(10.20 hodin)
(pokračuje Gross)

Za prvé - řešit otázku rychlého přijetí této nové úpravy, aby se podle ní mohly volby připravovat. A za druhé - ještě byla nedořešena otázka vyhlášení voleb prezidentem republiky.

Proto se vláda rozhodla vyřešit tuto věc tím, že včlenila smysl tohoto poslaneckého zákona a z velké většiny i text tohoto poslaneckého návrhu do vládního. Požádala, aby se toto projednávalo současně ve stavu legislativní nouze. Tudíž tento návrh zákona máme před sebou.

Způsob, jakým se vláda - shodně s poslanci - rozhodla řešit ten problém, aby po 14. hodině dne 15. června mohly být zveřejňovány průběžné výsledky i průzkumy výsledků voleb, je ten, že zvláštní volební okrsky byly rozděleny do tří kategorií. První skupinu tvoří volební okrsky, kde nastává akt voleb o čtyři hodiny a víc později, to znamená na západ od území České republiky, s tím, že v těchto zvláštních volebních okrscích by se volby měly konat ve čtvrtek a v pátek vždy od 14 do 21 hodin, tak aby byl zachován ten počet hodin pro volby i v těchto zvláštních volebních okrscích. Druhou skupinu tvoří zvláštní volební okrsky, v nichž nastává shodně označený hodinový čas později o nejvíce dvě hodiny. U těchto zvláštních volebních okrsků se navrhuje konání voleb ve stejné dny jako v České republice, to znamená v pátek a v sobotu, akorát s posunutím v čase o ony dvě hodiny. A třetí skupina zahrnuje zbývající zvláštní volební okrsky, kde se uzavřou volební místnosti buďto dříve, nebo ve stejný čas jako v České republice.

Dochází ještě k některým technickým změnám z hlediska otevírání volebních uren, tak aby k nim docházelo souběžně s otevíráním v České republice.

Toto je tedy podstata návrhu.

Chtěl bych poděkovat Poslanecké sněmovně za to, že umožnila projednání tohoto návrhu v tomto mimořádném řízení. A chtěl bych poprosit o to, aby byl tento návrh co nejrychleji schválen, neboť potřebujeme, aby bylo po právní stránce jasno, podle jakých norem a pravidel se volby budou řídit.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ústavně právní výbor, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1296/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru, pan poslanec Zdeněk Koudelka a seznámil nás s výsledkem projednávání tohoto návrhu zákona ve výboru. Současně jej prosím, aby podle § 99 odst. 3 navrhl, zda se má konat obecná rozprava a o kterých částech se povede podrobná rozprava, a navrhl lhůtu, dokdy má sněmovna jednání o návrhu zákona ukončit.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená paní předsedající, vážená sněmovno, ústavně právní výbor doporučuje schválit vládní návrh zákona ve znění pozměňovacích návrhů, které schválil ústavně právní výbor.

Dále ústavně právní výbor navrhuje, aby se obecná rozprava nekonala, aby se podrobná rozprava konala pouze k ustanovením dotčeným změnou ve vládním návrhu, a dále, aby lhůta, dokdy má být ukončeno jednání v této věci, byla nejpozději do půlnoci dnešního dne.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní tedy rozhodneme o těchto návrzích, tak jak je předložil pan zpravodaj. Prosím všechny poslance, aby se zúčastnili hlasování.

Nejprve rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu. Pakliže jste poslouchali pana zpravodaje, mělo by být jasné, že ústavně právní výbor doporučuje podrobnou (?) rozpravu nevést.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu, tak jak jej předložil ústavně právní výbor ústy pana poslance Koudelky, a sice, že obecná rozprava k tomuto návrhu nebude vedena.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 693, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 693 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 179 pro vyslovilo 160 a nikdo nebyl proti.

 

Pan zpravodaj Koudelka dále navrhl, aby podrobná rozprava byla vedena pouze k těm částem zákona, kterých se dotýká projednávaný vládní návrh, a aby lhůta pro jednání o návrhu zákona byla ukončena dnes o půlnoci.

Je tomu tak, pane zpravodaji? Citovala jsem vás přesně? Pakliže nebude námitek, myslím, že o těchto dvou návrzích můžeme rozhodnout společně.

Kolegyně a kolegové, já skutečně ještě jednou prosím o klid v jednacím sále. Materie, kterou projednáváme, je procedurálně velmi obtížná. Myslím, že by bylo dobré, kdyby v Poslanecké sněmovně bylo slyšet, o čem hlasujeme.

 

O návrhu, který jsem momentálně přednesla, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 694, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 694 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 180 pro vyslovilo 158 a 3 byli proti.

 

Podrobnou rozpravu tedy povedeme pouze k částem zákona, které jsou dotčeny tímto vládním návrhem.

V tuto chvíli otevírám tedy podrobnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Slovo má pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vády, dámy a pánové, já se velmi omlouvám, a nedělám to zvlášť rád, že vystupuji ne úplně připraven. Je ale pravda, že tento návrh přišel v legislativní nouzi až minulý týden a jednání o něm ještě běží.

Já dávám na zvážení této sněmovně jeden návrh, a to abychom neprováděli změny senátních volebních obvodů, které jsou navrženy v obvodech 25 a 27, a abychom místo toho změnili tam, kde je v zákoně doposud číslovka 15 - že odlišnost jednotlivých senátních obvodů může být maximálně o 15 % -, tuto číslovku na 20.

Když se projednával původní vládní návrh volebního zákona do Senátu, návrh zněl 25 %. Pak až ve sněmovně došlo ke změně na 15 %. Mně se zdá vzhledem k posunům obyvatelstva hranice 15 % poměrně velmi nízká. Docházelo by k častým změnám senátorských volebních obvodů. A když už dnes víme, že identifikace občanů se Senátem je relativně velmi nízká sama o sobě, zdá se mi podivné, aby se kousky republiky stále přehazovaly z jednoho senátního obvodu do druhého. Navíc tento návrh, který je předložen, je návrhem, který zpracovalo Ministerstvo vnitra, což je zcela v pořádku, ale v podstatě nikde se o něm neví - ani v politických stranách, ani na úrovni Prahy. Proto bych se daleko spíše klonil k této variantě, která nám umožní v tuto chvíli nedělat změny v hranicích volebních senátorských obvodů a která by i do budoucna zajišťovala vyšší stabilitu senátorských volebních obvodů. A ta odchylka - jestli je to 15, nebo 20 % - mi nepřipadá tak fatálního charakteru, aby zpochybňovala rovnost volebního práva. Myslím si, že naopak vyšší identifikace jednotlivých senátorů se svým pevně stanoveným volebním obvodem je výhodou.

Proto bych navrhoval přijmout tyto dvě změny - to znamená změnit číslovku 15 na číslovku 20 a vypustit změnu volebních obvodů 25 a 27.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Pan poslanec Václavek má slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP