(12.00 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Má někdo připomínky k navržené proceduře? Nemá.

 

Nechám tuto proceduru schválit.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 324 z přítomných 156 poslanců pro 144, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Budeme postupovat podle schválené procedury. Můžeme začít.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji, abychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pana poslance Macháčka pod písmenem C, společně body 1, 2 a 3. Zpravodaj nedoporučuje. (Stanovisko ministra je neutrální.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 325 z přítomných 155 poslanců pro 83, proti 65. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Tím se stávají návrhy pod písmenem D1 nehlasovatelnými. Můžeme hlasovat o návrzích z usnesení rozpočtového výboru pod bodem A. Zpravodaj doporučuje. (Ministr rovněž doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Je to pod bodem A1 až A5.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 326 z přítomných 155 poslanců pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tento návrh musí být modifikován i ve znění schváleného pozměňovacího návrhu pana poslance Macháčka.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat společně o zbývajících bodech 1 až 23 kromě bodu B19 poslance Palase. Zpravodaj nedoporučuje. (Ministr rovněž nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Bod 19 je již nehlasovatelný, ostatní se nedoporučují.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 327 z přítomných 156 poslanců pro 9, proti 145. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Naposledy navrhuji hlasovat o bodu D2. Zpravodaj doporučuje. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 328 z přítomných 156 poslanců pro 134, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Můžeme přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o - teď nevím, jestli už mám říci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nebo Finanční prokuratuře, podle sněmovního tisku 1100, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 329 z přítomných 156 poslanců pro 105, proti 47. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Končím třetí čtení, končím projednávání bodu 95.

S procedurálním návrhem se hlásí pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Promiňte, že zdržuji. Při hlasování číslo 323 jsem mačkal "ano". Přesto mám na sjetině křížek. Nezpochybňuji hlasování, pouze to uvádím pro stenozáznam.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Přistoupíme k bodu

 

96.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1101/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali stejní aktéři, ministr financí pan Jiří Rusnok a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Libor Ježek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1101/2.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan zpravodaj Libor Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já žádám sněmovnu o stažení mého pozměňovacího návrhu pod bodem C1 vzhledem k tomu, že předchozí zákon již doznal změny v názvu. Navrhuji to pro jistotu, abychom se nedostali k tomu, že schválíme něco jiného.

 

Místopředseda PSP František Brožík: To je spíše procedurální návrh. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikdo.

Nechám o stažení návrhu poslance Libora Ježka hlasovat neprodleně a poté ho požádám, aby nám přednesl proceduru hlasování.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 330 z přítomných 153 poslanců pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní žádám pana zpravodaje, aby nás seznámil s postupem hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním aby zazněla stanoviska.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji, aby se nejprve hlasovalo o bodu B pana poslance Macháčka, který slova "Finanční prokuratura" nahrazuje slovy "Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových", poté abychom společně hlasovali o bodech C2 až C4, které jsou pozměňovacími návrhy ke znění návrhu zákona a rozpočtového výboru. Bude-li přijat, je poté nehlasovatelný bod C5. A poté bychom hlasovali společně o bodech 1 - 30 usnesení rozpočtového výboru pod písmenem A.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane zpravodaji, teď jsem nerozuměl předposlední větě: budou-li přijaty návrhy C2 až 4, je nehlasovatelný návrh C5, nebo budou-li přijaty návrhy rozpočtového výboru?

 

Poslanec Libor Ježek: Společné hlasování o bodech C2 až C4. Budou-li přijaty, tak se bod C5 stane nehlasovatelným, protože mění text článků, které mění body C2 až C4. Když bude schválen text, není už možné do něj dále zasahovat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Neměl by tedy být postup opačný, nejprve hlasovat o bodu C5, i když jsou to vaše návrhy?

 

Poslanec Libor Ježek: Já se domnívám, že ne.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dobře. Vy jste navrhl proceduru, to znamená hlasovat o A1 až A31.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP