(pokračuje Fencl)

Rozpočet předpokládá výdaje ve výši 1643,4 mil. Kč, to znamená, že celková finanční bilance Pozemkového fondu ČR na rok 1999 je aktivní ve výši 1386,6 mil. Kč. Návrh rozpočtu byl sestaven na základě dílčích analýz jednotlivých položek nákladů a výnosů. Převážná část nákladů - 751 mil Kč, to je 45,7 % - tvoří náklady na správu majetku a jeho identifikaci. Součástí této položky je 150 mil. Kč na úhradu nákladů, kterými Pozemkový fond ČR zabezpečuje identifikaci majetku ve spolupráci s pozemkovými úřady dle usnesení vlády č. 590/1996. Výnosy jsou plánovány o 7,5 % vyšší než v předchozím roce. Nárůst představuje odložení splátek z privatizace z titulu nepříznivých povětrnostních podmínek let 1996 a 1997. Poznamenávám, že se jedná o povodně a vyšší disciplinovanost subjektů při splácení privatizovaného majetku.

Dále považuji za nutné upozornit na skutečnost, že v předloženém návrhu rozpočtu není zakalkulována položka 400 mil. Kč, která byla usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 91 ze dne 30. října 1998 uvolněna k podpoře zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů. Po zahrnutí této položky do předloženého rozpočtu Pozemkového fondu ČR bude celková finanční bilance k 31. 12. 1999 činit 986,6 mil. Kč.

Vážená sněmovno, vláda doporučuje Poslanecké sněmovně České republiky, aby návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 1999 schválila. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Předložený návrh projednal zemědělský výbor. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 63/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Jiří Papež a informoval nás o jednání tohoto výboru.

 

Poslanec Jiří Papež: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, kolegyně, kolegové, zemědělský výbor projednal návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 1999, sněmovní tisk č. 63, na své 6. schůzi 9. prosince loňského roku a přijal k němu usnesení, které vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 63/1.

Zemědělský výbor v komplexním souboru pozměňovacích návrhů promítá do návrhu rozpočtu skutečnost, která nastala po schválení zákona č. 269/1998 Sb., kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997. Tento zákon schválila Poslanecká sněmovna na své 6. schůzi 30. října loňského roku a ve své podstatě tím umožnila vládě použití částky 400 mil. Kč k podpoře zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů.

Návrh obsažený v usnesení zemědělského výboru uvádí rozpočet Pozemkového fondu České republiky na rok 1999 do souladu s tímto zákonem. Chtěl bych vás upozornil na dvě technické chyby, na dva technické nedostatky, které jsou v usnesení zemědělského výboru ve sněmovním tisku 63/1, které si pak dovolím odstranit při předkládání jednotlivých návrhů k hlasování.

Tou první technickou úpravou je promítnutí navrhovaného zvýšení položky výdaje v tabulce na straně 12 také do řádky celkem. Zde došlo k opomenutí při projednávání ve výboru. Druhou technickou úpravou je vypuštění slov "dle usnesení Poslanecké sněmovny č. 91" v poslední větě usnesení zemědělského výboru. Tímto výše citovaným usnesením jsme totiž pouze schválili jmenovaný zákon č. 269/1998 Sb., a proto je odkaz na toto usnesení nelogický. Já si dovolím přesný text pozměňovacího návrhu, který předkládá zemědělský výbor ve svém usnesení, přednést v podrobné rozpravě, do které se tímto hlásím.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Papežovi a zahajuji všeobecnou rozpravu. Ptám se, zda se někdo hlásí do všeobecné rozpravy. Není tomu tak. Všeobecnou rozpravu končím. V tuto chvíli přistoupíme k rozpravě podrobné, kterou zahajuji a udílím slovo panu poslanci Papežovi.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji. Já si dovolím v tuto chvíli přednést pozměňovací návrhy obsažené v usnesení zemědělského výboru, protože v tomto usnesení nebyly přesně formulovány. Dovolte mi toto jejich zpřesnění. Zemědělský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 1999 schválit s těmito pozměňovacími návrhy.

I.

1. V tabulce výdaje na straně 12 zvýšit položku č. 9 ostatní výdaje v návrhu rozpočtu 1999 z částky 200 mil. Kč na částku 600 mil. Kč a doplnit za slova "trvalé porosty" text "podpora zemědělství".

2. Zvýšit v řádce celkem v návrhu rozpočtu 1999 částku 1643,4 mil. Kč na částku 2043,4 mil. Kč.

II.

V tabulce celková bilanční bilance Pozemkového fondu ČR na rok 1999 na straně 7:

1. upravit výdaje plánované pro rok 1999 z částky 1643,4 mil. Kč na částku 2043,4 mil. Kč,

2. upravit celkovou finanční bilanci z částky 1386,6 mil. Kč na částku 986,6 mil. Kč.

III.

Na straně 15 v části rozpočtu č. 9 ostatní výdaje upravit v rozpočtu 1999 částku z 200 mil. Kč na 600 mil. Kč.

IV.

Na straně 16 doplnit za poslední větu komentáře novou větu tohoto znění: Ostatní výdaje zahrnují dále finanční prostředky ve výši 400 mil. Kč k podpoře zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů.

To je celé znění pozměňovacího návrhu. Navrhuji, aby se o celém návrhu hlasovalo jako o komplexním návrhu najednou.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Papežovi a ptám se, zda se dále hlásí někdo do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím. Nyní se táži pana navrhovatele ministra Fencla, zda si přeje přednést závěrečné vyjádření. Není tomu tak. Prosím tedy pana zpravodaje poslance Jiřího Papeže, aby nám předkládal k hlasování jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Jiří Papež: Protože v rozpravě nezazněl jiný pozměňovací návrh než ten, který jsem přednesl já, budeme hlasovat nejprve o tomto pozměňovacím návrhu a pak můžeme hlasovat o návrhu Poslanecké sněmovny jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já jsem vás všechny odhlásila a prosím o novou registraci. V tuto chvíli budeme hlasovat - pokud jsem dobře pochopila to, co pan poslanec navrhl - o jeho pozměňovacím návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP