, který předkládám a který považuji za svým způsobem kompromisní mezi neexistencí bodového systému jako takového, což je návrh, který byl předložen, a mezi návrhem vlády, resp. ministerstva dopravy, který je velmi rigidní, striktní a přísný.

Můj návrh se od vládního návrhu liší ve dvou podstatných věcech, které bych chtěl vysvětlit a odůvodnit. Za prvé, redukuje počet přestupků, za které jsou trestné body udělovány, a to na opravdu přestupky vážné, které buďto většinou končí vážnou dopravní nehodou, zraněním či dokonce smrtí, anebo se jedná o jednání, která k takové události mohou opravdu s vysokou pravděpodobností vést. To znamená, odstraňuji v tomto návrhu trestné body za, řekněme slovy policejního žargonu, bagatelní přestupky typu toho, že řidič zapomene rozsvítit v poledne za jasného dne, kdy slunce svítí, ale získá body jenom proto, že si to neuvědomil a že to bylo v lednu nebo v únoru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP