(11.50 hodin)
(pokračuje Říman)

Druhý moment, kterým měním návrh vlády, spočívá v tom, že pro řidiče - jsem přesvědčen, že je drtivá většina řidičů, kteří nepřestupují nějakým výrazným způsobem pravidla silničního provozu, chovají se na silnicích normálně slušně, nicméně kteří přece jenom mohou dojít v různých případech k úhoně, tak zavádím něco jako jakýsi bonus. Bonus, něco na způsob pojištění motorového vozidla. Když jezdíte určitou dobu bez nehod, bez toho, že dochází k pojistnému plnění, tak se vám vlastně díky bonusům pojistka snižuje. Je to tedy jakýsi motivační prvek v tom systému z dlouhodobého hlediska jezdit bez nehod a v případě bodového systému bez přestupků. Jinými slovy - nákrok k tomu, co já navrhuji, je už ve vládním návrhu, kdy řidiči, který 12 měsíců jezdí bez přestupků, tomu automaticky dva trestné body smažou. Ale ten systém postrádá logiku v tom, že on vlastně bonus přiděluje jenom těm řidičům, kteří už se předtím dopustili nějakého přestupku. Pak ano, pak mají nárok na ty dva body. Ale co řidiči, kteří žádné trestné body zatím nemají? Ti jezdí také 12 měsíců bez nehod, ale žádné dva body se jim neodepíšou, protože není odepsat z čeho. Ti jsou tedy poškozováni vůči těm řidičům, kteří jezdí s přestupky. Nemá to logiku. Proto já navrhuji, aby i řidič, který jezdí 12 měsíců bez nehod a doposud žádné trestné body nemá, aby tuto výhodu měl také, to znamená, aby získal dva body navíc, to znamená, v okamžiku, kdy dojde u něho k nějakému přestupku, tak se ty body budou odečítat nikoliv od 12 bodů, ale od toho počtu bodů, které si dokázal svou bezpřestupkovou jízdou nashromáždit. Pokládám to za fér právě vůči těm nejslušnějším řidičům, kteří dokáží jezdit bez přestupků.

Tolik tedy k mému pozměňovacímu návrhu, týkajícímu se bodového systému. Znovu zdůrazňuji, že je to snaha o jakýsi kompromis, protože já osobně nejsem naprostým odpůrcem bodového systému, neboť je to způsob, jak motivovat řidiče k tomu, aby při jízdě motorovým vozidlem uvažovali v dlouhodobějším horizontu než pouze v krátkodobém horizontu vyjde - nevyjde - zaplatím - nezaplatím.

Ostatní pozměňovací návrhy jsou písemně a předávám je zpravodaji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Římanovi. Hovořit bude pan poslanec Kala a připraví se pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych odkázal na pozměňovací návrhy v tisku 576 (?) podepsané mnou a distribuované do lavic všech poslanců, které v tento okamžik uplatňuji, s výjimkou bodu 8 a 9 na straně 2, protože se to kryje nebo kříží s pozměňovacím návrhem pana poslance Hojdy.

Dále mi dovolte, abych uplatnil pozměňovací návrh, který se týká oprávnění obecní policie a který do určité míry reaguje na výtky, které zde zazněly. Navrhuji za novelizační bod číslo 75 vládního návrhu vložit nový novelizační bod tohoto znění:

V § 124 se v dosavadním odst. 7 doplňuje písm. e), které zní: e) schvaluje plán výkonu oprávnění podle § 79 odst. 8.

Dále za novelizační bod číslo 37 vládního návrhu se vkládají nové novelizační body tohoto znění: Novelizační bod: "§ 126a Oprávnění obecní policie podle § 79 odst. 8 lze vykonávat pouze na základě plánu, který je schválen okresním ředitelstvím policie, v jehož územním obvodu má být oprávnění vykonáváno."

Novelizační bod: V § 128a se doplňuje věta, která zní: "Výkonem přenesené působnosti je i výkon oprávnění podle § 79 odst. 8."

Stručné odůvodnění. Cílem je vytvořit možnost, aby obecní policie na úseku dopravní bezpečnosti mohla zasahovat, ale aby zásahy byly koordinovány s činností Policie ČR. Tam, kde vztahy mezi Policií ČR a obecní policií nebudou bránit tomu výkonu, tak se domnívám, že nebude problém, aby proběhlo schválení plánu kontrol. Tam, kde by problém byl, tak v podstatě zůstává stávající stav, protože Policie ČR by toto oprávnění neudělila.

Dalším pozměňovacím návrhem, který se týká účinnosti, zní: Novelizovaný § 47 nabývá účinnosti od 1. dubna 2005.

Je to v souladu s dopravními nehodami a vzhledem k tomu, že se tam zavádějí některé nové instituty, tak se domnívám, že je třeba posunout účinnost tohoto paragrafu.

Poslední pozměňovací návrh. § 102 navrhuji nově přeformulovat následovně:

§ 102 odst. 1. Po výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo po upuštění nebo podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel podle zvláštních právních předpisů31b) rozhodne o vrácení řidičského oprávnění příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost osoby, která pozbyla řidičské oprávnění podle § 94a.

Odst. 2. Žádost o vrácení řidičského oprávnění podává osoba uvedená v odst. 1 u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Žadatel musí prokázat odbornou způsobilost přezkoušením z odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu4). Žádost musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno:

a) jméno a příjmení žadatele,

b) adresa trvalého pobytu žadatele,

c) datum, místo narození a rodné číslo žadatele,

d) datum ukončení výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo datum právní moci rozhodnutí o upuštění nebo usnesení o podmínečném upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto trestu,

e) skupina nebo podskupina řidičského oprávnění, o jehož vrácení je žádáno.

Odst. 3. K žádosti podle odst. 2 musí být přiložen

a) platný doklad totožnosti žadatele,

b) rozhodnutí, kterým byla žadateli uložena sankce, nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, popř. ověřená kopie rozhodnutí nebo usnesení, kterým bylo rozhodnuto o upuštění nebo o podmíněném upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto trestu,

c) doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění podle odst. 2 písm. e), který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 60 dní.

Odst. 4. Po podání žádosti příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně ověří podle dokladu totožnosti údaje žadatele a doklad totožnosti vrátí žadateli.

Odrážka pod čarou 31b) § 14 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 61 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 56/1965 Sb., zákona č. 148/1969 Sb., zákona č. 175/1990 Sb. a zákona č. 290/1993 Sb.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP