(10.10 hodin)
(pokračuje Buzková)

Před projednáváním vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1296, bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání.

Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Jelikož se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím.

Přednesu návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1296, ve zkráceném jednání."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 692, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 692 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 172 vyslovilo 154 a jeden byl proti. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Kolegyně a kolegové, tím jsme rozhodli o tom, že stav legislativní nouze trvá. Je o tom, že jsou dány podmínky pro projednání předloženého návrhu zákona ve stavu legislativní nouze.

 

V tuto chvíli mohu tedy zahájit projednávání bodu

 

156.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1296/ - zkrácené jednání

 

Předložený návrh uvede ministr vnitra Stanislav Gross, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, návrh zákona, který předkládám jménem vlády ČR Poslanecké sněmovně, se týká dvou tematických okruhů.

Původní vládní návrh, který se týkal změny zákona o volbách do Parlamentu ČR -

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane ministře. Kolegyně a kolegové, ještě jednou vyzývám ke klidu v Poslanecké sněmovně.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Děkuji, paní místopředsedkyně.

- se týkal té části volebního zákona, která se zabývá volbami do Senátu Parlamentu ČR. V jednom volebním obvodě, konkrétně volební obvod č. 27, došlo k poklesu počtu obyvatel o více než 15 %, což podle zákona je podmínka k tomu, aby došlo k úpravě volebních obvodů, klesne-li nebo stoupne-li počet obyvatel v jednom volebním obvodě o více než 15 % ve vztahu k celorepublikovému průměru. Toto se ve volebním obvodě č. 27 odehrálo. Proto vláda přišla s návrhem zákona, který podle volebního zákona smí být projednáván pouze v roce, ve kterém jsou vyhlášeny volby do horní komory Parlamentu, tedy do Senátu. Proto s tímto návrhem vláda také spojila záležitost časové tísně, tak jak ji předpokládá jednací řád, a navrhla projednávání tohoto návrhu zákona ve stavu legislativní nouze, neboť právě touto záležitostí by bylo ohroženo jedno ze základních práv, které na podzim tohoto roku budou vykonávat občané tohoto státu při volbách do Senátu Parlamentu ČR.

Poté nastala záležitost, která se týká jiné části tohoto zákona, zákona o volbách do Poslanecké sněmovny. Státní volební komise, jejímž předsedou je ministr vnitra ze zákona, projednávala záležitost zveřejňování výsledků voleb a předběžných výsledků voleb a průzkumů volebních v době, kdy se v ČR uzavřou volební místnosti, nicméně budou ještě místa na zeměkouli, kde se bude do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR volit. Státní volební komise oslovila několik ústavních autorit v tomto státě. Všechny tyto autority se shodly na tom, že v případě, že by došlo k průběžnému zveřejňování výsledků nebo průzkumu v době, kdy ještě na některých místech bude probíhat volba, mohlo by dojít k ovlivnění těchto voličů, respektive mohl by být uplatněn návrh na přezkoumání výsledků voleb podle § 87 zákona o volbách do Parlamentu ČR. Z tohoto důvodu státní volební komise konstatovala, že za současné platné právní úpravy nebude možné takového předběžné výsledky a průzkumy realizovat a zveřejňovat do 23. hodiny dne 15. června, tj. do doby, kdy budou poslední volební místnosti, konkrétně v Los Angeles, uzavřeny.

Poté přišel jakýsi politický rozměr tohoto návrhu zákona, kdy se u předsedy Poslanecké sněmovny sešli představitelé všech politických stran, shodně konstatovali, že by bylo dobré a vhodné, kdyby došlo k úpravě tak, aby byl zachován standard, na který jsou občané ČR zvyklí, tzn. standard, ve kterém po uzavření volebních místností dochází k průběžnému zveřejňování předběžných výsledků a průzkumů. Na to reagoval poslanecký návrh zákona, který tuto situaci řešil, který projednávala vláda. Vláda konstatovala, že s tímto poslaneckým návrhem souhlasí, nicméně je zapotřebí v něm udělat ještě některé technické změny, které se týkají především oblasti vyhlašování voleb.

Paní předsedkyně, mně je to vcelku jedno, ale obávám se, že stenografky budou mít dost velký problém zachytit průběh rozpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane ministře, mně je to velmi líto, dělám opravdu, co mohu, ale nemám pocit, že by se mé snažení setkalo s úspěchem. Ještě jednou požádám Poslaneckou sněmovnu o klid, ale nevím, zda tím dosáhnu účelu.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Paní místopředsedkyně, což kdybychom chvíli mlčeli, třeba zklidní i sněmovna.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Můžeme to zkusit.

 

(Odmlka.)

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Mohu pokračovat?

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Samozřejmě.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Došlo k tomu, že vláda projednávala tento poslanecký návrh, konstatovala, že smysl zákona je správný, nicméně je zapotřebí vyřešit dvě věci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP