Místopředseda PSP Ivan Langer: Rozumím tomu tak, pane poslanče, že navrhujete nový bod programu jednání schůze. Pokud není protest dvou klubů explicitně vyjádřen protestem předsedů těchto klubů, nechám o tomto návrhu samozřejmě hlasovat.

 

V tuto chvíli jsem zahájil hlasování pod pořadovým číslem 96 a ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu na program jednání schůze, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 96 z přítomných 165 poslanců se pro vyslovilo 23, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat dalším bodem, kterým je

 

40.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb.,
o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené,
o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 34/ - třetí čtení

 

Zahajuji tedy třetí čtení a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal navrhovatel, pan senátor Milan Štěch, kterého bych rád mezi námi uvítal, pokud ovšem bude přítomen, a posléze prosím, aby s ním zaujal místo také zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan poslanec Stanislav Volák. Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 34/3.

Myslím, že i přes nepřítomnost pana senátora Štěcha mohu v tuto chvíli otevřít rozpravu a požádat pana poslance Stanislava Voláka, aby se mnou tuto rozpravu v rámci třetího čtení sledoval.

Žádnou písemnou přihlášku do třetího čtení nemám. - Mám tady nyní přihlášku pana poslance Ouzkého v rámci třetího čtení, kterému v tuto chvíli uděluji slovo.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Slyším výhrady k nepřítomnosti navrhovatele. Přesto bych přednesl své stanovisko.

Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážená vládo, vážená sněmovno, projednáváme návrh zákona, který si klade za cíl valorizovat dávky v nemoci. Jejich stagnace v posledních letech způsobila velmi výrazný rozdíl v nemocnosti nízko- a vysokopříjmových skupin. Není sporu o tom, že současný stav není vyhovující. Velmi zjednodušeně až vulgárně řečeno se vyplatí být nemocen do platu asi 8 000 Kč. Současná úprava tuto hranici posune asi na 11 000 Kč. Přesto mám vážné výhrady k novele, tak jak byla předložena.

Návrh neobsahuje regulační opatření k omezení čerpání nemocenských dávek. Výše příjmu je jedinou motivací pro zvažování či odmítání pracovní neschopnosti. Takto předložená novela povede k vyšší pracovní neschopnosti, a tedy k většímu nárůstu výdajů na nemocenské pojištění. Dojde zároveň k vyššímu čerpání zdravotní péče a k prohloubení deficitu zdravotnických rozpočtů. Vyšší procento pracovní neschopnosti povede k dalšímu snížení konkurenceschopnosti našich výrobců s možností dalšího snižování počtu zaměstnanců, tedy nepřímo povede i k vyšší nezaměstnanosti. A novela dále neřeší propad životní úrovně u vážně a déle nemocných.

Tyto nedostatky podle mého soudu bohužel pouze částečně odstraňuje pozměňovací návrh předložený poslancem Krásou. Na jedné straně ještě razantnější navýšení nemocenských dávek a na straně druhé poměrně jednoduchý, účinný a hlavně pro všechny konzumenty dobře srozumitelný regulační mechanismus - to znamená prvé tři dny pracovní neschopnosti minimální peněžité dávky.

Z těchto důvodů doporučuji podpořit pozměňovací návrh kolegy Krásy. V případě jeho nepřijetí odmítám hlasovat pro senátní návrh. Děkuji Vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče, táži se zbývajících kolegů a kolegyň, zda má někdo v úmyslu vystoupit. Hlásí se pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, domnívám se, že vzhledem k tomu, že došlo k přesunům bodů, a pokud vím, navrhovatel je na cestě, navrhuji přerušení jednání do té doby, než se dostaví navrhovatel.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Beru toto vaše vystoupení jako procedurální návrh. Nicméně chtěl bych zopakovat své stanovisko - hodlal jsem nechat proběhnout rozpravu v rámci třetího čtení, pokud by nebyl přítomen zástupce navrhovatele, jednání tohoto bodu přerušit a dát možnost navrhovateli vystoupit se závěrečným slovem. Vy jste předložil procedurální návrh, o kterém samozřejmě nechávám v tuto chvíli hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování pod pořadovým číslem 97 o návrhu, který zní: "Poslanecká sněmovna přerušuje projednávání tohoto bodu do doby účasti zástupce navrhovatele."

Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 97 z přítomných 175 bylo pro 104, proti 32, návrh byl přijat.

 

V tuto chvíli jsme tedy přerušili projednávání bodu, který máte pod číslem 40 schváleného pořadu schůze.

Přiznám se, že jsem teď na rozpacích, zda mám dále pokračovat v projednávání schváleného pořadu schůze, neboť bych se nerad dostal u dalšího třetího čtení do stejného problému, do kterého jsme se dostali nyní.

Myslím, že by bylo vhodné v tuto chvíli jednání Poslanecké sněmovny na 7 minut přerušit, a dát tak panu senátorovi šanci se dostavit do jednací síně. Přerušuji jednání do 9.35 hodin.

 

(Schůze přerušena v 9.27 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP