(17.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Budeme pokračovat. Zahajuji podrobnou rozpravu k tomuto tisku, do které mám přihlášku pana zpravodaje a poslance Martina Kocourka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, já jsem včera nechal pro všechny rozmnožit pozměňovací návrh k tisku č. 523, který je označen jako Martin Kocourek. Doufám, že všichni měli příležitost se s ním seznámit, a proto, vážený pane místopředsedo, bych si dovolil se pouze na tento včera rozdaný pozměňovací návrh odvolat a tímto si jej osvojit. Pokud by proti tomuto postupu nebyla námitka, tak bych si dovolil ještě dvě úpravy v tomto textu, který jsem si nyní osvojil.

První úprava by se týkala vymezení § 136, který by vymezoval odst. 13 až 17, nikoliv odst. 13 až 15, jak je uvedeno v tom podkladu, který vám byla včera rozdán, a druhá úprava by se týkala odst. 13, kde se za slovem "rejstříku" ruší čárka a vkládají se slova "nebo nenastaly účinky přeměny investičního podílového fondu na otevřený podílový fond podle dosavadních právních předpisů"; a nyní odkaz a tento odkaz po čarou by zněl: "§ 35j odst. 10 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů".

Tento pozměňovací návrh reaguje na současné problémy, které provázejí otevírání a přeměnu investičních fondů, a tento pozměňovací návrh má za cíl zvýšit právní jistotu učiněných kroků tak, aby nebyli zpochybněni jakkoliv podílníci či bývalí akcionáři těchto fondů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Věřím, že všichni jste ten tisk obdrželi. Nikdo to nezpochybňoval, je tedy součástí předložených návrhů ve druhém čtení plus vaše ústní vyjádření.

Konstatuji, že nemám žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy. Nikoho z místa nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli má pan ministr zájem. Nemá zájem. Pan zpravodaj také nemá zájem.

V podrobné rozpravě nepadl žádný návrh, který je k hlasování, a proto končím druhé čtení návrhu zákona o kolektivním investování tisk č. 523, bod č. 25.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

 

26.
Vládní návrh zákona o dluhopisech
/sněmovní tisk 524/ - druhé čtení

 

Navrhovatel i zpravodaj jsou stejní, takže to máme jednoduché.

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády ministr financí Bohuslav Sobotky. Prosím ho, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Návrh zákona o dluhopisech sleduje tyto nejdůležitější cíle: Reagovat na změny obsažené v návrhu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Jednoznačně definovat co je dluhopis vydávaný v České republice, a který musí být tudíž vydán podle tohoto zákona. Definovat u osoby emitenta určité záruky bezpečnosti investice. Zpřesnit a rozšířit povinné údaje emisních podmínek dluhopisů a jednoznačně vymezit postup Komise pro cenné papíry při jejich schvalování. Lépe upravit povinnost uveřejňování emisních podmínek, zpřesnit pravidla konání schůzí vlastníků dluhopisů a institutu společného zástupce vlastníků dluhopisů. Upravit ustanovení týkající se hypotečních zástavních listů, stanovit nové podmínky pro vydávání komunálních dluhopisů. Zpřesnit vydávání sběrného dluhopisu a upravit správní delikty emitenta dluhopisu ve vazbě na nově připravovaný zákon o správním trestání.

Návrh byl projednán rozpočtovým výborem a já si dovoluji požádat o to, aby byl propuštěn do třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru financí. Podotýkám, že návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru vám všem bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 524/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Martin Kocourek. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte opět, abych jako zpravodaj vás seznámil s jednáním a usnesením rozpočtového výboru na toto téma.

Rozpočtový výbor na své 25. schůzi dne 10. února 2004 k vládnímu návrhu zákona o dluhopisech, tisk č. 524, přijal usnesení č. 328, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona o dluhopisech, tisk č. 524, vyslovila souhlas s připomínkami, které jsou opět uvedeny v tisku č. 524/1, a není tedy důvod je zde znovu opakovat.

Co se týká samotného jednání rozpočtového výboru. Na rozpočtovém výboru bylo navrženo 13 pozměňovacích návrhů, které se týkaly jednak průřezových globálních zpřesnění a dále zejména neměnnosti podmínek emisí státních dluhopisů a dluhopisů České národní banky pro větší důvěryhodnost těchto dluhopisů. Těchto 13 pozměňovacích návrhů bylo přijato, z nich jsou 2 návrhy legislativně technické. Tolik moje informace o rozpočtovém výboru a jeho jednání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli má někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které také nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám, jestli se má někdo zájem vystoupit v podrobné rozpravě. Je tomu tak i nyní. Proto i podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli má zájem pan ministr nebo pan zpravodaj. Není tomu tak.

Končím bod č. 26 - projednávání vládního návrhu zákona o dluhopisech.

 

Podle schváleného pořadu schůze pokračujeme bodem č. 27. Požádám oba přítomné, aby zůstali na svých místech, protože bodem číslo 27 je

 

27.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
/sněmovní tisk 525/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády opět předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech byl vypracován z důvodu zajištění obsahového, formálního a terminologického souladu mezi navrhovanými zákony a ostatními platnými zákony. Návrh zákona také implementuje některé směrnice Evropských společenství, které dosud nebyly do našeho právního řádu dostatečným způsobem implementovány. Jedná se tedy o spíše legislativně technické novely, které mají přímou věcnou návaznost na uvedené tři zákony, které jsme projednávali jako předcházející tři body této schůze Poslanecké sněmovny, a přirozeně osud tohoto zákona je spojen s těmito předcházejícími třemi zákony.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Slova se ujme znovu pan zpravodaj Martin Kocourek, který nám předloží usnesení rozpočtového výboru, kterému jsme to přikázali, a usnesení máte před sebou jako sněmovní tisk č. 525/1. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych jako zpravodaj rozpočtového výboru vás seznámil s usnesením a průběhem jednání rozpočtového výboru na 25. schůzi ze dne 10. února 2004, kdy rozpočtový výbor k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech, tisk č. 525, přijal usnesení č. 331, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech, tisk č. 525, vyslovila souhlas s připomínkami, které jsou opět uvedeny v tisku č. 525/1.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP