Neautorizováno !


 

(19.20 hodin)

Poslanec Radko Martínek: Nyní bych navrhoval hlasovat o zákonu jako celku, včetně všech pozměňovacích návrhů, které byly přijaty.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, já jsem dostala informaci, že pan poslanec Krása se hlásí s procedurální připomínkou. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Krása: Paní předsedající, já se omlouvám, vznáším námitku k hlasování o pozměňovacím návrhu B2. Hlásil jsem se, že hlasovací zařízení mi ukázalo jinak, já jsem hlasoval pro tento návrh a hlasovací zařízení svítilo jako ne. Proto vznáším námitku proti tomuto hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Je to námitka, o které jsem povinna dát hlasovat. Jedná se o hlasování B2, pane poslanče? Ano.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 665. Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Krásy? Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 665 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 173 pro něj vyslovilo 124 a 22 bylo proti. S námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o pozměňovacím návrhu B2. Prosím ještě jednou stanoviska.

 

Poslanec Radko Martínek: Stanovisko ministra nesouhlas, můj také nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 666. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 666 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 175 pro něj vyslovilo 93 a 74 bylo proti.

 

Poslanec Radko Martínek: Nyní bych poprosil, paní předsedající, abychom hlasovali o zákonu jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o okresních úřadech podle sněmovního tisku 424, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 667. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 667 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 176 pro něj vyslovilo 114 a 53 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Blahopřeji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Dalším bodem je

 

95.
Vládní návrh zákona o hlavním městě Praze
/sněmovní tisk 425/- třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministra vnitra Václav Grulich a zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Libor Krátký.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 425/2. Poznamenávám pro stenozáznam, že tisk je omylem označen jako tisk 452/2. Tuto záležitost nám pan zpravodaj objasní.

Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do této rozpravy někdo hlásí.

Možná, pane zpravodaji, že by bylo dobré, kdybyste omyl, ke kterému došlo v číslování sněmovního tisku, vysvětlil v rozpravě ve třetím čtení. To je teď, pane zpravodaji.

 

Poslanec Libor Krátký: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, úvodem bych tedy objasnil několik omylů nebo požádal o to, aby mohly být napraveny první z nich. Přímo na titulní straně je v čísle tisku, kde došlo k přehození číslic. Místo 425 je číslo 452. To je první z omylů, o kterých již mluvila paní předsedající.

Pokud bych to mohl spojit do jednoho, tak v tisku, o jehož čísle jsem právě hovořil, tzn. tisk 425/2, pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o hlavním městě Praze, ještě došlo při přepisu ke čtyřem chybám, které postupně vyjmenuji, a doufám, že bude možnost je tímto napravit.

První z nich je v pozměňovacím návrhu paní poslankyně Machaté, a sice části 6 jejího pozměňovacího návrhu, kde se v § 19 doplňuje nový odstavec, který zní - a na poslední řádce tohoto textu tohoto odstavce je text: "upravující výši náhrad a při vyvlastnění staveb a pozemků". Slovo "a" tam nepatří. To je první oprava textu.

Další oprava je v pozměňovacím návrhu opět paní poslankyně Machaté v bodě 13, který zní: v § 23 odst. 5 se za slovo "Prahy" vkládají slova "nebo městskou částí". Správně má znít tento text "nebo městské části". To je druhá z chyb.

Třetí, kde vypadlo slovo, je v pozměňovacím návrhu pana kolegy Kladívka pod písm. F. Je to v odst. 1 jeho návrhu nového paragrafu, který zní: "Městské části mohou při výkonu samostatné působnosti ke splnění konkrétního úkolu spolupracovat s jinými městskými částmi nebo územními samosprávnými celky i na základě smlouvy" - a zde vypadlo slovo před územními samosprávnými celky slovo "základními". Je to proto, že i tím byly míněny obce od začátku a v ústavě jsou obce nazývány právě označením základní územní samosprávné celky. To je třetí chyba v tomto předkladu.

Poslední dvě jsou v mém pozměňovacím návrhu, tzn. pod bodem L. První je v části páté, kde v § 57 odst. 2 se za písmeno "s" vkládá písmeno "t", které zní: "Rozhodovat o zrušení Rady zastupitelstva hlavního města Prahy, jehož výkon primátor pozastavil podle § 71". V tomto textu vypadlo slovo "usnesení" před slovem "Rady", takže správně má znít tento text: "Rozhodovat o zrušení usnesení Rady zastupitelstva atd.", s tím, že slovo "Rady" nebude uvozeno velkým písmenem.

Poslední, opět v mém pozměňovacím návrhu, pod č. 9 odst. q), kde se vkládá - "rozhodovat o usnesení městské části" je současný text a vypadlo slovo "rady", tzn., správně má znít tento text: "rozhodovat o zrušení usnesení rady městské části, jehož výkon starosta městské části pozastavil podle § 100". To jsou všechny úpravy, které je potřeba provést v této chvíli.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu zpravodaji. Já se domnívám, že ve všech případech se jedná o legislativně technické opravy, o kterých budeme hlasovat, a to kromě případu, kdy došlo k chybě označení sněmovního tisku, což je záležitost, o které hlasovat nebudeme, kde bude pouze ze stenozáznamu jasné, že došlo k omylu, a bude jasně identifikován základní text, podle kterého budeme hlasovat.

Hlásí se dále někdo do rozpravy ve třetím čtení? Pan poslanec Exner, připraví se pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Václav Exner: Pan zpravodaj se zmínil o pozměňovacím návrhu poslankyně Marie Machaté pod označením D13, kde ovšem navrhnu úpravu takovou, že by tam bylo "nebo městské části".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP