(17.20 hodin)
(pokračuje Gongol)

Na základě výsledků výběrového řízení vydá komise rozhodnutí o udělení povolení činnosti centrálního depozitáře.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Gongolovi. Slova se ujme zpravodaj pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji, pane místopředsedo. Přednesu v podrobné rozpravě tři pozměňovací návrhy.

První se týká § 36 odst. 1 písm. c), kde na konci tohoto písmene se doplňuje čárka a za ní text "nepočítaje v to profesionální investory,". To je tedy první pozměňovací návrh.

Druhý pozměňovací návrh se týká § 53, kde se za slova "pro účely" vkládají slova "veřejné nabídky cenného papíru v jiném členském státu Evropské unie, nebo pro účely".

Třetí pozměňovací návrh se týká § 54 odst. 1, kde se za slova "pro účely" vkládají slova "veřejné nabídky cenného papíru nebo pro účely".

Jak jsem se zmínil v obecné rozpravě, týkají se tyto tři návrhy výjimek z režimu veřejné nabídky investičních cenných papírů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Kocourkovi. Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Ptám se, má-li ještě někdo zájem vystoupit. Není tomu tak.

V podrobné rozpravě nepadl žádný návrh na procedurální hlasování na zamítnutí nebo na vrácení výboru k novému projednání. Proto se ptám, má-li zájem o závěrečné slovo pan ministr (naznačuje, že nikoli), pan zpravodaj (rovněž naznačuje, že nikoli). Není tomu tak. V tom případě končím druhé čtení projednávání tohoto zákona, tisk 522.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

 

25.
Vládní návrh zákona o kolektivním investování
/sněmovní tisk 523/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka. Pan zpravodaj zůstane na svém místě, protože je zpravodajem i pro tento tisk. Prosím pana ministra, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci. Do návrhu zákona je zapracována směrnice Rady 85/611 Evropského hospodářského společenství z prosince 1995, o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, ve znění směrnice Rady z roku 2001 č. 107 a směrnice Rady č. 108 z roku 2001.

Zásadními změnami, které tento návrh zákona přináší, je zejména úprava dvou kategorií fondů kolektivního investování, rozšíření předmětu podnikání investiční společnosti, rozšiřují se také druhy majetku, do kterého mohou fondy investovat, upravuje se rozkládání rizika spojeného s kolektivním investováním a posilují se pravomoci depozitáře jednotky kolektivního investování a zvyšuje se jeho odpovědnost.

Návrh zákona prošel projednáváním v rozpočtovém výboru. Mohu říci, že s většinou návrhů, které byly schváleny usnesením rozpočtového výboru, mohu vyjádřit svůj souhlas. Jsou to vesměs pozměňovací návrhy, které upřesňují a doplňují stávající formulace, a jejich přijetím nedošlo k narušení harmonizace zákona s právem Evropských společenství.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a podotýkám, že návrh zákona jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení rozpočtového výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 523/1 a žádám zpravodaje pana poslance Martina Kocourka, aby uvedl jednání výboru. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážené kolegyně a kolegové. Dovolte, abych vás seznámil s jednáním a usnesením rozpočtového výboru na toto téma.

Rozpočtový výbor na své 25. schůzi dne 10. února 2004 přijal k vládnímu návrhu zákona o kolektivním investování, tisk č. 523, usnesení č. 330, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona o kolektivním investování, tisk č. 523, vyslovila souhlas s připomínkami, které jsou uvedeny v tisku č. 523/1, takže je doufám nemusím zde opakovat.

Co se týká samotného jednání rozpočtového výboru, i zde na rozpočtovém výboru na téma kolektivního investování padlo mnoho pozměňovacím návrhů, bylo jich 81 navrženo, rozpočtový výbor z nich 66 přijal. Nejdiskutovanější otázkou byla otázka tzv. speciálních fondů a ochrana drobných investorů při investování do nich.

Tolik tedy k popisu jednání a usnesení rozpočtového výboru.

Chtěl bych zde ještě avizovat, že se přihlásím do podrobné rozpravy, neboť jsem si ještě vědom, že je nedořešena jedna otázka, a to je otázka současných problémů s otevíráním a přeměnou investičních fondů. K této záležitosti přednesu v podrobné rozpravě pozměňovací návrh.

Tolik moje zpravodajská zpráva.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Kocourkovi jako zpravodaji, a zároveň jsem zaevidoval jeho přihlášku do podrobné rozpravy. Do obecné rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku, ale vnímám přihlášku pana kolegy Jaroslava Gongola. Prosím, máte slovo, pane kolego.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem včera požádal o společnou rozpravu k těmto dvěma bodům, protože jsem přesvědčen o tom, že velmi úzce spolu souvisí. Bohužel, tato sněmovna rozhodla jinak, že společné rozprava nebude, a proto v obecné rozpravě chci se vyjádřit k tomuto zákonu.

Slyšeli jste, že rozpočtový výbor se zabýval celkem 81 pozměňovacími návrhy a k tomu ještě dalšími legislativně technickými poznámkami a úpravami. Domnívám se, jak jsem konstatoval i u předchozího návrhu zákona, že tento zákon je připraven a přijat horkou jehlou a trpí řadou nedostatků, které jsem konstatoval při včerejším zdůvodnění zamítnutí zákona pod tiskem 522. Z těchto důvodů dávám rovněž v obecné rozpravě návrh na zamítnutí tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Gongolovi. Nemám žádnou další přihlášku do obecné rozpravy, nevidím nikoho z místa, kdo by se hlásil, proto obecnou rozpravu končím. Zároveň se ptám pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj také nemá zájem o závěrečné slovo.

Vzhledem k tomu, že padl návrh na zamítnutí tohoto vládního návrhu zákona, pokusím se všechny zájemce o hlasování svolat do sněmovny. Zároveň vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

Podotýkám, že v obecné rozpravě v jediném vystoupení padl návrh na zamítnutí vládního návrhu zákona o kolektivním investování.

 

O tomto návrhu, který se týká tisku 523 bodu 25 naší schůze, rozhodneme hlasováním pořadové číslo 142. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 142 se z celkového počtu 146 poslanců pro vyjádřilo 33, proti 68. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP