(11.50 hodin)
(pokračuje Brožík)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 320 z přítomných 152 poslanců pro 122, proti 7. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.

 

Děkuji ministrovi a místopředsedovi vlády, děkuji panu zpravodaji Jiřímu Hofmanovi. Končím třetí čtení, končím bod 86.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je bod č. 91, a to je

 

91.
Návrh poslanců Miloslava Vlčka, Pavla Šafaříka, Ivana Pilipa, Svatomíra Recmana
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb.,
o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1058/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Miloslav Vlček a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Michael Kuneš. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1058/3.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se, zda hodlají navrhovatelé sdělit svá poslední přání.

Přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje, aby přednesl jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním nám sdělil stanovisko.

 

Poslanec Michael Kuneš: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená vládo, milé kolegyně a kolegové, máme dva pozměňovací návrhy, které zazněly v druhém čtení, a to pod písmeny A a B - pod písmenem A poslance Miroslava Kalouska a pod písmenem B poslance Svatomíra Recmana. Pokud projde pozměňovací návrh A, automaticky je nehlasovatelný pozměňovací návrh B.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji. Procedura je velmi jednoduchá. Budeme tedy hlasovat nejprve o pozměňovacím návrhu pana poslance Miroslava Kalouska. Stanovisko navrhovatele je souhlasné, zpravodaje také souhlasné.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 321 z přítomných 151 poslanců pro 89, proti 45. Návrh byl přijat.

 

Tím se stává návrh pana poslance Recmana nehlasovatelný. Je vlastně podobný s návrhem pana poslance Kalouska.

Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Miloslava Vlčka, Pavla Šafaříka, Ivana Pilipa, Svatomíra Recmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1058, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 322 z přítomných 153 poslanců pro 100, proti 39. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji navrhovatelům i zpravodaji. Končím třetí čtení, končím projednávání bodu 91.

 

Budeme pokračovat dalším bodem, kterým je bod č. 92, a to je

 

92.
Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Miloslava Vlčka, Svatomíra Recmana,
Ivana Pilipa a dalších na vydání zákona o státním dluhopisovém programu
k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci
ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen
/sněmovní tisk 1059/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů za navrhovatele zaujal pan poslanec Bohuslav Sobotka a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Michael Kuneš. Pozměňovací návrhy nebyly předneseny.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Závěrečná slova nejsou důležitá.

Přistoupíme k celému návrhu zákona. Pan zpravodaj se hodlá ještě k něčemu vyjádřit? Nejsou pozměňovací návrhy. Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Bohuslava Sobotky, Miloslava Vlčka, Svatomíra Recmana, Ivana Pilipa a dalších na vydání zákona o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen, podle sněmovního tisku 1059.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 323 z přítomných 154 poslanců pro 100, proti 44. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu kolegovi Sobotkovi za navrhovatele i panu poslanci Kunešovi jako zpravodaji.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je bod č. 95, a to

 

95.
Vládní návrh zákona o Finanční prokuratuře
/sněmovní tisk 1100/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí Jiří Rusnok a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Libor Ježek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1100/2.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pokud se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Táži se, zda hodlá vystoupit pan ministr financí. Není tomu tak. Pan zpravodaj také ne. Přesto prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním nám byla sdělena stanoviska. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji následující proceduru. Nejprve bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích, které navrhují změnu názvu zákona, a to tak, aby bylo možno ji promítnout nejen do sněmovního tisku, ale i do přijatých pozměňovacích návrhů, takže nejprve navrhuji hlasovat o bodu C, společně body 1 až 3. Nebudou-li přijaty, o bodu D varianta 1. Nebude-li přijata, o bodu D1 varianta 2. Poté navrhuji hlasovat společně o bodech 1 až 5 usnesení rozpočtového výboru pod body A, budou-li přijaty, stane se nehlasovatelným bod 19 poslance Palase. Poté společné hlasování o zbývajících bodech 1 až 23 pana poslance Palase pod písm. B a naposled o písm. D2.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP