(12.10 hodin)
(pokračuje Brožík)

Táži se, zda má někdo jiný návrh nebo připomínky k proceduře. Není tomu tak. Myslím si, že procedura je zřejmá, nemusíme o ní nechávat hlasovat.

 

Nejdříve tedy přistoupíme k hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem B pana poslance Antonína Macháčka. Stanoviska? (Zpravodaj i navrhovatel doporučují.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 331 z přítomných 153 poslanců pro 145, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji společné hlasování o bodech C2 až C4. Doporučuji. (Ministr: Neutrální.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 332 z přítomných 154 poslanců - pane kolego u počítače, vy jste mi vymazal hlasování ještě předtím, než jsem sdělil sněmovně výsledek. Vím, že bylo 129 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Ale prosil bych, aby u počítače věnovali pozornost řídícímu schůze. Děkuji.

Další návrh, pane poslanče.

 

Poslanec Libor Ježek: Tím se stává nehlasovatelným bod C5 a navrhuji společně hlasovat o bodech 1 až 30 usnesení rozpočtového výboru, a to ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Doporučuji. (Ministr rovněž doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 333 z přítomných 154 poslanců pro 145, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů - podle sněmovního tisku 1101, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 334 z přítomných 154 poslanců pro 149, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Mám pocit, že se nám hlasovací zařízení trošku splašilo, protože jsem nic nemačkal, a máme tam nové hlasování. Přesto konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

 

102.
Vládní návrh zákona o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 1162/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr vnitra Stanislav Gross a zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví paní poslankyně Alena Páralová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1162/2.

Otvírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Závěrečná slova zřejmě nebudou nutná. Přesto poprosím paní zpravodajku, aby nás seznámila s postupem při hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním nám byla oznámena stanoviska. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

(Ministr vnitra mimo mikrofon žádá o závěrečné slovo.)

Já jsem se ptal na závěrečná slova, nikdo se nepřihlásil. Pokud ale míníte ještě vystoupit, pane ministře, samozřejmě že slovo vám udělím. Vy můžete vystoupit kdykoliv. Prosím, závěrečné slovo pana ministra vnitra.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Omlouvám se, pane místopředsedo, vy jste blesk.

Chtěl bych jenom závěrečného slova využít k tomu, abych konstatoval, že s pozměňovacími návrhy výboru pro sociální politiku a zdravotnictví souhlasím a budu je doporučovat.

Co se týče toho velkého souhrnu pozměňovacích návrhů, které předložila paní poslankyně Páralová, ty budu nedoporučovat, za chvíli se vyjádřím k důvodům, s výjimkou bodů 36, 37 a 38, které se týkají obchodního zákoníku, se kterými mohu vyslovit souhlas. Akorát bych upozornil na to, že podle našeho názoru existuje určitá pochybnost, jestli navrhovaná změna a doplnění a přečíslování odstavců je správná, protože § 66 obchodního zákoníku v platném znění včetně novely provedené zákonem č. 15/2002 má celkem devět odstavců. A z toho vyplývá, že za ně nově doplněné odstavce by měly být správně označeny nikoliv 12 a 13, ale 10 a 11 jako číslice, které následují za číslicí devět. Tady možná jenom,kdyby legislativa se podívala a dalo by se to eventuálně spravit v rámci legislativně technických připomínek v rámci třetího čtení.

Co se týče pozměňovacích návrhů paní kolegyně Páralové, nechci tady o všech z nich hovořit, protože jich bylo předloženo poměrně hodně. Omezím se pouze na konstatování, že pohledu paní kolegyně rozumím na základě jejího vystoupení jak v obecné části rozpravy, tak i v podrobné, takže to prostě navazuje na ty názory, které byly prezentovány. Musím ale Poslaneckou sněmovnu jasně upozornit, že takto formulované pozměňovací návrhy jasně bourají koncepci zákona, protože byla-li koncepce toho zákona stvořena z toho důvodu, aby se zajistila větší samostatnost úředníků, kteří vykonávají státní správu na orgánech samosprávy, z toho důvodu že na ně přenášíme velkou část výkonu státní správy, tak tyto návrhy paní kolegyně Páralové jdou přesně proti tomuto. A v několika bodech by znamenaly zvýšení politického vlivu na tyto úředníky v samosprávných orgánech.

Další záležitostí je, že by to znamenalo i pro některé úředníky, resp. pro tyto úředníky zhoršení postavení na rozdíl od pracovníků, kteří budou v pracovněprávním vztahu podle obecné právní normy, která upravuje pracovněprávní vztah v zákoníku práce.

Takže to jsou návrhy, se kterými já prostě souhlasit nemohu. Uvidíme, jak Poslanecká sněmovna o jednotlivých z nich bude rozhodovat.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Omlouvám se, ale otevřel jsem podrobnou rozpravu, tedy rozpravu ve třetím čtení, nikdo se nepřihlásil. Pokud by bylo třeba, aby zazněly návrhy legislativně technického charakteru, je třeba, abyste, pane ministře, otevřel rozpravu, a poprosil bych, aby paní zpravodajka se dohodla s legislativou, zda je to nutné, a poté abychom případně tyto úpravy sdělili v rozpravě ve třetím čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP