(Jednání pokračovalo ve 14.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, skončila polední přestávka. Dříve než přistoupíme k pevně zařazenému bodu 94, žádám předsedu volební komise poslance Jana Vidíma, aby nás seznámil s výsledky volebních bodů 130, 131 a 134. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky druhého kola tajných voleb.

Začneme volbou členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky (bod 131). Bylo vydáno 148 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 148 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro poslankyni Ludmilu Brynychovou bylo odevzdáno 67 hlasů, pro poslance Jana Grůzu byly odevzdány 72 hlasy a konečně pro poslance Pavla Peška byly odevzdány 43 hlasy. Konstatuji, že ve druhém kole nebyl zvolen nikdo. Tím tato volba končí.

Dále mi dovolte, abych vás seznámil s volbou členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury (bod 134). Bylo vydáno 148 hlasovacích lístků, odevzdáno pak 148 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro poslance Libora Ježka bylo odevzdáno 39 hlasů, pro poslance Františka Vnoučka byly odevzdány 73 hlasy. Konstatuji, že ani v tomto druhém kole nebyl zvolen nikdo. Tím tato volba končí.

A konečně mi dovolte, abych vás seznámil s výsledky volby členů prezidia Pozemkového fondu České republiky (bod 130). Bylo vydáno 148 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 148 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navrženého kandidáta poslance Václava Grünera byly odevzdány 72 hlasy. Konstatuji, že ani v tomto druhém kole nebyl nikdo zvolen. Tím tato volba končí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. Znamená to, že o uvolněných místech v těchto orgánech budeme zřejmě jednat na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Já bych vás požádal, zda byste nevyhlásil termíny na nominaci těchto kandidátů, protože už se zřejmě po dnešním dnu neuvidíme.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající. Do prezidia Pozemkového fondu navrhuje kandidáty vláda České republiky, nemohu tedy vyhlašovat lhůtu pro předkládání návrhů poslaneckými kluby. Do dalších dvou orgánů - Dozorčí rady Pozemkového fondu a do Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury - vyhlásím lhůtu neprodleně poté, co tento bod bude zařazen do návrhu pořadu příští schůze organizačním výborem.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. O programu příští schůze rozhodne organizační výbor dne 11. 4.

 

Přistoupíme tedy k pevně zařazenému bodu, kterým je bod číslo

 

94.
Vládní návrh zákona, kterým se smění zákon č. 15/1998 Sb.,
o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 1119/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí Jiří Rusnok a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Martin Kocourek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1119/2.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Hlásí se pan zpravodaj Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych v rámci třetího čtení navrhl legislativně technické úpravy v tisku 1119/2, které by byly tři.

První by byla legislativně technická úprava, která by se týkala pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru označeného jako A14, kde by se na konci textu tohoto pozměňovacího návrhu vložil odkaz na poznámku pod čarou x) a připojila by se nová poznámka pod čarou, která by zněla: Poznámka pod čarou x) § 183h obchodního zákoníku.

Druhá legislativně technická úprava by se týkala pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru označeného A25, kde by se v návětí pozměňovacího návrhu nahradila slova tři až pět slovy tři a čtyři.

Třetí legislativně technická úprava by se týkala pozměňovacího návrhu označeného jako E9, což jsou mé pozměňovací návrhy, kde u alternativy dvě a v souladu s kontrolou stenozáznamu by text za závorkou u tohoto pozměňovacího návrhu zněl: uvozovky dole se zrušuje text uvozovky dole slova uvozovky dole v rozvaze uvozovky nahoře se nahrazují slovy uvozovky dole v účetnictví čárka dvoje uvozovky nahoře.

Na vysvětlenou bych chtěl říci, že to takto důkladně přednáším proto, protože není potom zcela zřejmé, co se vlastně upravuje a kde uvozovky mají či nemají být.

Dovolte další návrh v rámci třetího čtení. Dovolil bych si navrhnout stažení pozměňovacího návrhu označeného jako E7, což je opět můj pozměňovací návrh. O tomto stažení bychom hlasovali v rámci procedury.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Před procedurou, pane poslanče. Děkuji.

Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Nejprve bychom hlasovali ještě před oznámením procedury o stažení pozměňovacího návrhu pana poslance Martina Kocourka pod písmenem E7. Poté bych požádal pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil stanoviska jak svoje, tak pana ministra financí.

 

Nyní budeme hlasovat o stažení pozměňovacího návrhu pana Martina Kocourka.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 581 z přítomných 122 poslanců pro 115, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní požádám pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou při hlasování.

 

Poslanec Martin Kocourek: Můj návrh procedury bude poměrně dlouhý. Protože pozměňovacích návrhů je přes 60, snažil jsem se maximálně zracionalizovat postup. V prvé řadě bych chtěl říci, že zde registruji nehlasovatelné návrhy, a to nehlasovatelné návrhy označené jako C, C1 a C2 kolegy Sobotky, protože do této chvíle nebyl ukončen legislativní proces u novely zákona o bankách. Proto jsou podle mého názoru nehlasovatelné pozměňovací návrhy, které novelizují tento doposud legislativně nedokončený proces u novely zákona o bankách. Pokud pan kolega Sobotka souhlasí, musím konstatovat, že návrhy C1 a C2 jsou nehlasovatelné.

Pokud se týká samotné procedury, navrhuji postup, abychom projednávali přednostně návrhy, které jsou v kolizi, nebo návrhy, které jsou pozměňovacími návrhy k pozměňovacím návrhům, a to zejména k pozměňovacím návrhům rozpočtového výboru, které máme v tisku 1119/2 označeny jako sadu pozměňovacích návrhů A.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP