(15.00 hodin)
(pokračuje Dundáčková)

(5) Ustanovení předchozích odstavců se použijí přiměřeně i pro notáře, soudní exekutory, auditory, daňové poradce, jakož i účetní, kteří jsou podnikateli.

Poslední věta pozměňovacího návrhu zní: V článku 1 se dosavadní body 40 a 41 označují jako body 41 a 42.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, paní poslankyně. Poprosím ještě jednou pana poslance Plachého a pak ještě pana poslance Braného. Nyní pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych po poradě s legislativou doplnil svůj pozměňovací návrh takto.

V části I měním číslo článku IX na článek X a doplňuji část II, která zní takto: V dosavadní části osmé, v dosavadním článku deset se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "s výjimkou části osmé, která nabývá účinnosti dnem vyhlášení".

Všechny pozměňovací návrhy navrhuji hlasovat jako celek. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji a prosím pana poslance Braného.

 

Poslanec Petr Braný: Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, jak jsem avizoval ve zprávě zpravodaje, z rozpočtového výboru jsem připravil a osvojil jsem si pozměňovací návrhy, které jsou složeny ze všech pozměňovacích návrhů předložených kolegy a kolegyněmi do našeho výboru a které byly projednány. Máte je na lavicích v písemné podobě. Jsou to čtyři stránky, abych nezdržoval tuto ctihodnou sněmovnu. Jenom je cituji.

První pozměňovací návrh je k části první, článek I za prvé v novelizačním bodě číslo 2 v § 1 odstavec 3 se za slova "identifikací se" vkládají slova "pro účely tohoto zákona". To je první a končí to na čtvrté straně - k části osmé, bod 38. V části osm se slova "1. červenec 2003" nahrazují slovy "vstupu Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost". Jestli stačí takto. Tento tisk bude brán jako načtený a mnou osvojený. Je to všech těch, kteří měli trochu obavy a obraceli se ke mně, jestli bude zde vznesen jejich návrh. Kolega Doležal již k jednomu vznesl pozměňovací návrh, proto ta jeho poznámka, že doufá, že si osvojím jeho návrh.

Ve druhé části svého vystoupení bych chtěl podat procedurální návrh. Před ukončením, pane předsedající, této podrobné rozpravy dávám návrh na přerušení a odročení do přijetí usnesení ve věci, ústavně právní výbor, nejpozději do 31. ledna 2004. Opakuji to nejenom pro svoji tvrdohlavost, kterou také má mít chlap, a stát si na svém, ale zejména proto, že průběh této podrobné rozpravy mě nepřesvědčil o tom, že takové množství pozměňovacích návrhů, a někteří kolegové i dvakrát některé věci upřesňovali a možná ještě někdo vystoupí, i když to nepřivolávám, že je tu opravdu potřeba, aby se věci vyřešily, a zejména opět v návrzích jsem slyšel, je základní otázka o povinných osobách z hlediska zákona, takže dejme tomu prostor. O to žádám a netlačme to silou a argumenty, že tento zákon je už tady tak dlouho, jak říká pan ministr, že už si ani nepamatuje, kdy jsme ho projednávali, tak je tady zrovna tak tisk 270, kde jsem zpravodajem, regulace nájemného, a to vládní koalice nedala ani do programu. Takže argument, že je to tady dlouho, neobstojí. Víte, já jsem právě vycházel z určité dohody a předsedkyně ústavně právního výboru paní poslankyně Parkanová už měla vypsanou přihlášku, takže to je dokladem pro mne, že ji brala vážně, že tento bod stáhne z programu této schůze a nebude tam zařazen jako třeba tisk 270, ale potom dala na rychlé doporučení pana ministra, který samozřejmě vychází též z nějakého odborného názoru. Vím, že pana kolegy Koudelky, ale potom říkám, proč nedá pan ministr více na předsedkyni výboru, protože potom to určitým způsobem opravdu vede k takové praxi, že tu je třeba potom načíst cokoliv a výbory obcházet. Já si myslím, že škodlivá je taková legislativní praxe, kdy se obchází stanovený proces a věci se dávají až v závěrečné fázi, a potom je to hlasování ber neber.

Takže bych vás žádal, abyste můj procedurální návrh před ukončením této rozpravy podpořili - na odročení. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Hlásí se o slovo pan ministr Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Musím říci, že bych si skutečně přál, pane předsedo, dámy a pánové, aby tento návrh byl v Poslanecké sněmovně dostatečným způsobem projednán. Pouze bych chtěl konstatovat, že v prvním čtení byl zde tento návrh projednáván 17. dubna letošního roku. Dnes máme 28. listopadu. Norma by měla být účinná před vstupem, nejpozději ke vstupu České republiky do Evropské unie. Z přehledu, který máme k dispozici a který jsme také dali členům této Poslanecké sněmovny ve výborech pro informaci, velká část zemí již pokročila v oblasti implementace těchto směrnic dále než Česká republika. To se týká i více než poloviny zemí, které vstupují spolu s námi, které již tuto normu mají ve svém právním řádu zakotvenou. Týká se to například i sousedního Slovenska, které tuto normu má zakotvenou včetně oné úpravy advokátů, která je zde hodnocena jako sporná.

Velmi bych chtěl požádat o to, zdali bychom byli schopni dokončit projednání této normy ještě na této schůzi vzhledem k tomu, že skutečně k prvnímu čtení zde na půdě Poslanecké sněmovny došlo 17. dubna letošního roku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Jsem žádán o odhlášení. Dám slovo panu poslanci Branému. Mezitím vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Poslanec Petr Braný: Pane předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, jenom znovu zopakuji. Rozumím tomu, že je někdy netrpělivost, ale neříkejme, že kvůli vstupu do Evropské unie je tento tlak. Zrovna tak zákon o regulaci nájemného, když to zjednodušeně povím, je ze stejného dne. Já si to pamatuji proto, že jsme tu spolu seděli s panem ministrem, bylo to před jeho svatbou, takže si to velmi dobře pamatuji, když jsme diskusi vedli, a ten je tu také zaparkován a ten jste z vládní koalice nepustili ani na tuto schůzi. A ten se mnohem více týká občanů naší republiky bezprostředně a je pod větším časovým tlakem podle mě. Takže nalijme si trochu čistého vína.

Já bych opravdu žádal, abychom nedělali silové hlasování, ale abychom odjížděli na víkend, že hlasuji podle svého nejlepšího vědomí, a paní Parkanové a tomuto výboru dali prostor to projednat. Omlouvám se ještě jednou. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Hlásí se ještě paní poslankyně Dundáčková. Podrobná rozprava stále probíhá, nebyla ukončena. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji, pane předsedající. V případě, že už by byla ukončena, hlásila bych se k závěrečnému slovu jako zpravodajka. Přiznám se, že v tuto chvíli již nedoporučuji Poslanecké sněmovně, aby odročovala toto projednávání, protože k tomu není žádný vážný důvod. Podrobná rozprava skončila, pozměňovací návrhy byly načteny a já se domnívám, že teď činit cokoliv jiného nemůžeme. Nemůžeme legislativní text, který byl načten, měnit. To znamená, došlo k tomu, co si vládní koalice přála, převálcovala nás svojí stojedničkou. Nechci se vracet k tomu, že byla obava pravděpodobně z vrácení tohoto tisku do ústavně právního výboru, kde bývá převaha poslanců opozice přítomná při projednávání, to znamená názory, které pak prezentuje ústavně právní výbor sněmovně, se zřejmě vládní koalici nelíbí.

Vzhledem k tomu, že nemluvím v tuto chvíli jako zpravodaj, ale pouze jako poslankyně v řádné podrobné rozpravě, oznamuji, že klub ODS v tuto chvíli již odročení nepodpoří.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP