(17.10 hodin)
(pokračuje L. Ježek)

Druhý pozměňovací návrh. V § 132 vypustit písm. e), ostatní písmena přejmenovat a zároveň v § 133 odst. 1 vypustit slova "v tržnicích".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ježkovi. Slova se ujme pan poslanec Martin Kocourek. Nemám další přihlášku do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Já mám jeden pozměňovací návrh k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty, které máme ve sněmovním tisku 497.

Tento pozměňovací návrh zní: Za část 19. se vkládá nová část 20., která zní:

Část 20. Změna zákona č. 593/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Článek 20. Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně ve znění - a teď budou vyjmenovány další upravující předpisy.

Z § 5 odst. 3, tento odstavec zní: Pohledávkou z úvěru se pro účely odst. 1 písm. a) rozumí pohledávka vzniklá z úvěru poskytnutého nebankovnímu subjektu podle § 497 až § 507 obchodního zákoníku nebo podle obdobných ustanovení právního předpisu členského státu Evropské unie, podle kterých se poskytují úvěry, s výjimkou případů, kdy bude pro poskytování úvěrů použito právo státu, který není členem Evropské unie, a to i přesto, že použití tohoto práva umožňuje právo příslušného členského státu Evropské unie. Pohledávkou z úvěru se pro účely odst. 1 písm. a) dále rozumí pohledávka vzniklá plněním bankovní záruky.

Stručné odůvodnění: Tento pozměňovací návrh k zákonu o rezervách umožňuje, aby české banky mohly na úvěry poskytnuté do zahraničí vytvářet standardní opravné položky stejně tak, jak to mohou učinit banky v zahraničí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Kocourkovi. Protože nemám žádnou další přihlášku do rozpravy ani nevidím nikoho dalšího, že by se hlásil, končím podrobnou rozpravu.

Ptám se, jestli má pan ministr zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také nevidím, že by měl zájem.

Podotýkám, že nepadl žádný návrh procedurální po podrobné rozpravě, pan zpravodaj se mnou souhlasí, a proto končím bod 19, druhé čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty.

 

Podle schváleného pořadu schůze budeme pokračovat bodem číslo 24, kterým je

 

24.
Vládní návrh zákona o podnikání na kapitálovém trhu
/sněmovní tisk 522/ - druhé čtení

 

Ve druhém čtení jsme ukončili, protože jde o přerušený bod, obecnou rozpravu. Měli bychom podle průběhu obecné rozpravy hlasovat o návrzích, které v obecné rozpravě padly. Než tak učiníme, zopakuji, co se v obecné rozpravě odehrálo. Obecnou rozpravu ve druhém čtení uvedl pan místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka. Zpravodaj - už je přítomen - pan poslanec Martin Kocourek rozpravu sledoval a věřím, že mě bude kontrolovat. V obecné rozpravě podle záznamu ze včerejšího jednání padl jediný návrh a to byl návrh pana kolegy Gongola na zamítnutí návrhu zákona. Toto je návrh, o kterém je potřeba hlasovat.

Ptám se pana ministra financí, jestli má zájem o závěrečné slovo. Nemá zájem. Pan zpravodaj? Také nemá zájem o závěrečné slovo.

Já tedy se pokusím svolat všechny poslance do jednacího sálu s tím, že vás odhlásím a všechny ty, kteří mají zájem hlasovat o tisku 522 ve druhém čtení, o návrhu zákona o podnikání na kapitálovém trhu, požádám o novou registraci. Věřím, že jste se přihlásili, a protože už máme dostatečný počet poslanců, zopakuji návrh.

 

V hlasování pořadové číslo 141 budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí návrhu zákona v tisku 522, zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Zahájil jsem hlasování číslo 141 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 141 z přítomných 153 pro 33, proti 76. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat v projednávání ve druhém čtení s tím, že zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám jedinou písemnou přihlášku - pana poslance Jaroslava Gongola. Další písemné přihlášky nemám, ale vidím hlásit se pana zpravodaje. Pane zpravodaji, máte zájem? Dobře. Takže podle pořadí písemně přihlášených dávám slovo v podrobné rozpravě panu poslanci Jaroslavu Gongolovi, připraví se pan zpravodaj Martin Kocourek. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolím si předložit k tisku 522 tři pozměňovací návrhy.

První pozměňovací návrhy k § 97 odst. 1 písm. b) a c) zní takto:

Na závěr tohoto ustanovení za čárku doplnit následující text: registraci příkazu podle písm. b) provádí centrální depozitář ve vlastní evidenci, v evidenci navazující na centrální evidenci i v samostatné evidenci a na ni navazující evidenci investičních nástrojů. Obdobně postupuje centrální depozitář i v případě registrace zástavních práv vzniklých na základě rozhodnutí orgánu podle zvláštního právního předpisu.

Pozměňovací návrh číslo dvě zní: V § 103 odst. 2 písm. b) upravit v tomto znění:

b) Žadatel prokáže připravenost vést centrální evidenci cenných papírů pro všechny zaknihované cenné papíry včetně dokumentace k této evidenci, kterou je povinen uchovávat podle zvláštního právního předpisu upravujícího archivnictví, a dat z evidence Střediska cenných papírů od počátku jeho činnosti.

Bod 3 zní: § 103 odst. 4. K udělení povolení k činnosti centrálního depozitáře vyhlásí komise výběrové řízení, v rámci kterého zveřejní jeho podmínky a stanoví lhůtu pro podání přihlášek. Na komisí vyhlášené výběrové řízení se přiměřeně použijí ustanovení o obchodní veřejné soutěži podle obchodního zákoníku. Pro posouzení a hodnocení žádosti o udělení povolení ve výběrovém řízení předseda prezidia komise ustaví hodnotící radu (dále jen radu). Členové rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o záležitostech, o nichž se dověděli v souvislosti s výkonem své funkce v radě, a to i po jejím ukončení. Na základě posouzení žádosti o udělení povolení zpracuje rada zprávu o splnění podmínek výběrového řízení a navrhne komisi vyřazení žádostí, které stanoveným požadavkům nevyhoví. Rozhodnutí o vyloučení příslušného žadatele z výběrového řízení přísluší komisi. Toto rozhodnutí je komise povinna bezodkladně sdělit příslušnému žadateli. Komise je povinna na požádání umožnit všem žadatelům, jejichž žádosti byly posuzovány a hodnoceny, nahlédnout do zprávy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP