(Schůze opět zahájena v 18.15 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dámy a pánové, je 18.15 hodin a povinnost mi velí pokračovat v jednání Poslanecké sněmovny, neboť vypršela doba, kterou si vyžádal předseda poslaneckého klubu ODS pro jednání poslaneckého klubu této strany.

Prosím všechny, kteří se zdržují v této sněmovně, aby informovali ty, kteří se nezdržují v této sněmovně, že by se měli všichni společně zdržovat v této sněmovně.

Kolegyně a kolegové, prosím, zda byste mohli zaujmout svá místa v lavicích tak, abychom se mohli úspěšně provést tímto bodem, který považuji předběžně za poslední bod v rámci dnešního jednání Poslanecké sněmovny.

Soudím, že větší klid ve sněmovně již nebude, a proto uděluji slovo předsedovi volební komise, aby nás provedl hlasováním.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, předtím, než byla přerušena pro poradu klubů schůze Poslanecké sněmovny, přednesl jsem sněmovně návrh:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s tím, aby odvolání členů prezidia Pozemkového fondu proběhlo veřejným hlasováním pomocí hlasovacího zařízení."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Prosím všechny, kteří přicházejí, aby se zaregistrovali svými hlasovacími kartami, a já nechávám v tuto chvíli hlasovat v hlasování s pořadovým číslem 99.

Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 99 z přítomných 183 pro 148, proti 3, nehlasovalo 32, návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Nyní si dovolím dát druhý návrh, co se procedury odvolání týče.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s tím, aby odvolání členů prezidia proběhlo odděleně hlasováním pomocí hlasovacího zařízení o jednom každém navrženém zvlášť."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dokáži si představit jednodušší usnesení, nicméně nechávám o něm hlasovat v hlasování s pořadovým číslem 100.

Kdo je pro? Kdo je proti?

V tomto hlasování s pořadovým číslem 100 z přítomných 186 bylo 168 pro, proti 5, nehlasovalo 13, návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Nyní můžeme přistoupit k hlasování o odvolání pana Radima Špačka z funkce člena prezidia Pozemkového fondu České republiky.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo souhlasí, prosím, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 101 z přítomných 185 pro se vyslovilo 89, proti 73, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní můžeme přistoupit k hlasování o odvolání paní Jany Fürstové z funkce členky prezidia Pozemkového fondu České republiky.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 102. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 102 se z přítomných 186 pro vyslovilo 90, proti 73, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že žádný z návrhů na odvolání z funkce členů prezidia Pozemkového fondu nebyl přijat, přesto však můžeme pokračovat v projednávání tohoto bodu, neboť je neobsazeno místo místopředsedy prezidia Pozemkového fondu. Protože však vláda navrhuje na toto místo pana Pavla Rybníčka, který je současně členem prezidia Pozemkového fondu, je dosavadním členem prezidia Pozemkového fondu, na neobsazené místo po panu Burdovi je možné, abychom v tajném hlasování rozhodli i o dalších navržených kandidátech. Bude-li zvolen pan Pavel Rybníček místopředsedou prezidia Pozemkového fondu, pak je možné na jeho místo z navržených kandidátů dovolit dalšího člena prezidia Pozemkového fondu. Čili nyní proběhne volba místopředsedy prezidia Pozemkového fondu. Na tuto funkci je navržen pan Pavel Rybníček, dosavadní člen prezidia fondu, a dále jsou navrženi tito kandidáti - v případě jeho zvolení - na obsazení uvolněného místa člena prezidia Pozemkového fondu: pan Jiří Hladík, pan Jan Kender a paní Irma Zlatohlávková.

Současně upozorňuji, že pokud pan Rybníček nebude zvolen místopředsedou prezidia fondu, tato funkce zůstane neobsazena a žádný z dalších navržených kandidátů nemůže být členem prezidia, neboť není volného místa.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP