Poslanec Dalibor Matulka: Zbývá již jen jedno hlasování, a to o zákonu jako o celku.

Stanovisko pana navrhovatele je doporučující, stanovisko soudruha zpravodaje rovněž doporučující.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O všech návrzích bylo hlasováno, byť se to zdá neuvěřitelné.

Přikročíme nyní k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona o svobodném přístupu k informacím a o změně dalších zákonů podle sněmovního tisku 16, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 200 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 200 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 182 pro vyslovilo 124 a 35 bylo proti.

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk.) Blahopřeji panu navrhovateli a děkuji soudruhu zpravodaji za jeho obtížnou práci.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, podle schváleného pořadu schůze se nyní dostáváme do bloku "Zprávy, návrhy a další body".

Ještě předtím, než jej zahájím, dávám slovo předsedovi poslaneckého klubu sociální demokracie.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážená paní předsedající, pane předsedo, pane premiére, dámy a pánové. Dovoluji si přednést dnes již potřetí návrh na změnu našeho pořadu, resp. přeskupení bodů, a to prakticky ze stejných důvodů, jak jsem navrhoval minule.

Nyní bychom měli začít projednávat harmonogram dalšího postupu privatizace státních podílů v podnicích s významnou účastí státu. Je asi zapotřebí, abychom zvážili to, že ministr financí, který je vládou pověřen odůvodnit tento návrh, je na zahraniční služební cestě a bude zde přítomen zítra.

Dávám tudíž návrh na přesunutí tohoto bodu na zítřejší den jako bod č. 2.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 201, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 201 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 178 pro vyslovilo 93 a proti bylo 47.

Tento bod tedy budeme projednávat zítra jako druhý bod pořadu schůze.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, podle schváleného pořadu je nyní na řadě nově zařazený bod

 

59.
Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k předložené zprávě o peticích
přijatých Poslaneckou sněmovnou

 

Prosím, aby se slova ujal poslanec Dalibor Matulka a návrh usnesení přednesl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, když jsem tento bod navrhoval, sliboval jsem, že by nás nemusel příliš zdržet, a mluvil jsem o pěti minutách, bude to možná doba kratší, ale přesto bych měl zdůvodnit, proč jsem tento bod navrhl.

Pokud jste se podívali do předložené zprávy o peticích, kterou zřejmě budeme projednávat na příští schůzi - je to sněmovní tisk 118 - je tam spousta údajů jak textového, tak číselného charakteru. Podle jednacího řádu i podle názvu zprávy by tam měly být také údaje o způsobu vyřízení.

Celou dobu dostáváme zprávy v té podobě, v jaké jsme ji dostali i tentokrát - žádná novinka, žádná změna k horšímu nenastala. Čili neberte prosím můj návrh jako nějakou kritiku, ale spíš snahu o vylepšení.

Pan předkladatel, předseda petičního výboru, vždycky doprovodí zprávu nějakým komentářem, kde se zmíní o věcném způsobu vyřízení. V této zprávě dostáváme pravidelně pouze číselné vyjádření, kolik petic bylo komu postoupeno, kolik bylo vyřízeno uvnitř výboru, ale jsem přesvědčen, že o tom, jak bylo vyřízeno, by v této zprávě mohla být alespoň větička, a to u těch petic, které skutečně parlamentu příslušejí. Většina petic podle popisu, jak je ve zprávě uvedeno, se postupuje jinam, nebo by příslušela spíš jednotlivým resortům, což pisatelé často nerozeznávají, obracejí se na parlament s peticemi, které se parlamentu netýkají. Ale u těch petic, které parlamentu skutečně příslušejí, by bylo slušné, aby stručná zmínka o tom, jak petiční výbor nebo jiný výbor s touto peticí naložil, byla uvedena již v textové části, aby se pak nemusela tím zdržovat sněmovna, že by se to říkalo zde od řečniště.

Proto jsem si dovolil navrhnout zařazení tohoto bodu a chci navrhnout, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá petiční výbor Poslanecké sněmovny, aby do příští schůze Poslanecké sněmovny doplnil vhodnou formou zprávu o peticích obsaženou ve sněmovním tisku 118 o informaci o věcném způsobu (obsahu) vyřízení alespoň těch nejzávažnějších petic spadajících do působnosti parlamentu."

Toť vše. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Matulkovi a v tuto chvíli otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu končím.

Dám nyní hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jej přednesl pan poslanec Matulka.

Na žádost z pléna vás v tuto chvíli všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

Návrh usnesení pana poslance Matulky jsem obdržela písemně, ale vzhledem k tomu, že je to pouze několik vteřin, co jste tento návrh usnesení vyslechli, pokud nezaznamenám žádnou žádost od poslanců, nebudu tento návrh usnesení číst znovu.

 

Žádnou takovou žádost jsem nezaznamenala, rozhodneme tedy o tomto návrhu usnesení v hlasování pořadové číslo 202, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 202 byl tento návrh přijat, když se pro něj z přítomných 114 pro vyslovilo 62 a 34 bylo proti.

Tím jsme projednali tento bod.

 

Dalším bodem našeho pořadu schůze je

 

52.
Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1999
/sněmovní tisk 63/

 

Návrh rozpočtu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 63 a stanovisko vlády je součástí tohoto návrhu. Odůvodněním návrhu je pověřen ministr zemědělství a předseda prezídia Pozemkového fondu pan ministr Jan Fencl.

Paní poslankyně, páni poslanci, já sice chápu, že jste většinou unaveni z projednávání dlouhého obtížného bodu, ale přesto bych byla ráda, kdyby bylo možné pokračovat v naší dnešní práci. Prosím tedy o ztišení v sálu.

Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážená paní předsedající, ctěná sněmovno, předkládám vám k projednání v souladu se zákonem č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1999.

Rozpočet předpokládá příjmy ve výši 1,030 mil. Kč, které s předpokládanou finanční hotovostí 2 mil. Kč k 1. 1. 1999 vytvoří položku ve výši 3,030 mil. Kč.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP