(17.50 hodin)
(pokračuje Buzková)

Prosím pana senátora Korytáře, aby neutíkal, protože zde má ještě jeden zákon.

 

Dalším bodem je

 

152.
Návrh zákona o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení
pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 1019/3/ - vrácený Senátem

 

Usnesení, jímž Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1019/4. Prosím, aby se za navrhovatele předložených pozměňovacích návrhů vyjádřil místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. Prosím pana ministra Grégra, aby se vyjádřil k předloženým pozměňovacím návrhům.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych uvedl důvody, proč vláda podporuje pozměňovací návrh Senátu a proč doporučuje, aby návrh zákona o poplatcích za udržování patentů byl touto sněmovnou schválen ve znění schváleném Senátem. V daném případě nejde o žádnou meritorní změnu zákona, navíc který hladce prošel v obou komorách. Problém je v termínu účinnosti.

Dne 15. března letošního roku schválila Poslanecká sněmovna přístup České republiky k Úmluvě o udělování evropských patentů. Bohužel, opožděním schválení přístupu k jmenované úmluvě bylo procedurálně znemožněno, aby se Česká republika stala členem Evropské patentové organizace k 1. červenci 2002, jak se původně předpokládalo. Navíc s tímto datem byla spojena účinnost těch částí novely patentového zákona přijaté v roce 2000, které upravovaly propojení národního patentového systému s evropským patentovým systémem. Vznikla tak paradoxně situace, kdy zákon svěřuje orgánům státu povinnosti, které v důsledku toho, že dosud není členem mezinárodní úmluvy, nemůže plnit. Jediným řešením je změnit původně předpokládanou účinnost části novely patentového zákona z 1. 7. 2002 tak, aby nabytí účinnosti příslušných částí zákona nastalo v jeden okamžik, a to s přístupem České republiky k Úmluvě o udělování evropských patentů.

Pozměňovací návrh Senátu je legislativním prostředkem, jak tuto otázku upravit, neboť právě tento návrh zákona řeší problematiku evropských patentů. Proto považuji úpravu přijatou Senátem za potřebnou, ztotožňuji se s ní a věřím, že i vy, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, ji podpoříte. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Táži se zpravodaje hospodářského výboru Tomáše Teplíka, zda se chce k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřit.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, při posuzování předlohy, jak se nám vrátila ze Senátu, jsem dospěl k závěru, že dnešní a budoucí praxi mnohem lépe vyhovuje původní znění Poslanecké sněmovny. Proto mé stanovisko je jasné - podporuji původní znění, jak byl zákon schválen zde v Poslanecké sněmovně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám rozpravu. Jako prvnímu dávám slovo senátoru Karlu Korytářovi.

 

Senátor Karel Korytář: Vážená paní předsedající, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, při projednání návrhu zákona v Senátu se objevila jako velmi závažnou skutečnost, že Česká republika není dosud evropskou patentovou úmluvou vázána, a bylo zřejmé, že by k tomu nedošlo ani do nabytí účinnosti postoupeného návrhu zákona, tzn. k 1. červnu 2002. Druhé čtení této mezinárodní smlouvy se totiž mělo uskutečnit na 46. schůzi Poslanecké sněmovny, bylo však z pořadu této schůze vyřazeno, a jak mohu dnes konstatovat, zařazeno na schůzi další.

Z výše uvedeného důvodu je nezbytné vztáhnout datum nabytí účinnosti návrhu zákona ke dni, kdy se ratifikovaná a vyhlášená evropská patentová úmluva stane pro Českou republiku závaznou. Z téhož důvodu a k témuž datu je třeba též odložit datum účinnosti těch novelizačních bodů zákona č. 116/2000 Sb., které se týkají evropské patentové přihlášky a evropského patentu. V opačném případě by tato ustanovení nabyla účinnosti k 1. červenci 2002, aniž by naše právní úprava korespondovala s mezinárodněprávní úpravou obsaženou v evropské patentové úmluvě.

Dnes již víme, že toto rozhodnutí je správné, i když data platnosti nedoznala v Poslanecké sněmovně změny. Schvalovací a poté prováděcí postup totiž jde za tyto termíny.

Nutnost sladit data účinnosti je obsahem pozměňovacího návrhu, který přijalo plénum Senátu, a důvodem, proč je návrh zákona postoupen k novému projednání v Poslanecké sněmovně.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, věříme, že tuto úpravu podpoříte.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se někdo dále do rozpravy? Slovo má pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, chci vám sdělit své stanovisko k návrhu zákona o poplatcích za patenty a dodatková ochranná opatření.

Senátem vrácen byl s pozměňovacím návrhem s tím, že bylo předpokládáno, že pozměňovací návrh Senátu napraví dřívější legislativní chybu, kterou se do zákona o vynálezech dostalo nereálné datum účinnosti Úmluvy o udělování evropských patentů k 1. červenci 2002, a sladí přístup k úmluvě se vstupem do Evropské unie, jak předpokládal i původní návrh vlády. Proto se Poslanecká sněmovna nezabývala otázkou, kdy se k úmluvě přistoupí, a s přístupem vyslovila souhlas.

Senátní pozměňovací návrh však otázku termínu nevyřešil, neboť jeho text stanoví, že účinnost ustanovení našeho právního řádu, která se týká evropského patentu, nastane tehdy, až k němu přistoupíme. Na tomto místě chci upozornit, že předčasný přístup k Úmluvě o udělování evropských patentů zhorší situaci při přípravě ekonomiky před vstupem do Evropské unie, například přílivem velkého počtu tzv. blokážních patentů. Jedná se cca o pěti- až osminásobek současného stavu.

Navrhuji proto senátní pozměňovací návrh nepřijmout a neschválit zákon ani ve sněmovním znění. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se někdo dále do rozpravy? Žádnou další přihlášku nevidím. Rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 1019/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1019/4."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 888, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 888 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 163 vyslovilo 89 a 60 bylo proti. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Loučím se se senátorem Korytářem.

 

Budeme projednávat další bod, kterým je

 

153.
Návrh zákona o válečných veteránech
/sněmovní tisk 1093/3/ - vrácený Senátem

 

Usnesení, jímž Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1093/4. Prosím, aby se za navrhovatele k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr obrany Jaroslav Tvrdík. - Pan ministr se nechce vyjádřit k předloženým pozměňovacím návrhům.

Táži se zpravodaje výboru pro obranu a bezpečnost pana poslance Radima Turka, zda se chce k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit.

 

Poslanec Radim Turek: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, velice oceňuji návrh Senátu Parlamentu České republiky, který vrací sněmovně zpět tisk v podobě, která byla původně předložena Ministerstvem obrany a následně byla přijata i ve výboru pro obranu a bezpečnost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP