(15.10 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Nemám žádné další přihlášky. Opakuji, že pan poslanec Braný mě požádal, abych před ukončením podrobné rozpravy nechal hlasovat o jeho návrhu na přerušení a odročení projednávání tohoto návrhu podle přijatého usnesení ústavně právního výboru a nejpozději do 31. ledna. Takto byl stanoven termín odročení. Vyhovím tedy panu poslanci v tom, že ještě před ukončením podrobné rozpravy nechám o tomto jeho návrhu hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout návrh na přerušení a odročení této rozpravy s podmínkami, jak je zmínil pan poslanec Braný? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 301 z přítomných 132 poslanců pro hlasovalo 33, proti 61. Tento návrh na přerušení odročení přijat nebyl.

 

V této chvíli jsme ještě v podrobné rozpravě. Nikdo se do ní nehlásí, podrobnou rozpravu končím. O slovo se ještě přihlásila paní poslankyně Dundáčková, která řekla, že po ukončení podrobné rozpravy se ještě hlásí o slovo. Není to tak. Tak jsme tedy podrobnou rozpravu dovedli k závěru. Mám za to, že už není o čem hlasovat. Žádné další návrhy nepadly, končím projednávání tohoto bodu. Děkuji zpravodaji i navrhovateli. Bod 24 je za námi.

 

Dalším bodem je bod

 

26.
Vládní návrh zákona o válečných hrobech a o změně zákona č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 196/ - druhé čtení

 

Tento návrh měl původně z pověření vlády přednést ministr obrany, ale ujme se ho pan ministr Pavel Dostál. Prosím pana ministra Pavla Dostála, aby se ujal slova k tomuto návrhu zákona. Vás prosím o to, abyste se dnes ještě ztišili, protože se pravděpodobně jedná o poslední bod dnešního programu. Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Vážený pane předsedo, jen bych si dovolil opravit vaše uvedení. Tento bod přednáším v zastoupení pana ministra obrany, ale z pověření vlády. To je důležité, protože bez pověření vlády bych neměl právo zde předstoupit.

Problematika péče o válečné hroby nemá dosud v České republice žádnou ucelenou právní úpravu, protože okrajově ji řeší některé právní předpisy a mezinárodní smlouvy. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo obrany je na základě rozhodnutí vlády povinno koordinovat péči o válečné hroby v České republice a v zahraničí, byl proto zpracován vládní návrh zákona o válečných hrobech a o změně zákona číslo 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vládní návrh zákona, který předkládá Ministerstvo obrany, mj. definuje pojem válečný hrob, za druhé upravuje evidenci válečných hrobů a stanoví obsah institutu péče o válečné hroby.

V rámci prvého čtení byl vládní návrh přikázán k projednání ve výboru pro obranu a bezpečnost a ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Výbor pro obranu a bezpečnost svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh zákona byl vrácen vládě k přepracování. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ve snaze nalézt oboustranně přijatelná řešení některých sporných ustanovení předkládaného vládního návrhu zákona vypracoval v úzké spolupráci s Ministerstvem obrany komplexní pozměňovací návrh. Proto také svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh zákona o válečných hrobech a o změně zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byl projednán a schválen ve znění zmíněného komplexního pozměňovacího návrhu.

Dne 12. 11. tohoto roku byl vládní návrh zákona opětovně projednán výborem pro obranu a bezpečnost, který jej doporučil Poslanecké sněmovně projednat a schválit ve znění komplexního pozměňovacího návrhu výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. S obsahem tohoto komplexního pozměňovacího návrhu se Ministerstvo obrany plně ztotožňuje.

Děkuji vám za pozornost. Tímto končí moje vystoupení v zastoupení pana ministra Kostelky.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Přece jen v zastoupení. Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu a bezpečnost, výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení vám byla - předpokládám - rozdána. Ještě prosím pana poslance Vlastimila Dlaba, aby se ujal jako zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost slova.

 

Poslanec Vlastimil Dlab: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, tento vládní návrh zákona má číslo 196, to znamená, že je ještě daleko starší než zákon, který jsme projednávali před tímto zákonem. Proto vidíte, že skutečné projednávání mělo určitou anabázi. Pan ministr Dostál tady zrekapituloval, jak to proběhlo. Mojí povinností je vás seznámit s usnesením výboru pro obranu a bezpečnost číslo 109, které bylo projednáno na 26. schůzi dne 12. listopadu 2003.

Usnesení k vládnímu návrhu na vydání zákona o válečných hrobech a o změně zákona číslo 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 196. Po odůvodnění náměstka ministra obrany České republiky Ing. Martina Bělčíka a po mé zpravodajské zprávě výbor pro obranu a bezpečnost 1. doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh na vydání zákona o válečných hrobech a o změně zákona číslo 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 196, projednat a schválit ve znění komplexního pozměňovacího návrhu.

Tolik usnesení výboru pro obranu a bezpečnost. Samozřejmě potom ještě vystoupím v podrobné rozpravě, kde se zmíním o dalším komplexním pozměňovacím návrhu, který jste dostali na stůl. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím poslance Rudolfa Tomíčka, aby nás informoval o jednání dalšího výboru, který se tímto návrhem zabýval. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, velice děkuji panu ministru Dostálovi za to, že tak perfektně uvedl průběh projednávání tohoto vládního návrhu na vydání zákona. Jen bych ještě připomněl, že skutečně se jedná o první úpravu této problematiky. Myslím si, že ji velice potřebujeme, protože vztah k válečným hrobům, k lidem, kteří v nich jsou, resp. události, které zapříčinily válečné hroby, je třeba ctít a v mnoha věcech jsou pro nás příkladem a určují dějinné kroky i do budoucna.

Náš výbor projednal komplexní pozměňovací návrh, který předložilo Ministerstvo obrany právě na základě četných připomínek, vyjádření a pozměňovacích návrhů ke stávajícímu vládnímu návrhu. Po několikerém projednání na schůzi 9. července náš výbor přijal toto usnesení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP