(17.30 hodin)
(pokračuje Pleva)

Takže první věta § 4 odst. 4 po novelizaci Senátem by zněla takto: "Členové rady jsou z kandidátů navržených podle odst. 2 voleni z kandidátů navržených podle odst. 2."

Je to samozřejmě neobratnost zřejmě senátní legislativy, nicméně si myslím, že bychom schválili nesmysl, takže i z tohoto důvodu vám doporučuji, abychom setrvali na usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám rozpravu a připomínám, že při novém projednávání návrhu zákona nejsou přípustné pozměňovací návrhy.

V rozpravě jako prvnímu udílím slovo senátoru Danieli Kroupovi.

 

Senátor Daniel Kroupa: Děkuji, paní místopředsedkyně. Milé paní poslankyně, páni poslanci, obtížně se mi zdůvodňuje senátní návrh zákona, stejně jako obtížně by se mi zdůvodňoval návrh, který přišel do Senátu z Poslanecké sněmovny. Domnívám se, že tento návrh zákona není dobrý, ale to je mé osobní stanovisko. Jako zástupce Senátu mám povinnost vám sdělit důvody, pro které Senát vrátil tento návrh do Poslanecké sněmovny.

Pokusil se zpřesnit účast veřejnosti na jednání rady a prezentaci Českého rozhlasu na veřejnosti. Jak již bylo řečeno, vypouští kontroverzní Kodex Českého rozhlasu, který podle mínění některých legislativců je v rozporu se zákoníkem práce. A konečně vypouští dozorčí radu jako v této instituci nadbytečný orgán, protože většinu funkcí, které tato dozorčí rada má plnit, plní jiné orgány.

Domnívám se, a to je i mé mínění, že senátní verze není sice dobrá, ale je lepší než ta, která přišla z Poslanecké sněmovny, a proto vás prosím, abyste ji podpořili. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Já vás na žádost z pléna odhlašuji a žádám o novou registraci.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů, podle sněmovního tisku 976/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 976/5."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 884, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 884 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 157 vyslovilo 5 a 139 bylo proti.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 976/4."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 885 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 885 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 159 vyslovilo 109 a 44 byli proti. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu.

 

Loučím se se senátorem Kroupou.

 

Budeme pokračovat dalším bodem, kterým je

 

149.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 356/1999 Sb.
/sněmovní tisk 991/4/ - vrácený Senátem

 

Usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 991/5. Prosím, aby se za navrhovatele k předloženým návrhům vyjádřil poslanec Vladimír Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych se krátce vyjádřil a seznámil vás se svým stanoviskem k výsledku projednávání sněmovního tisku 991 Senátem Parlamentu České republiky.

Mohu na tomto místě bohužel konstatovat, že Senát nenašel odvahu podpořit zrušení § 73a, tzn. nařízení vlády č. 140 a 469/2000 a nařízení vlády 209/2001 Sb. Vrácený návrh je s pozměňovacím návrhem, který znění tohoto návrhu vrací zpět do původního návrhu, to znamená, upravuje pouze bod č. 25 čl. IV, to znamená, že zjednodušeně řečeno ruší lhůtu změny živnostenských listů ze tří let naneurčito, to znamená, že očekává řešení tohoto problému až v novele živnostenského zákona.

Přesto dovolte, abych vás požádal o podporu senátního návrhu, protože se domnívám, že jakékoli řešení, i toto minimální, je posunem vpřed a napomůže podnikatelům v dalším podnikání a činnosti, nehledě na to, že návrh novely živnostenského zákona sněmovní tisk 978 kolegyně Dundáčkové a spol. zůstává ještě v možnosti projednat. Takže žádám vás o podporu senátního návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní se táži zpravodaje hospodářského výboru poslance Eduarda Vávry, zda si přeje se vyjádřit k předloženým návrhům Senátu. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu a připomínám, že při novém projednání návrhu zákona nejsou přípustné pozměňovací návrhy. Jako první se do rozpravy přihlásil místopředseda vlády Miroslav Grégr.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych také říci několik slov k projednávanému návrhu na změnu živnostenského zákona vráceného Poslanecké sněmovně Senátem s pozměňovacími návrhy.

Na rozdíl od pana poslance mě uspokojuje, že Senát odmítl zrušení § 73a živnostenského zákona, kterým se zmocňuje vláda k vydání prováděcích předpisů k tomuto zákonu, tak i zrušení nařízení vlády, vydaných na základě tohoto zmocnění. Pouze velmi stručně bych poukázal na problémy, které vedly vládu k vydání nařízení vlády, kterými se stanoví seznam oborů živností volných a obsahové náplně jednotlivých živností.

Před účinností seznamu oborů živností volných záviselo pojmenování jednotlivých volných živností na vůli podnikatele. Docházelo k obcházení podmínek, které by jinak bylo nutné splnit pro získání řemeslné, vázané nebo koncesované živnosti, a provozování těchto činností nekvalifikovanými osobami, a tím i poškozování dobrého jména poctivých českých podnikatelů a odborníků i oprávněných zájmů spotřebitelů. Seznam volných živností zabezpečuje používání stejné terminologie pro názvy jednotlivých živností na celém území republiky. Navazuje na mezinárodní klasifikaci ekonomických činností, umožňuje zařadit jednotlivé činnosti podle této klasifikace a získat přehled o jednotlivých ekonomických aktivitách, což je důležité v partnerských podnikatelských vztazích a je požadováno Evropskými společenstvími.

Stanovení obsahových náplní vymezuje obsahové náplně pro všechny živnosti, tedy pro živnosti koncesované, vázané, řemeslné a volné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP