Neautorizováno !


 

(19.10 hodin)

(pokračuje Grulich)

Chci vám sdělit, že k těm návrhům, které jsou obsaženy v pozměňovacích návrzích a navrhují určité teritoriální změny v obcích, mikroregionech a jejich přesunutí do jiných regionů, jsme rozhodnuti podat do konce května t. r. návrh vládě -

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane ministře. Prosím o klid.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: - návrh vládě, který bude komplexně tuto -

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane ministře. Poprosila bych některé poslankyně a poslance, aby nerušili hlasitými výkřiky. Pane ministře, pokračujte.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Opakuji tedy. Do konce května t. r. podá Ministerstvo vnitra vládě návrh na komplexní řešení této problematiky, protože návrhů se schází celá řada, a pokud by byly dílčím způsobem řešeny v tomto návrhu zákona, nebyly by vyčerpávající a zavdávaly by příčiny k dalším nesrovnalostem. Pokud budete srozuměni s tímto ujištěním, a víte dobře, že jsem bez výjimky všechny závazky, které jsem této sněmovně sdělil, dodržel, tak vám prohlašuji, že tato záležitost bude komplexně do 30. května řešena.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi a udílím slovo panu poslanci Martínkovi, aby jako zpravodaj přednesl případné závěrečné slovo, potom navrhl proceduru hlasování a poté předkládal jednotlivé pozměňovací návrhy a spolu s panem ministrem se k nim před hlasováním vyjádřil.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, v úvodu navážu na pana ministra. Chci sdělit, že k pozměňovacím návrhům, které přesouvají obce v tomto zákoně, budu dávat nesouhlasné stanovisko, ale pouze pod dojmem jeho příslibu, který tady zcela jasně řekl. Považuji za zcela zásadní to, aby reforma byla úspěšná, aby se v odůvodněných případech mohly řešit požadavky obcí na přesun do jiných oblastí, do jiných teritorií. Nicméně považuji na základě znalostí, které mám, tuto věc za velmi složitou, a proto považuji za nutné, aby Ministerstvo vnitra připravilo komplexní návrh tak, jak jej pan ministr přislíbil.

Nyní k vlastní proceduře tohoto zákona. Navrhuji, abychom hlasovali po jednotlivých pozměňovacích návrzích, tzn. nejdříve písmeno B, přičemž bod 1 tohoto písmene je pozměňovací návrh pana poslance Zuny, který je nehlasovatelný, protože je nekompletní. Potom o písmenu C jako celek, potom o písmenu D, dále o písmenu E, F po jednotlivých částech. Na závěr o komplexním pozměňovacím návrhu a o zákonu jako takovém.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nevidím žádné výhrady vůči přednesenému návrhu. Pan poslanec Koudelka má slovo k procedurální připomínce.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Navrhuji, aby se o mém pozměňovacím návrhu F1 a F2 hlasovalo společně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: To rádi učiníme, pane poslanče.

Vzhledem k tomu, že nejsou žádné další připomínky, dám hlasovat o postupu, jak jej navrhl pan poslanec Martínek.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 657 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 657 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 183 pro něj vyslovilo 117 a 5 bylo proti.

 

Pane zpravodaji, postupujte podle schválené procedury, předkládejte jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim spolu s panem ministrem vyjádřete.

 

Poslanec Radko Martínek: Ano, paní předsedající. Jak jsem říkal, bod 1 písmeno B je nehlasovatelný. Pan předkladatel nezpochybnil. Nyní budeme hlasovat o bodu 2. Stanovisko pana ministra je nesouhlasné, moje stanovisko je také nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 658 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 658 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 183 pro něj vyslovilo 66 a 80 bylo proti.

 

Pokračujte, prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Radko Martínek: Další návrh je bod bodem C. Navrhuji hlasovat o všech třech najednou, jak jsem řekl v proceduře. Moje stanovisko je souhlasné, pana ministra také souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 659 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 659 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 183 pro něj vyslovilo 110 a 40 bylo proti.

 

Poslanec Radko Martínek: Další je návrh pod písmenem D. Stanovisko pana ministra je výrazně nesouhlasné, moje také nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 660 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 660 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 182 pro něj vyslovilo 43 a 116 bylo proti.

 

Poslanec Radko Martínek: Dále máme pozměňovací návrh písmeno E přednesený panem poslancem Zvěřinou. Stanovisko pana ministra je nesouhlasné, moje také nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 661 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 661 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 182 pro něj vyslovilo 71 a 86 bylo proti.

 

Poslanec Radko Martínek: Nyní přecházíme k bodu F. Jsou to pozměňovací návrhy pana kolegy Koudelky. Navrhoval hlasovat o bodu 1 a 2 společně. Stanovisko pana ministra je nesouhlasné, moje také nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 662 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 662 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 182 pro něj vyslovilo 77 a 78 bylo proti.

 

Poslanec Radko Martínek: Nyní je bod 3 písmeno F, pozměňovací návrh pana poslance Koudelky. Stanovisko pana ministra je výrazně nesouhlasné, moje také nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Na žádost pana poslance Koudelky jsem vás všechny odhlásila a prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 663 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 663 tento návrh nebyl přijat, když z přítomných 163 pro něj hlasovalo 34 a 109 bylo proti.

 

Poslanec Radko Martínek: Nyní bych navrhoval hlasovat o pozměňovacím návrhu výboru pro veřejnou správu jako celku. Stanovisko pana ministra je pozitivní, moje stanovisko je také pozitivní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 664 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 664 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 167 pro vyslovilo 124 a 35 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP