(pokračuje Payne)

Předpokládám, že stanovisko vlády přednese zástupce vlády sám, nicméně máme toto stanovisko k dispozici.

Chci jenom podotknout, že návrh není v rozporu ani s ústavou, ani s jinými právními předpisy České republiky. Není v rozporu ani s evropským právem, což mohu doložit i studií Parlamentního institutu, který se v tomto smyslu vyjádřil. Návrh také nebude vyžadovat žádné dodatečné prostředky ze státního rozpočtu.

Tolik úvodem k předložení tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kolegyně a kolegové, já bych vás chtěl požádat o větší klid v jednacím sále, tak aby vám neunikla slova zpravodaje pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Vladimír Cisár, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Vladimír Cisár: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, předložený návrh poslance Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966, o periodickém tisku a ostatních hromadných informačních prostředcích, vychází z logiky vývoje našeho právního řádu a odstraňuje z něho relikty minulosti.

Odstavec 3 § 13 zákona č. 81/1966 Sb. je totiž naprosto nadbytečný a je v rozporu s duchem zákona 148/1998 Sb., o utajovaných skutečnostech, který předpokládá, že s utajovanými skutečnostmi se seznamuje přesně vymezený počet osob. Platnost odstavce 3 § 13 zákona 81 de facto rozšiřuje okruh osob, které jsou seznámeny s utajovanými skutečnostmi, a přitom neprošly prověřením dle zákona. Vláda 20. ledna na svém jednání projednala, posoudila předložený návrh a vyjádřila s ním souhlas. Zároveň ovšem upozorňuje, že návrh zákona je třeba dopracovat z legislativně technického hlediska. Navrhuji propustit návrh zákona do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do níž zatím nemám žádnou písemnou přihlášku. Proto se táži, zda někdo z přítomných kolegů má v úmyslu vystoupit v obecné rozpravě. Žádnou přihlášku nevidím, obecnou rozpravu tedy končím. Pokud se nepletu, zazněl alespoň z úst zpravodaje návrh - pane zpravodaji, sledujte mě prosím - na zamítnutí předloženého návrhu. (Hlasy z pléna: Ne.) Já hovořím k panu zpravodaji, on mě neposlouchá. (Zpravodaj z místa mimo mikrofon sděluje, že doporučil propuštění do druhého čtení.) Propuštění do druhého čtení.

V tuto chvíli rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 93 o předloženém návrhu zákona. Zahájil jsem hlasování a táži se: Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. (Námitky z pléna.)

Omlouvám se, prohlašuji toto hlasování za zmatečné, bylo nastartováno oněmi technickými poruchami na úvod dnešního jednání. Pane poslanče, zkuste zopakovat návrh.

 

Poslanec Vladimír Cisár: Pane předsedající, navrhuji, aby tento návrh novely zákona byl přikázán výboru pro vědu, vzdělání, mládež, kulturu a tělovýchovu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám. Omlouvám se, kolegyně a kolegové.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 94. Táži se: Kdo je pro přikázání návrhu zákona tomuto výboru, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 94 z přítomných 157 hlasovali 143 pro, proti jeden, návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Tím jsme se vypořádali s dalším bodem programu jednání naší schůze. Tím dalším v pořadí je

 

32.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Evropská charta místní samosprávy ze dne 15. října 1985,
která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 28. května 1998
/sněmovní tisk 14/ - druhé čtení

 

Nejdříve chci upozornit, že 20. listopadu minulého roku byl rozdán k tomuto sněmovnímu tisku dodatek obsahující nový překlad Evropské charty. Nyní jsem chtěl poprosit ministra vnitra o přednesení úvodního slova. Nicméně vidím přihlášku místopředsedy sněmovny Stanislava Grossa a uděluji mu slovo.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych v tuto chvíli podal procedurální návrh, aby tento bod byl projednáván dnes odpoledne po polední přestávce jako první bod. Důvod je ten, že ministr vnitra, který z pověření vlády má tento návrh předkládat, ze zdravotních důvodů nemůže být přítomen našemu dopolednímu jednání.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vzhledem k tomu, že jsme bod zahájili, můžeme ho v tuto chvíli přerušit, můžeme hlasovat pouze o přerušení tohoto bodu. S tím, že pokračovat v něm budeme v termínu, který jste, pane kolego, navrhl. Prosím.

 

Poslanec Jiří Payne: Pane místopředsedo, já mám dojem, že je možné, aby návrh této věci předložil také jiný ministr, nemusí to být přímo zpracovatel návrhu. Teoreticky by mohl návrh předložit některý z místopředsedů vlády a mohli bychom jej projednat hned. To ovšem záleží na tom, zda vláda je připravena takto postupovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nevím, jestli někdo z přítomných místopředsedů vlády je schopen bod přednést. V každém případě zazněl procedurální návrh místopředsedy parlamentu, o kterém nechám v tuto chvíli hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 95 a táži se: Kdo je pro přerušení tohoto bodu a pokračování jako prvního bodu odpoledního jednání programu schůze, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 95 z přítomných 163 pro 117, proti 15. Návrh byl přijat.

 

K tomuto bodu se vrátíme odpoledne. Registruji přihlášku od předsedy poslaneckého klubu KSČM. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych ještě než zahájíme jiný bod jednání, učinil jeden procedurální návrh. My jsme včera ve večerních hodinách ještě sledovali na klubu otázku, která se týká stavu české měny. Já bych doporučoval, abychom - pokud s tím bude sněmovna souhlasit - do této schůze, do bodu zpráv, zařadili jeden bod, kterým by byl "Měnový vývoj v České republice", který by přednesl ministr financí. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP