(17.40 hodin)
(pokračuje Grégr)

Zamezuje pochybnostem o tom, jaké činnosti může podnikatel v rámci každého jednotlivého živnostenského oprávnění vykonávat. Posiluje právní jistotu podnikatele a jeho postavení při jednání před živnostenskými úřady. Podnikatel nemusí mít obavy, zda svou činností nepřekročí rámec svého oprávnění, tedy zda nepodniká neoprávněně.

Senátním pozměňovacím návrhem se vrací do sněmovny řešení odpovídající původnímu návrhu poslanců Vladimíra Doležala a Tomáše Kladívka. Navrhovaná úprava zachovává pozitivní efekty citovaných vládních nařízení a odstraňuje problémy spojené s výměnou starých živnostenských listů. Je jedním z možných řešení, jak omezit administrativní náročnost výměny živnostenských listů vydaných před účinností nařízení vlády, kterým se stanoví seznam oborů živností volných. Ponechává na vůli podnikatele, kdy si staré živnostenské listy vymění za nové a zda tak hodlá učinit.

Nespornou výhodou navrhovaného řešení je skutečnost, že minimalizuje případné finanční náklady na výměnu živnostenských listů jak na straně veřejných rozpočtů, tak na straně podnikatelů.

Senát původní návrh poslanců Doležala a Kladívka legislativně zpřesňuje a dále pak nově doplňuje úpravu odborné způsobilosti pro podnikání v oblasti nákupu a prodeje zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách. V praxi se totiž ukázalo, že stávající právní úprava klade příliš vysoké požadavky na kvalifikaci zejména malých prodejců propanbutanových lahví.

S návrhem úpravy této oblasti podnikání souhlasím. Řešení navrhované Senátem pokládám za akceptovatelné a doporučuji, rovněž v souladu s předřečníkem, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, abyste jej podpořili, a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? (Nikdo.) Pakliže tomu tak není, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování. Podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 356/1999 Sb., podle sněmovního tisku 991/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 991/5.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 886, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 886 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 162 vyslovilo 145 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že návrh zákona ve znění schváleném Senátem jsme přijali.

 

Dalším bodem je

 

151.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.,
a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla),
ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
/sněmovní tisk 1007/4/ - vrácený Senátem

 

Usnesení, jímž Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1007/5. Vítám mezi námi senátora Karla Korytáře.

Prosím, aby se za navrhovatele k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil poslanec Pavel Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, budu velmi stručný. Doporučuji podpořit návrh zákona ve znění vráceném Senátem. Byť jsem přesvědčen, že znění Poslanecké sněmovny bylo lepší, tak přesto doporučuji hlasovat pro znění vrácené Senátem, neboť se domnívám, že současné rozložení sil v Poslanecké sněmovně svědčí spíše ve prospěch senátní verze, a že pokud jsme realisté, tak pouze senátní verze má v tuto chvíli naději na úspěšné přijetí. Proto doporučuji hlasovat pro senátní verzi. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní se táži zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Františka Vnoučka, zda se chce vyjádřit k předloženým návrhům. Je tomu tak, prosím.

 

Poslanec František Vnouček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jenom bych opakoval to, co tady říkal kolega Pavel Němec, protože senátní návrh ještě upřesňuje a zkvalitňuje návrh, který byl odsouhlasen ve sněmovně. Doporučuji také podpořit senátní návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám rozpravu. Připomínám, že při novém projednávání nejsou přípustné pozměňovací návrhy.

V rozpravě jako první vystoupí senátor Karel Korytář, kterému udílím slovo.

 

Senátor Karel Korytář: Vážená paní předsedající, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci. Původně jsem měl připraveno trošku delší zdůvodnění pozměňovacích návrhů, které byly přijaty v Senátu. Vzhledem k předchozím vystoupením chci jenom zdůraznit, že zejména přechodná ustanovení nebo některé náležitosti, které se týkají kategorie vozidel 7,5 tuny ve vztahu k připojeným vozidlům, traktorům a lesním strojům, případně úprava přílohy, jsou natolik významné, že vítám stanovisko svých předchůdců, aby tato předloha našla pochopení a souhlas zde ve sněmovně. Děkuji za vstřícný přístup.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? (Nikdo.) Pakliže tomu tak není, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., podle sněmovního tisku 1007/4, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 1007/5."

Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 887, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 887 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 155 vyslovilo 148 a dva byli proti. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali, k mé velké radosti, že nebudu muset znovu číst návrh usnesení.

 

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP